Μόνο όσοι είχαν συνάψει σύμβαση με πιστοποιητή μέχρι το τέλος του 2020 στη νέα πρόσκληση του Μέτρου 11, για δεύτερη φορά μένουν εκτός οι νέοι βιοκαλλιεργητές.

Μεγαλώνει το κύµα αντιδράσεων στις τάξεις των αγροτών για τους καινούργιους περιορισµούς που θέτει η προδηµοσίευση της πρόσκλησης για τα βιολογικά και ο αποκλεισµός από το µέτρο των παραγωγών (γεωργών και κτηνοτρόφων) που δεν έχουν συµβληθεί από τον προηγούµενο χρόνο (30 ∆εκεµβρίου 2020) µε φορείς πιστοποίησης για την ένταξη των εκµεταλλεύσεών τους στο συγκεκριµένο µοντέλο. Σηµειωτέον ότι είναι η δεύτερη φορά που το «κλαµπ των βιολογικών» παραµένει κλειστό για συγκεκριµένο κύκλο δραστηριοποιούµενων στον αγροτικό χώρο, σε βαθµό µάλιστα που πολλοί να κάνουν λόγο για παιχνίδι µε «σηµαδεµένη τράπουλα» το οποίο µάλιστα καθοδηγείται από συγκεκριµένα κέντρα επιρροής.

Μάλιστα, µε τον τρόπο που διατυπώνεται η προδηµοσίευση, µένουν ακάλυπτοι και όσοι διατηρούν ακόµα δεσµεύσεις από περασµένες προκηρύξεις που λήγουν τη διετία 2021-2022.


Για διάκριση και αδικία που πρέπει να αλλάξει άµεσα κατά τη διαβούλευση της προδηµοσίευσης κάνουν λόγο και οι Οργανισµοί Πιστοποίησης και Ελέγχου, την ώρα που ο µεταβατικός κανονισµός της ΚΑΠ διατυπώνει ρητά πως δύναται να πριµοδοτηθούν και οι νεοεισαχθέντες από τη νέα πρόσκληση. Μάλιστα, όπως αναφέρει στέλεχος ενός από τους µεγαλύτερους ΟΠ&Ε της χώρας στην Agrenda, µοιάζει παράλογο το γεγονός ότι δικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο όσοι είχαν ενεργή βιολογική σύµβαση έως τις 30/12/2020 και όχι για παράδειγµα όσοι έκαναν σύµβαση το φετινό Γενάρη ή Φλεβάρη για παράδειγµα.

Πάντως, δεν πρέπει να περιµένουν και πολλά όσοι έγιναν βιοκαλλιεργητές ή βιοκτηνοτρόφοι προ ενός ή 2 ετών καθώς η µοριοδότηση θα εξαρτηθεί από τα συµπληρωµένα έτη εφαρµογής του συστήµατος της βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε την προδηµοσίευση. ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια αν κάποιος είναι βιοκαλλιεργητής από το 2016, τότε θα συγκεντρώνει περισσότερα µόρια από έναν που µπήκε στον κλάδο από το 2017 και µετά κ.ο.κ. Μένει να φανεί λοιπόν αν θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο Μέτρο που βρίσκεται σε διαβούλευση έως 21 Απριλίου, όπως «δουλεύτηκε» προς το καλύτερο και η προκήρυξη των Νέων Αγροτών.

Επιλέξιµες καλλιέργειες και εκτροφές
Όσον αφορά τώρα ειδικότερα το περιεχόµενο της προδηµοσίευσης του Μέτρου 11, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει πως θα βγάλει τέσσερις προσκλήσεις εντός του καλοκαιριού:

Πρώτη πρόσκληση: Επιλέξιµες καλλιέργειες: αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιµος, χειµερινά σιτηρά, µηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, βαµβάκι, λινάρι, ελαιοκράµβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες.

∆εύτερη πρόσκληση: Επιλέξιµες καλλιέργειες: ελαιοκοµία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, σταφύλια οινοποιήσιµα, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά, ακρόδρυα, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα. Νέες προσθήκες ροδιά, ακτινίδιο, συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο.

Τρίτη πρόσκληση: Επιλέξιµες εκτροφές: αιγοπρόβατα, βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κατεύθυνση, βοοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση. Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών.

Τέταρτη πρόσκληση: Θα περιλαµβάνει ως επιλέξιµα τα µελίσσια. Από την πρόσκληση για τα µελισσοσµήνη αναµένεται να επωφεληθούν περίπου 340 ενεργοί µελισσοκόµου βιολογικού µελιού µε περίπου 60.000 κυψέλες, υποστηρίζει το ΥΠΑΑΤ.

