Καταργείται από φέτος με εκτελεστικό κανονισμό της Ε.Ε. η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης), πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαθούν κοινοτικές ενισχύσεις.

Η εξέλιξη αυτή που έρχεται ως μάνα εξ ουρανού, έτσι όπως έχει μπλέξει φέτος στην Ελλάδα η υπόθεση με τους «τεχνικούς συμβούλους» και τη διαχείριση του ΟΣΔΕ, καθώς δίνει πραγματικά το χρόνο και τη δυνατότητα στους ιθύνοντες να ξεκαθαρίσουν άπαξ και δια παντός το όλο ζήτημα, μεταφέροντας το σύνολο των δεδομένων και τις εφαρμογές υποβολής των δηλώσεων στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, δηλαδή στο opengov.gr.

Να αναφερθεί μάλιστα ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Agronews η σχετική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Οι διαβουλεύσεις με το υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, έχουν τη σύμφωνη γνώμη και τις «ευλογίες» θα λέγαμε του Μαξίμου και είναι θέμα λίγων ημερών να δοθεί η δυνατότητα το σύνολο των δεδομένων να φιλοξενηθούν στον ασφαλή κυβερνοχώρο του opengov.gr. Ακολούθως και η εφαρμογή συμπλήρωσης και ανάρτησης των δηλώσεων θα βρίσκεται στη διάθεση των αγροτών και των κατάλληλων για το σκοπό αυτό συνεργατών τους ή εφόσον κρίνεται απαραίτητο και των πιστοποιημένων ΚΥΔ.


Να σημειωθεί επίσης ότι η εξέλιξη αυτή που κρίνεται απαραίτητη, επιταχύνεται κατά κάποιο τρόπο από τις δικαστικές προσφυγές τις οποίες επέλεξαν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για το έργο του «τεχνικού συμβούλου». Τον τελευταίο μήνα είχαμε ως γνωστόν, αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα απαγόρευση από τα αρμόδια δικαστήρια -τρεις φορές μάλιστα, τις τελευταίες μέρες- της απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου, με βάση τις σχετικές επιλογές της διοίκησης του Οργανισμού Πληρωμών.

Ειδικότερα σε ό,τι έχει σχέση με την κατάργηση των προσθεσμιών για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ο Εκτελεστικός Κανονισμός προβλέπει τα ακόλουθα:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/540 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης, επιτόπιους ελέγχους σχετικά με τις αιτήσεις ενίσχυσης για ζώα και τις αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων στήριξης για ζώα, καθώς και σχετικά με την υποβολή της ενιαίας αίτησης, των αιτήσεων ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρωμής

Αιτιολογικό: «Η πείρα έχει δείξει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά τον καθορισμό των καταληκτικών ημερομηνιών για την υποβολή της ενιαίας αίτησης, των αιτήσεων ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρωμής που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014, προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι ειδικές περιστάσεις τους και ιδίως οι μεταβαλλόμενες κλιματικές και καιρικές συνθήκες. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει επίσης να ισχύει για τις ημερομηνίες υποβολής των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.»

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 τροποποιείται ως εξής:

[…] 3) στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 παράγραφος 1 η δεύτερη και η τρίτη πρόταση διαγράφονται.

Η τροποποίηση του Κανονισμού: Τα κράτη μέλη ορίζουν τις καταληκτικές ημερομηνίες μέχρι τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται η ενιαία αίτηση, οι αιτήσεις ενίσχυσης ή οι αιτήσεις πληρωμής. ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: «Οι καταληκτικές ημερομηνίες δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερες της 15ης Μαΐου κάθε έτους. Ωστόσο, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Φινλανδία και η Σουηδία μπορούν να καθορίσουν μεταγενέστερη ημερομηνία, όχι όμως πέραν της 15ης Ιουνίου.».

[…] 4) στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

[…] β) στο δεύτερο εδάφιο, η πρώτη πρόταση διαγράφεται.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: «Οι τροποποιήσεις που επέρχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή εγγράφως έως την 31η Μαΐου του σχετικού ημερολογιακού έτους, στην περίπτωση δε της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, έως την 15η Ιουνίου του σχετικού έτους.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται σε σχέση με τις αιτήσεις ενίσχυσης, τις αιτήσεις στήριξης και τις αιτήσεις πληρωμής οι οποίες υποβάλλονται για τα έτη υποβολής αιτήσεων ή τις περιόδους πριμοδότησης που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Πηγή: agronews.gr