Οι απώλειες που θα συνεχίσουν να μετράνε στη βασική ενίσχυση οι ελαιοπαραγωγοί μπορεί να θέσουν εκτός πληρωμών μικρές εκτάσεις κάτω των 8 στρεμμάτων. Αναζητούνται λύσεις στις νέες πράσινες ενισχύσεις.

Ένα ειδικό καθεστώτος ενίσχυσης που θα είναι σε θέση να αναπληρώσει τις σοβαρές απώλειες στις βασικές πληρωµές της ελαιοκαλλιέργειας, καλείται να αναζητήσει η οµάδα που καταρτίζει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ.

Αν και ακόµα είναι πολύ νωρίς να εκτιµηθούν µε σαφήνεια οι επιπτώσεις που θα έχουν στην ελαιοκαλλιέργεια οι ανακατατάξεις στις άµεσες πληρωµές, εκτιµάται, πως λόγω σύγκλισης και περαιτέρω µείωσης της αξίας των δικαιωµάτων από την κατάργηση του πρασινίσµατος, όσοι καλλιεργούν µικρές εκτάσεις θα βρεθούν εξολοκλήρου εκτός πληρωµών στην ερχόµενη περίοδο. Ο λόγος; Με βάση τα όσα ισχύουν σήµερα δεν χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή άµεσων ενισχύσεων δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. Άρα ένας ελαιοκαλλιεργητής θα πρέπει να έχει περί τα 8-9 στρέµµατα ελιάς για να λαµβάνει τσεκ. Σηµειώνεται πως 57.000 ελαιοπαραγωγοί δηλώνουν έως 10 στρέµµατα ελιάς σήµερα.

Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτιµήσεις που ρίχνουν το περιφερειακό µέσο όρο αξίας δικαιωµάτων από τα 34 ευρώ που είναι οι δενδρώδεις (άρα και οι ελαιοκαλλιέργειες) σε ποσό κάτω των 30 ευρώ έως το 2026, εφόσον συζητείται από τις Βρυξέλλες τα κράτη-µέλη να αφιερώσουν 22% από το 2023 και 25% από το 2025 του εθνικού φακέλου άµεσων ενισχύσεων σε πράσινες επιδοτήσεις.

Καθώς αποτυπώθηκε ως στρατηγική ανάγκη η αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος των ελαιοκαλλιεργητών (ειδικός στόχος 1) στην ελληνική ΚΑΠ, πραγµατοποιούνται αυτή την περίοδο διαβουλεύσεις ως προς τις λύσεις στήριξης ενός κλάδου που απασχολεί το 38% των εκµεταλλεύσεων της χώρας.

Ξεκινώντας από τις δυνατότητες που έχουν οι αρχές µε τις πράσινες επιδοτήσεις (eco-schemes):

Πρώτον: Μία πρόταση είναι (έχει γίνει ήδη µία µελέτη περίπτωσης) για τη στήριξη των παραδοσιακών ελαιώνων σε ξηρικά αγροτεµάχια µε ποσό 15 ευρώ το στρέµµα.

∆εύτερον: Ενσωµάτωση υπολειµµάτων κλαδέµατος από τα ελαιόδεντρα στο έδαφος µε επανασχεδιασµό του αντίστοιχου Μέτρου που καταργήθηκε λόγω γνωµάτευσης του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Ενίσχυση 14 ευρώ το στρέµµα.

Τρίτον: Στρεµµατική ενίσχυση για την προώθηση της εφαρµογής µεµονωµένων σχεδίων λίπανσης στις ελαιοκαλλιέργειες.

Τέταρτον: Στρεµµατική ενίσχυση για την αξιοποίηση µεµονωµένων ή συλλογικών σχεδίων για βιοµάζα φυτικής προέλευσης, όπου τα παράγωγα της ελιάς (ελαιοπυρήνας κ.λπ) είναι βασική πρώτη ύλη.

Τα παραπάνω µέτρα βρίσκονται στη βεντάλια του νέου πρασινίσµατος, ενώ άλλες δυνατότητες είναι η συνδεδεµένη πληρωµή και το καθεστώς των µικροκαλλιεργητών (βλέπε σελ. 5 προτάσεις ΣΕ∆ΗΚ).

Εδώ µπορεί να προστεθεί και η ενεργοποίηση του καθεστώτος της αναδιανεµητικής πληρωµής που θα επιτρέψει στις µικρές κατά βάση εκµεταλλεύσεις να λαµβάνουν παραπάνω ενίσχυση ετησίως. Με δεδοµένο ότι πάνω από 100.000 εκµεταλλεύσεις µε ελιές στη χώρα µας είναι έκτασης έως 15 στρέµµατα βάση του ΟΣ∆Ε, µία τέτοια λύση θα ήταν µία σηµαντική βοήθεια.

Πηγή: agronews.gr