Σε απώλειες στο οικογενειακό αγροτικό εισόδηµα από 14% έως και 37% αναλόγως τον παραγωγικό κλάδο, υπολογίστηκε πως µπορεί να οδηγήσει η λεγόµενη «αποεντατικοποίηση» των εκµεταλλεύσεων στα πλαίσια της πράσινης συµφωνίας της ΕΕ έως το 2030, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη επιπτώσεων για λογαριασµό της Επιτροπής Γεωργίας της ΕΕ.
Η µελέτη αυτή, αποτελεί ουσιαστικά έναν οδηγό, για το πώς να διαµορφωθούν διάφορες πολιτικές και οι πράσινες αγροτικές άµεσες ενισχύσεις της νέας περιόδου (θα πρέπει να ξεκινούν τουλάχιστον από τα 15 ευρώ το στρέµµα), για να ισοσκελισθεί η παρατηρούµενη πτώση 6% της αξίας παραγωγής, 17% του ακαθάριστου πλεονάσµατος λειτουργίας και του 25% στο οικογενειακό αγροτικό εισόδηµα.

Αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα πολιτικής ενισχύσεων, θα πρέπει λοιπόν οι τιµές να αυξηθούν από 4,6% έως και 14,7% για να παραµείνει το ήδη χαµηλό αγροτικό εισόδηµα στην ίδια κατάσταση που είναι και σήµερα, όπως αναφέρει η σχετική µελέτη µε τίτλο «Η Πράσινη Συµφωνία και η ΚΑΠ: επιπτώσεις της πολιτικής στην προσαρµογή των γεωργικών πρακτικών και στη διατήρηση των φυσικών πόρων της ΕΕ». «Ελλείψει πολιτικής στήριξης, η διαδικασία απο-εντατικοποίησης που προκαλείται από τον επανασχεδιασµό των γεωργικών συστηµάτων θα µπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήµατα των αγροτών, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σηµειώνεται εδώ ότι η πτώση στο εισόδηµα οφείλεται κυρίως στην πτώση της παραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη τις επιταγές της πράσινης συµφωνίας, δηλαδή: µείωση της αγοράς λιπασµάτων κατά 15% (σε τρέχουσες τιµές) και µείωση των φυτοπροστατευτικών κατά 30% (σε τρέχουσες τιµές).

Όπως και να έχει, ο τελικός αντίκτυπος στα εισοδήµατα των αγροτών στην Πράσινη Συµφωνία θα εξαρτηθεί από την ισορροπία µεταξύ µιας θετικής επίδρασης στις τιµές (που εξαρτάται από το µέγεθος του πληθυσµού που επιθυµεί να πληρώσει περισσότερα για υγιεινά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα διατροφής) και το κατά πόσο η νέα ΚΑΠ µέσω επενδυτικών µέτρων θα βοηθήσει στη µετάβαση.

Μεγαλύτερο το πλήγμα για κηπευτικά και αμπέλι

Οι δύο λόγοι που οι βιολογικές εκµεταλλεύσεις σήµερα παρουσιάζουν παρόµοια οικονοµικά αποτελέσµατα µε τις συµβατικές, είναι γιατί πρώτον λαµβάνουν υψηλές επιδοτήσεις και δεύτερον έχει αναπτυχθεί έως ένα βαθµό εκείνο το κανάλι αγοράς που είναι διατεθειµένο να πληρώσει ένα πριµ επί της τιµής στο βιολογικό προϊόν.

Αυτά τα δύο στοιχεία θα πρέπει να ισχύσουν και για τους υπόλοιπους αγρότες που καλούνται να ακολουθήσουν τις επιταγές της Πράσινης Συµφωνίας. Από αυτή την άποψη, είναι οτιδήποτε παρά σίγουρο ότι αφενός οι καταναλωτές είναι έτοιµοι να δεχτούν υψηλότερες τιµές για «αγρο-οικολογικά» προϊόντα διατροφής. Και αφετέρου, ότι θα αλλάξει κάτι θεµελιωδώς στη σχέση αγρότη και µεταποίησης, ώστε να λαµβάνει µεγαλύτερο µερίδιο από την τιµή της αγοράς ο πρωτογενής τοµέας.

Με άλλα λόγια, ελλείψει πολιτικής στήριξης, η διαδικασία απο-εντατικοποίησης θα µπορούσε να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες στα εισοδήµατα των αγροτών, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα.

Οι σχετικές συνέπειες, όπως αναφέρει η ευρωπαϊκή µελέτη µε τίτλο «Η Πράσινη Συµφωνία και η ΚΑΠ: επιπτώσεις της πολιτικής στην προσαρµογή των γεωργικών πρακτικών και στη διατήρηση των φυσικών πόρων της ΕΕ», υπολογίστηκαν στο µείον 25% κατά µέσο όρο όσον αφορά το οικογενειακό αγροτικό εισόδηµα. Ειδικότερα η προσοµοίωση που «έτρεξαν» οι συγγραφείς, δείχνει στα κηπευτικά που έχουν τη µεγαλύτερη αξία παραγωγής πως η πτώση στο αγροτικό εισόδηµα µπορεί να φτάσει το 32%, για την ελιά το 14% και στην αµπελουργία το 20% κ.ο.κ (βλ. σχετικό πίνακα). Η παραπάνω προσοµοίωση που έτρεξαν οι συγγραφείς επιβάλλει σε αυτές τις συµβατικές εκµεταλλεύσεις τους περιορισµούς που έχουν σχεδιαστεί για τη µείωση της χρήσης εισροών (λιπάσµατα και φυτοπροστατευτικά) στα πλαίσια της πράσινης συµφωνίας που καλούνται να τηρήσουν τα κράτη-µέλη.

«Ουδέτερη» η εισοδηµατική επίδραση των τεχνικών γεωργίας ακριβείας

Ένας τρόπος για να µειωθούν οι επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδηµα είναι η χρηµατοδότηση και οι ενισχύσεις για τις επενδύσεις στα ευφυή συστήµατα γεωργίας, όπως έχει ειπωθεί πολλάκις κατά καιρούς. Αυτά τα συστήµατα ουσιαστικά βοηθούν στην αποφυγή της υπέρ-χρήσης εισροών και ως εκ τούτου υπολογίζεται πως θα επιφέρουν ένα 10% στη µείωση των ποσοτήτων λιπασµάτων και των φυτοπροστατευτικών (που ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να εφαρµόζονται) κατά µέσο όρο. Όπως σηµειώνουν ωστόσο οι συγγραφείς της µελέτης, η επίπτωση στο αγροτικό εισόδηµα υπολογίζεται πως θα είναι πάνω-κάτω «ουδέτερη», καθώς τα µειωµένα λειτουργικά κόστη (µείωση εισροών) ισοφαρίζονται από τα αυξηµένα πάγια κόστη σε εξοπλισµό που απαιτεί η επένδυση. Ως εκ τούτου, απαιτείται µία υψηλής έντασης ενίσχυση στα διαρθρωτικά προγράµµατα, ώστε να βρει ο µέσος αγρότης συµφέρουσα τη σχετική επένδυση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

Μάλιστα αυτή η λύση αντιστοιχεί σε µία «win-win» στρατηγική τόσο για το περιβάλλον και τους οικονοµικούς δείκτες, και για τον αγρότη (υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος επένδυσης δεν είναι πολύ υψηλό και ότι το λειτουργικό κόστος µειώνεται αποτελεσµατικά) και τον τελικό καταναλωτή (καθώς οι τιµές κατανάλωσης και οι δαπάνες για τρόφιµα δεν επηρεάζονται σηµαντικά).

Πηγή: agronews.gr