Τα ποσά ενίσχυσης θα εξειδικευτούν από τις προκηρύξεις αναφέρει το υπουργείο. Η Agrenda παρουσιάζει (βλ. πίνακες) τα ποσά που είχαν προβλεφθεί στις περασµένες προκηρύξεις και από µελέτες του Γ.Π.Α τις οποίες είχαν παραγγείλει στο παρελθόν οι διαχειριστικές αρχές για το Μέτρο 11.

Το καλοκαίρι τα αιτήµατα ένταξης
Το Μέτρο των Βιολογικών θα ανοίξει για αιτήσεις εντός καλοκαιριού. ∆ικαιούχοι των ∆ράσεων που θα προκηρυχθούν σύµφωνα µε την προδηµοσίευση µπορούν να κριθούν οι κάτωθι:

Φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.
Επιλέξιµοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι µε αγροτεµάχια, µελισσοσµήνη, βοσκοτόπους ή εκτροφές, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, µέσω σύµβασης µε Οργανισµό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί το αργότερο µέχρι την 31/12/2020 και είναι ενεργή µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης των Προσκλήσεων.
Σηµειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις δύο προσκλήσεις της ίδιας ∆ράσης.

Απουσιάζει λοιπόν από την προδηµοσίευση η δυνατότητα που έδιναν οι περασµένες προσκλήσεις, να εντάσσονται στο Μέτρο και όσοι είχαν δεσµεύσεις από παλαιότερο πρόγραµµα αλλά έληγαν σύντοµα.

Πρώτο έτος πληρωμής για τις δεσμεύσεις το 2022

Προκειµένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούµενα προς ένταξη αγροτεµάχια, µελισσοσµήνη, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας:

Να είναι δηλωµένα στην ΕΑΕ του 2021 (αιτήσεις ΟΣ∆Ε) του υποψηφίου.
Να κατέχονται νόµιµα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσµευσης.
Στην περίπτωση των µόνιµων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεµάχια θα πρέπει να είναι δηλωµένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόµενου µε επιλέξιµη για τη δέσµευση καλλιέργεια.
Να περιλαµβάνονται από την 31/12/2020 µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ενεργή σύµβαση µε ΟΕ&Π.
Το ελάχιστο µέγεθος των υπό ένταξη αγροτεµαχίων / βοσκοτόπων ανέρχεται σε 1 στρέµµα.
Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών, τα οποία έχουν σηµανθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.
Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεµάχια τα οποία: α) είναι ενταγµένα στο µέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών, β) είναι ενταγµένα σε άλλες µη συµβατές, σε επίπεδο ενταγµένης εκµετάλλευσης αγροτεµαχίου, δράσεις των µέτρων 10 και 11. γ) είναι συνιδιόκτητα, µε την έννοια της δήλωσης του αγροτεµαχίου µε ποσοστό συνιδιοκτησίας µικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου. Σηµειώνεται πως οι δεσµεύσεις για τους δικαιούχους είναι τριετούς διάρκειας.

Στο σκοτάδι µε τη µοριοδότηση
Όπως έγινε και στο περασµένο πρόγραµµα, θεµελιώδους σηµασίας θα είναι τα κριτήρια µοριοδότησης, καθώς εκεί θα κριθεί εν πολλοίς το παιχνίδι της επιλεξιµότητας καθώς τα Βιολογικά είναι ένα Μέτρο µε µεγάλη ζήτηση. Για άλλη µία φορά ωστόσο οι διαχειριστικές αρχές αποφεύγουν να ορίσουν επ’ ακριβώς τα κριτήρια, δίνοντας στη δηµοσιότητα µόνο τις γενικές αρχές που θα προσφέρουν µόρια. Συγκεκριµένα:

Για τις δράσεις φυτικής παραγωγής οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

  • Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος
  • Εντασσόµενη έκταση.
  • Επαγγελµατίας Αγρότης.
  • Εντασσόµενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Για τις δράσεις ζωικής παραγωγής οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

  • Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος.
  • Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών.
  • Επαγγελµατίας Αγρότης.

Ως εκ τούτου φαίνεται από τα παραπάνω ότι θέση στα βιολογικά θα κερδίσουν όσοι έχουν κλείσει τα περισσότερα χρόνια έως σήµερα ως βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφοι. Παράλληλα, στη φυτική παραγωγή ενδέχεται να µπει ξανά φίλτρο «Natura» που είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στο παρελθόν.

Πηγή: agronews.gr