Έτος νέων προκηρύξεων των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και µάλιστα µε φρέσκο χρήµα το 2021, µε τις αρµόδιες αρχές να έχουν δεσµευτεί για κάλυψη του βαµβακιού από τη δράση Κοµφούζιο.
Με την ενίσχυση να φτάνει περίπου τα 40 ευρώ το στρέµµα, το ενδιαφέρον, προς το παρόν, είναι ζωηρό από πλευράς βαµβακοκαλλιεργητών, ωστόσο τώρα γίνεται γνωστό ότι δεν θα µπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν αναλάβει και «τρέχουν» επιδοτούµενο πρόγραµµα Απονιτροποίησης.

Συγκεκριµένα, αυτό ορίζεται από το θεσµικό πλαίσιο του Κοµφούζιο, και δεν αναµένεται να αλλάξει, καθώς η συγκεκριµένη «απαγόρευση» έχει ως σκοπό να αποφευχθεί η διπλή χρηµατοδότηση για παρόµοιους περιβαλλοντικούς στόχους και δεσµεύσεις. Όπως και να έχει, η ενίσχυση που θα δίνεται για τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του Μέτρου έχει οριστεί στα 32,8 ευρώ το στρέµµα και για τα τρία επόµενα στα 39,8 ευρώ το στρέµµα, σύµφωνα µε µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που είχαν παραγγείλει οι διαχειριστικές αρχές το Μάιο του 2017.

Οι διαχυτήρες δένονται σε κλαδιά των βαµβακόφυτων σε όλη την έκταση του αγρού σε πυκνότητα 100 τεµάχια ανά στρέµµα. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι τοποθετούνται ανά 10 φυτά ένας διαχυτήρας σε τριγωνική διάταξη. ∆ιαπιστώθηκε σηµαντική µείωση της προσβολής των φυτών (προσβεβληµένες κάψες βαµβακιού) η οποία οφειλόταν σε σηµαντική σύγχυση των αρσενικών ατόµων όπως αυτό προκύπτει από τη µειωµένη σύλληψη αρσενικών ατόµων στις παγίδες παρακολούθησης. Ενδεχοµένως θα πρέπει στα όρια του αγρού να τοποθετηθούν περισσότεροι διαχυτήρες για να αποφευχθούν εισαγωγές συζευχθέντων θηλυκών ατόµων από γειτονικούς αγρούς, ή να γίνει ένας ψεκασµός µε κατάλληλο εντοµοκτόνο περιµετρικά του αγρού ώστε να καταπολεµηθούν συζευχθέντα θηλυκά.

Προβλήµατα µε τις δηλώσεις για το Κοµφούζιο στο αµπέλι

Εν τω µεταξύ, µε επιστολή του προς το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Περιφερειακό Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ επισηµαίνει το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι αµπελοκαλλιεργητές που εκ παραδροµής δεν δήλωσαν εγκαίρως την παράλληλη δράση «Κοµφούζιο». Ως εκ τούτου, ζητά να δοθεί στους εν λόγω παραγωγούς η δυνατότητα να το πράξουν µέσω διοικητικής πράξης στο ΟΣ∆Ε τους για το έτος 2020, µόλις αυτό καταστεί και πάλι δυνατό. Σηµειώνεται ότι οι συγκεκριµένοι παραγωγοί υπέστησαν ως κύρωση τη µη πληρωµή της προκαταβολής της δράσης για το έτος 2020, ή τη σηµαντική µείωση της ενίσχυσης στην περίπτωση που είχαν αρχικά δηλώσει τη δράση σε κάποια αγροτεµάχια ενώ αργότερα αποφάσισαν να εντάξουν και άλλα κατά την αίτησή τους.

Πηγή: agronews.gr