Με 32.000 ευρώ ενίσχυση κατά µέσο όρο ανά δικαιούχο, 30.000 και πλέον επιλαχόντες και µετά τον επταπλασιασµό των στρεµµάτων βιολογικής µηδικής σε ένα χρόνο όταν οι βιολογικές εκτροφές µετά βίας διπλασιάστηκαν, έχει γίνει προφανές πως το Μέτρο Βιολογικών χρήζει αναδιάρθρωσης στη νέα περίοδο.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει η σχετική ανάλυση SWOT για τη νέα ΚΑΠ, που παρουσιάστηκε το ∆εκέµβριο στη Βουλή και µιλά για αναντιστοιχία µεταξύ της αύξησης των καλλιεργούµενων εκτάσεων και των βιολογικών προϊόντων που τελικά καταλήγουν στον καταναλωτή. Άλλωστε, το όφελος του παραγωγού παραµένει το ίδιο και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων (συµβατικά και βιολογικά), δηλαδή σε όρους προστιθέµενης αξίας το όφελος δεν το καρπώνεται ο παραγωγός, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της σχετικής µελέτης.

Υπό αυτό το πρίσµα, εξετάζονται ασφαλιστικές δικλείδες ώστε όταν κάποιος επιδοτείται για να παράγει βιολογικά να πρέπει να τα διαθέτει και στην αγορά ως τέτοια. Η εισαγωγή τιµολογίων παράδοσης (πάγιο αίτηµα των αυθεντικών βιοκαλλιεργητών) στις απαιτήσεις του προγράµµατος είναι µία από αυτές τις «δικλείδες», που θα µπορούσε να δώσει λύση. Σηµειώνεται εδώ πως προϊόντα που στην πλειονότητά τους καλλιεργούνται µε βιολογικές µεθόδους χωρίς ιδιαίτερο επιπλέον κόστος όπως η µηδική καταλαµβάνουν µεγάλες εκτάσεις στην επιδότηση, ενώ π.χ τα κηπευτικά που απαιτούν εξοπλισµό, εργάτες και ειδικά σκευάσµατα µένουν εκτός.

Η επιδότηση στο ζώο και όχι ανά στρέµµα βοσκότοπου

Όσον αφορά τη ζωική παραγωγή, δίνεται η δυνατότητα στο νέο πρόγραµµα για πρώτη φορά η επιδότηση να δίνεται ανά ζώο και όχι ανά στρέµµα βοσκότοπου. Όπως γίνεται για παράδειγµα την τρέχουσα περίοδο µε το πρόγραµµα των Σπάνιων Φυλών. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τροποποίηση του νέου κανονισµού της ΚΑΠ που έχουν υποβάλει στο τελικό τους σχέδιο το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας και η Ευρωβουλή, που αναφέρει πως «σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις […] τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν άλλες µονάδες εκτός των εκταρίων», όσον αφορά τις επιδοτήσεις στα βιολογικά και άλλα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα.

Αναλυτικότερα στο Άρθρο 65 «Περιβαλλοντικές, κλιµατικές και άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης» και στην παράγραφο 9 αναφέρεται:

Όταν παρέχεται στήριξη δυνάµει του παρόντος άρθρου σε γεωργοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις, δεσµεύσεις για µετατροπή ή διατήρηση πρακτικών και µεθόδων βιολογικής γεωργίας, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και δασικών-περιβαλλοντικών και κλιµατικών υπηρεσιών, τα κράτη µέλη πληρωµή ανά εκτάριο. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις ή για δεσµεύσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν άλλες µονάδες εκτός των εκταρίων.

Πηγή: agronews.gr