Τη δυνατότητα η χώρα µας να διαφοροποιεί ανά δικαιούχο το ποσό της συνδεδεµένης ενίσχυσης βάσει στρεµµατικών αποδόσεων και ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο, έρχεται να προβλέψει ειδική διάταξη της νέας ΚΑΠ.

Σήµερα, το 1/3 των ελληνικών εκµεταλλεύσεων λαµβάνουν κάποια µορφή συνδεδεµένης, µε την πολυδιάσπασή τους να έχει γίνει αντικείµενο κριτικής όχι µόνο από την ΕΕ αλλά και από τους φορείς που υποστηρίζουν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ. Συγκεκριµένη αναφορά µάλιστα, έχει γίνει από τους παραπάνω φορείς για την ειδική βάµβακος προτείνοντας αυτή να συνδέεται µε την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα υπόλοιπα προϊόντα, που θα αξιώσουν συνδεδεµένη ενίσχυση (άγνωστος ο αριθµός τους αλλά πιθανότατα λιγότερα από 18 που είναι σήµερα), προτείνεται τα κράτη-µέλη να µπορούν να στοχεύσουν ή ακόµα και να αυξήσουν την πριµοδότηση εφόσον ο δικαιούχος δεσµευθεί να «βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, την ποιότητα ή τη διάρθρωση του τοµέα.». Το παραπάνω µπορεί για παράδειγµα να µεταφραστεί σε αύξηση του ελαχίστου όριο πιστοποιηµένου σπόρου στο σκληρό σιτάρι (είναι 12 κιλά σήµερα). Είτε, στη βιοµηχανική ντοµάτα, ως µεγαλύτερο πριµ σε όσους παραδίδουν στη βιοµηχανία προϊόν µε χαµηλό ποσοστό ποιοτικών ελαττωµάτων.

Σηµειώνεται εδώ πως για την παραγόµενη ποσότητα, υπάρχουν κάποιες διατάξεις στις συνδεδεµένες που δίνονται αλλά αυτές είναι κατά βάση τυπικές. Όπως π.χ στο ρύζι τα 400 κιλά το στρέµµα, όταν κατά µέσο όρο οι αποδόσεις είναι στα 900 κιλά.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ενδιαφέρον θα έχουν οι επιλογές της χώρας µας ως προς τα προϊόντα που θα λαµβάνουν συνδεδεµένη την ώρα που δεν είναι λίγα εκείνα που το ποσό µε το οποίο πριµοδοτούνται είναι µηδαµινό (π.χ ακρόδρυα 13 ευρώ το στρέµµα). Υπό αυτή την έννοια η µείωση των προϊόντων θα µπορούσε να αυξήσει την τιµή σε κάποια άλλα ή ακόµα και να δώσουν χώρο για την προσθήκη νέων καλλιεργητικών οµάδων όπως είναι η επιτραπέζια ελιά η οποία όµως χρειάζεται σοβαρό µπάτζετ.

Αναλυτικότερα, στο Άρθρο 29 της νέας ΚΑΠ για τις Συνδεδεµένες ενισχύσεις συζητείται στα ευρωπαϊκά όργανα (τρίλογος) η προσθήκη της παραγράφου 3α. και η τροποποίηση της παραγράφου 3 που αναφέρουν:

[…] 3. Η συνδεδεµένη ενίσχυση είναι ένα σύστηµα περιορισµού της παραγωγής που λαµβάνει τη µορφή ετήσιας πληρωµής βάσει σταθερών εκτάσεων και αποδόσεων ή σε έναν καθορισµένο αριθµό ζώων και τηρεί τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από τα κράτη µέλη για κάθε µέτρο και κοινοποιείται στην Επιτροπή.

3α. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να στοχεύσουν ή να αυξήσουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση σύµφωνα µε τη δέσµευση του δικαιούχου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, την ποιότητα ή τη διάρθρωση του τοµέα.

Πηγή: agronews.gr