Με µόνο διαγωνιστικές διαδικασίες θα µπορούν να κλειδώσουν τιµή τα αγροτικά φωτοβολταϊκά πλέον, καθώς µπήκαν σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου τα µέτρα αναδιάρθρωσης της αγοράς ενέργειας που είχε εξαγγείλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, το Υπουργείο, εξέδωσε και εγκύκλιο όπου διευκρινίζονται επί µέρους πτυχές της διαδικασίας, ενώ γνωστοποιείται και η παράταση για άδειες φ/β χωρίς διαγωνισµούς έως το επόµενο έτος αλλά µόνο για τις περιπτώσεις επενδύσεων στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Αναλυτικότερα, η σχετική εγκύκλιος αναφέρει:

«Φωτοβολταϊκοί Σταθµοί ισχύος κάτω των 500kW ή έως 1MW από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) του άρθρου 160 του ν. 4759/2020:

Φωτοβολταϊκός σταθµός που θα λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης κατόπιν αιτήσεως που θα έχει υποβληθεί στον αρµόδιο διαχειριστή από την 01.01.2021 (νέα αίτηση) και εφεξής ή κατόπιν αιτήσεως που θα έχει καταστεί πλήρης από την 01.01.2021 και εφεξής, µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων κατωτέρω, µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και να συνάψει Σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης µόνο µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του νόµου 4414/2016.

Οι παραπάνω ηµεροµηνίες µετατίθενται κατά ένα (1) έτος σε περίπτωση αιτήσεων για φ/β σταθµούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Συνεπώς φωτοβολταϊκός σταθµός που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και ο οποίος θα λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης µετά από αίτηση που θα υποβληθεί στον αρµόδιο διαχειριστή από την 01.01.2022 (νέα αίτηση) και εφεξής ή κατόπιν αιτήσεως που θα καταστεί πλήρης από την 01.01.2022 και εφεξής, µπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και να συνάψει Σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης µόνο µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του νόµου 4414/2016».

Οι εκκρεµείς αιτήσεις από ιδιώτες για φωτοβολταϊκά ισχύος κάτω των 500 kW που έχουν καταστεί πλήρεις ως το τέλος του έτους και περιµένουν όρους σύνδεσης από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, λαµβάνουν προθεσµία υπογραφής σύµβασης µε το ∆ΑΠΕΕΠ έως την 31η ∆εκεµβρίου 2021 για να «κλειδώσουν» τιµή.

Πηγή: agronews.gr