Με το άνοιγμα των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, παρουσιάζονται πέντε χρηστικά παραδείγματα για τήρηση των κριτηρίων ένταξης.

Με το φετινό ΟΣ∆Ε να αποτελεί το εισιτήριο ένταξης για το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών (πρόσκληση Σεπτέµβριος 2021) αλλά και για τα επικείµενα Σχέδια Βελτίωσης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ποιους κωδικούς καλλιεργειών και εκτροφών θα δηλώσουν ώστε να είναι επιλέξιµοι. Σύµφωνα µε τις οδηγίες που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, τα αγροτεµάχια που θα δηλωθούν θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του αγρότη έως τις 31 Μαΐου 2021, οπότε οι µεταβιβάσεις πρέπει να τρέξουν άµεσα. Οι αιτήσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων ακολουθούν συνήθως το χρονοδιάγραµµα του ΟΣ∆Ε, το οποίο φέτος θα κλείσει στις 22 Ιουνίου. Για τυχόν «γυµνή» έκταση, θα µπορέσει ο ενδιαφερόµενος νέος αγρότης να ζητήσει και να λάβει δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα.

Όπως έχει γίνει γνωστό και από την προδηµοσίευση του Μέτρου Νέων Αγροτών θα πρέπει στην ηπειρωτική Ελλάδα στην Κρήτη και την Εύβοια να δηλώσει στο ΟΣ∆Ε ο ενδιαφερόµενος εκτροφές και/ή καλλιέργειες ώστε να ξεπερνά τα 12.000 ευρώ Τυπική Απόδοση. Ας δούµε µερικά παραδείγµατα:

Παράδειγµα 1:
Κτηνοτρόφος διαθέτει 100 θηλυκά πρόβατα (Τ.Α 93 ευρώ το κεφάλι) και 30 στρέµµατα µηδικής (Τ.Α 147 ευρώ το στρέµµα). Έτσι µαζεύει 9.300 ευρώ Τυπική Απόδοση από τα πρόβατα, συν 4.410 ευρώ από τη µηδική. Σύνολο 13.710, οπότε είναι επιλέξιµος στο Μέτρο. Για να πάρει όµως το µέγιστο των µορίων που µπορεί στο κριτήριο της Τυπικής Απόδοσης (20.000 ευρώ και άνω), µπορεί να αγοράσει και να δηλώσει στο ΟΣ∆Ε 2021 ακόµα 70 µάνες, ή να νοικιάσει/αγοράσει περί τα 40 στρέµµατα ακόµα για την καλλιέργεια ζωοτροφών.

Παράδειγµα 2:
Αγρότης λαµβάνει από κληρονοµιά κτήµατα µε 30 στρέµµατα βιολογικής παραγωγής ελιές, ελαιοποιήσιµης ποικιλίας (Τυπική Απόδοση 188 ευρώ το στρέµµα). Για να µπει στο µέτρο όµως θα πρέπει να δηλώσει στο ΟΣ∆Ε σχεδόν διπλάσια έκταση µε ελαιοποιήσιµη ελιά, ξεπερνώντας τα 68 στρέµµατα. Μπορεί όµως να επιλέξει να αποκτήσει κτήµατα µε επιτραπέζια ελιά τα οποία προσφέρουν µεγαλύτερη τυπική απόδοση στο στρέµµα (295 ευρώ). Έτσι, απαιτούνται ακόµα 20 στρέµµατα.

Παράδειγµα 3:
Αγρότης θέλει να µεταβιβάσει στο γιο του 10 στρέµµατα οινοποιήσιµο αµπελώνα για να ενταχθεί στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών. Ωστόσο, θα πρέπει η έκταση να είναι άνω των 18 στρεµµάτων αν µιλάµε για ΟΣ∆Ε µε µοναδική καλλιέργεια τα οινάµπελα, ώστε να ξεπεράσει ο ενδιαφερόµενος την Τυπική Απόδοση ένταξης. Οπότε µπορεί να ψάξει στο νοµό που διαµένει ή στους γύρω γειτονικούς νοµούς κτήµατα µε οποιαδήποτε καλλιέργεια που να του αποφέρει αυτές τις αποδόσεις (βλ. πίνακα) και φυσικά να υπάρχει πρακτικό και οικονοµικό ενδιαφέρον να καλλιεργήσει ο γιος.

