Τα δύο οικονοµικά σενάρια που έχουν στη διάθεσή τους για την ενεργοποίηση της επιπρόσθετης στρεµµατικής ενίσχυσης προς τις µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις, εξετάζουν οι ελληνικές αρχές, καθώς έχει ληφθεί η απόφαση να ενεργοποιηθεί το καθεστώς «Αναδιανεµητικής Επιδότησης» µε τον ετήσιο κουµπαρά να υπολογίζεται µεταξύ 36-70 εκατ. ευρώ.

Κύριο µέληµα είναι να γίνει µια πρώτη διαλογή για τους δικαιούχους της συγκεκριµένης ενίσχυσης, δηλαδή να οριστούν τα µεγέθη εκµεταλλεύσεων σε όρους Τυπικής Απόδοσης (δείκτης τζίρου) που θα λαµβάνουν αυτό το αποσυνδεδεµένο πριµ και αντίστοιχα, να βρεθούν οι εκµεταλλεύσεις από τις οποίες θα αφαιρείται το συγκεκριµένο ποσό για τη χρηµατοδότησή τους.
Το βέβαιο είναι πως το ποσό θα διαφοροποιείται ανάλογα µε την περιφέρεια ενίσχυσης που ανήκει ο δικαιούχος (αροτραίες, βοσκοτόπια, δενδρώδεις).

Το σχέδιο αναδιανοµής για τα 50 στρέµµατα
Ένα πρώτο σχέδιο που εξετάζεται είναι να αφαιρεθούν από τα πρώτα 50 στρέµµατα των µεγάλων εκµεταλλεύσεων οι ενισχύσεις και να αναδιανεµηθούν αντίστοιχα στα 50 στρέµµατα γης στις µικρές εκµεταλλεύσεις. Για παράδειγµα αν µία µεγάλη εκµετάλλευση λαµβάνει 25 ευρώ το στρέµµα ενίσχυση, θα της αφαιρεθούν 1.250 ευρώ τα οποία αντίστοιχα θα κατανεµηθούν σε µία µικρή εκµετάλλευση. Ακόµα και αν ο δικαιούχος της αναδιανεµητικής ενίσχυσης διέθετε 100 στρέµµατα γης, η αναδιανεµητική θα του συµπλήρωνε το ποσό της βασικής στα 50 στρέµµατα µε συν 25 ευρώ το στρέµµα. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πάντως πως το στρεµµατικό ποσό της αναδιανοµής µπορεί να φτάσει µέχρι το µέσο όρο άµεσων ενισχύσεων που διαµορφώνεται στη χώρα. Για παράδειγµα, ο µέσος όρος άµεσων ενισχύσεων ανά εκµετάλλευση στην Ελλάδα είναι γύρω στα 50 ευρώ το στρέµµα (συµπεριλαµβάνονται βασική, πρασίνισµα, συνδεδεµένη, νεαροί αγρότες). Ως εκ τούτου, µπορεί η αναδιανοµή να αφορά λιγότερα στρέµµατα του µικρού αγρότη (π.χ αντί για 50 στρέµµατα να την πληρώνεται για τα 40 στρέµµατα). ∆ηλαδή, η αναδιανεµητική στο παραπάνω παράδειγµα θα πριµοδοτήσει τον µικρό µε 31 ευρώ το στρέµµα για 40 στρέµµατα γης.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι της αναδιανοµής
Το µεγάλο ζήτηµα που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι το ποιοι θα είναι οι τελικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης και από ποιές εκµεταλλεύσεις θα χρηµατοδοτηθεί αυτή η ενίσχυση. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, δεδοµένο είναι ότι οι αγρότες µε Τυπική Απόδοση (Τ.Α) άνω των 50.000 ευρώ λαµβάνουν περί τα 18.000 ευρώ άµεσες ενισχύσεις κατά µέσο όρο. Αυτή η κατηγορία αγροτών είναι η κύρια υποψήφια να δει κάποια µείωση στις άµεσες ενισχύσεις της, καθώς αναµένεται να επωφεληθεί και από τη σύγκλιση της αξίας δικαιωµάτων ενίσχυσης.

Για τους δικαιούχους τώρα, τα πράγµατα είναι πιο σύνθετα. Οι πολύ µικρές µονάδες (κάτω των 8.000 ευρώ Τ.Α) θεωρούνται οριακά βιώσιµες ωστόσο είναι και εκείνες που οι ιδιοκτήτες τους έχουν εξωγεωργική δραστηριότητα και κατά συνέπεια µικρότερη εξάρτηση από το αγροτικό εισόδηµα.

Αν λοιπόν επιλεγεί να ενισχυθεί αυτή η οµάδα καλλιεργητών, το να αναδιανέµεται η ενίσχυση προς όφελος παραγωγών των οποίων το εισόδηµα εξαρτάται ασήµαντα από τη γεωργία, κρίνεται απαράδεκτο οπότε ίσως αναζητηθεί φόρµουλα απόδειξης σηµαντικού αγροτικού εισοδήµατος σε σχέση µε το συνολικό. Αυτό ίσως να µην είναι τόσο µεγάλο πρόβληµα µε την κατηγορία αγροτών µε τυπική απόδοση εκµετάλλευσης 8.000 έως 25.000 ευρώ, µέγεθος που µοιάζει πιο πιθανό να κάτσει η «µπίλια».

Πηγή: agronews.gr