Παράδειγµα 4:
Νέος αγρότης δηλώνει στο ΟΣ∆Ε 10 στρέµµατα καλλιέργειας υπαίθριας επιτραπέζιας ντοµάτας και στα ίδια στρέµµατα ως επίσπορη ένα πράσινο λαχανικό. Συγκεντρώνει µε αυτόν τον τρόπο 11.750 ευρώ τυπική απόδοση και θα πρέπει να αναζητήσει επιπλέον εκτάσεις για να γίνει αποδεκτός στο Μέτρο. Ο λόγος: Θα ληφθεί υπόψη στην Τυπική Απόδοση µόνο η κύρια καλλιέργεια της ντοµάτας, εφόσον οι επίσπορες δεν προσµετρώνται.

Παράδειγµα 5:
Αγρότης έχει φυτεύσει το 2019 ακτινιδιές σε έκταση 10 στρεµµάτων ενώ διαθέτει ακόµα 15 στρέµµατα ακτινίδια παραγωγικά. Παρά το γεγονός ότι µε 25 στρέµµατα ακτινιδιές κάποιος είναι επιλέξιµος (523 ευρώ το στρέµµα Τ.Α δίνουν τα ακτινίδια), η περίπτωση αυτή δεν περνάει τον πήχη των 12.000 ευρώ Τυπικής Απόδοσης. Ο λόγος είναι πως ο αγρότης του παραδείγµατος θα λάβει µόλις τη µισή τυπική απόδοση από τα 10 στρέµµατα καθώς πρόκειται για δενδρώδη καλλιέργεια µη παραγωγική. Οπότε συγκεντρώνει 7.875 Τ.Α από τα παραγωγικά ακτινίδια και 2.615 ευρώ Τ.Α από τα µη παραγωγικά.

Οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις φετινές αιτήσεις

1 – ∆ιαδικασία υποβολής
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 (ΕΑΕ 2021) υποβάλλεται:

-Είτε µε απευθείας χρήση της εφαρµογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστηµα.
-Είτε µέσω ενός Κέντρου Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσής του – ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε Κ.Υ.∆ της επιλογής του, αφού εκδώσει το µοναδικό «κωδικό υποβολής» στην διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, τον οποίο παραδίδει στην Πύλη επιλογής του.

Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης, ο γεωργός που είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2020, διορθώνει το προσυµπληρωµένο έντυπο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της ΕΑΕ 2021 σε σχέση µε το έτος 2020.
Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2020, συµπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

2- Προθεσµία υποβολής
Για το τρέχον έτος (2021), η καταληκτική προθεσµία υποβολής θα είναι η 22α Ιουνίου 2021.

3- Περιεχόµενο αίτησης
Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα: α) τα στοιχεία ταυτότητας του γεωργού· β) τις λεπτοµέρειες των καθεστώτων συνδεδεµένης στήριξης και των ειδικών µέτρων στήριξης στα µικρά νησιά Αιγαίου ή/και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης· γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεµαχίων της εκµετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά τον µοναδικό Αριθµό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (ιδιόκτητου αγροτεµαχίου), ανάλογα µε την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το µέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόµενο ή µη, αγροτεµάχιο, καθώς και τα στοιχεία του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία). δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των µη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης· ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας για το συγκεκριµένο καθεστώς ή/και µέτρο· στ) δήλωση του γεωργού ότι γνωρίζει τους όρους συµµετοχής και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή στα εν λόγω καθεστώτα άµεσων ενισχύσεων ή/και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης και ότι είναι ενήµερος σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων.

Με τα στοιχεία που συµπληρώνονται στην ΕΑΕ 2021 ενηµερώνονται τo σχετικό πεδίο της «∆ήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του.
Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεµαχίων καθώς και τα περιγραφικά δεδοµένα γίνονται µε υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του γεωργού. Για το σκοπό αυτό στο πληροφοριακό σύστηµα υπάρχουν τεχνικά µέσα εντοπισµού και τα αντίστοιχα επεξηγηµατικά εγχειρίδια χρήσης.

4- ∆ικαιολογητικά
Σε περίπτωση που γεωργός συµπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2021, υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόµενων αγροτεµαχίων: Ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης αγροτεµαχίων σε ηλεκτρονική µορφή. Σηµειώνεται ότι όλα τα µισθωτήρια (πλην των ηλεκτρονικών µέσω taxisnet) πρέπει να φέρουν γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφεροµένων µερών. Το γνήσιο της υπογραφής πρέπει να είναι σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο κεφάλαιο 10 του Κανονισµού Επικοινωνίας ∆ηµόσιων Υπηρεσιών (ΚΕ∆Υ)-ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α/Γ.Γ.∆.∆. Ιανουάριος 2003.

Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου, απαιτείται µόνο για όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα ή πληρωµή του µέτρου 13 – ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα (εξισωτική αποζηµίωση)

Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων αιτήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόµενων αγροτεµαχίων υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2020/2021 και το έτος υποβολής αίτησης 2021.
Στην περίπτωση που ο γεωργός ψηφιοποιήσει – δηλώσει αγροτεµάχιο εντός περιοχών στις οποίες εφαρµόστηκε η υπ’ αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ (layer – επίπεδο πληροφορίας: ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 2016-2020), θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλει τουλάχιστον ένα παραστατικό νόµιµης νοµής ή κατοχής, όπως θα καθοριστούν στην σχετική Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παραστατικά που απαιτούνται όταν ο γεωργός αιτείται κάποια από τις συνδεδεµένες ενισχύσεις ή/και την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαµβάκι, όπως περιγράφονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Υπενθυµίζεται ότι τα αγροτεµάχια που µετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11, του Μέτρου 8.1 και του Μέτρου 10 του Π.Α.Α. 2014-2020 πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσµευσης. Ως εκ τούτου επισηµαίνεται ότι οι ηµεροµηνίες των ενοικιαστηρίων πρέπει να καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσµεύσεων. Οµοίως θα πρέπει να καλύπτεται η προαναφερόµενη προϋπόθεση για τα εν δυνάµει προς ένταξη αγροτεµάχια στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε πρώτο έτος δεσµεύσεων το 2021.
Η υποβολή δικαιολογητικών άρδευσης, είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της τήρησης των δεσµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας για την πληρωµή του µέτρου Μ10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα», τoυ ΠΑΑ 2014-2020. Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων αιτήσεων ΕΑΕ 2021 για τους ενταγµένους παραγωγούς στη ∆ράση Μ10.1.04, τα δικαιολογητικά άρδευσης αγροτεµαχίων µεταφέρονται όπως είχαν υποβληθεί στην ΕΑΕ 2020. Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά στην περίπτωση µη υποβολής το 2020 ή τροποποίησης σε σχέση µε τα ισχύοντα το 2020.

5- Ενεργοποίηση δικαιωμάτων
Η Βασική Ενίσχυση χορηγείται σε γεωργούς κατόχων δικαιωμάτων.
‘Η αξία των ΔΒΕ έτους 2021 οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους και τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κάθε έτους.
Τα αγροτεμάχια που δηλώνουν οι γεωργοί το 2021 κατατάσσονται στις 3 περιφέρειες μετά τους απαραίτητους γεωχωρικούς συσχετισμούς, με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του έτους 2013, το οποίο χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς.
Η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς με την ενεργοποίηση δικαιώματος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο εντός της ίδιας περιφέρειας.
Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε για περίοδο δύο συνεχόμενων ετών, προστίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

6- Χρήση της Γεωργικής γης
Γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν ασκείται γεωργική δραστηριότητα, δεν είναι επιλέξιµες. Ειδικότερα για το έτος 2021 και εφεξής, επιπλέον δεν είναι επιλέξιµες οι παρακάτω περιπτώσεις εκτάσεων:
Α. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός βοσκοτοπικών περιοχών (ενοτήτων) µε συντελεστή επιλεξιµότητας (pef) ίσο µε το µηδέν, ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας.

Β. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός βοσκοτοπικών περιοχών του δικτύου NATURA 2000, πλην όσων δηλώνονται ως βοσκότοπος ή µόνιµη καλλιέργεια.

Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεµάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου 2021.
Για τους βοσκότοπους, ως παραγωγικός νοείται ο βοσκότοπος µε ζωικό κεφαλαίο τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο.
Στην ΕΑΕ έτους 2021 δηλώνονται οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το αγροτεµάχιο κατά τον κύκλο παραγωγής, δηλ. από το φθινόπωρο του 2020 έως και το καλοκαίρι του 2021. Καλλιεργητική περίοδος για κάθε καλλιέργεια ορίζεται το διάστηµα που µεσολαβεί από την έναρξη των καλλιεργητικών φροντίδων (αρχή καλλιεργητικής περιόδου) ως και την αρχή της συγκοµιδής (τέλος καλλιεργητικής περιόδου).

Πηγή: agronews.gr