Ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου θα παραµείνει η πρόσκληση ύψους 37 εκατ. ευρώ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 4.1.2 του ΠΑΑ για όσους θέλουν να αγοράσουν αρδευτικά συστήµατα και φωτοβολταϊκά µε επιδότηση 40 έως 85%. ∆ικαιούχοι είναι όλοι όσοι κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση οποιασδήποτε έκτασης και την έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε του 2020, ανεξάρτητα αν είναι νέοι αγρότες, κατ’ επάγγελµα ή νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα. Εξαιρούνται οι άµεσα συνταξιούχοι και όσοι δεν διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.

Η οικονοµική στήριξη για τις εκµεταλλεύσεις φυσικών και νοµικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις η οικονοµική στήριξη µπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ. Η ένταση στήριξης είναι ανάλογη µε την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήµατος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος (βλ. σελ. 29). Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιδοτηθεί για ένα πολύ µεγάλο εύρος επενδύσεων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η αγορά και εγκατάσταση αρδευτικών συστηµάτων α) στάγδην άρδευσης και β) µικροκαταιονισµού (έως 410 ευρώ το στρέµµα), δεξαµενές νερού, µηχανολογικός εξοπλισµός όπως π.χ. αγωγοί µεταφοράς που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων για άρδευση, αλλά και ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας. Επιπλέον επιλέξιµες είναι γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και φωτοβολταϊκά συστήµατα (αυτόνοµα ή διασυνδεδεµένα) µε ή χωρίς φορητή αυτόνοµη διάταξη επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου.

Απόλυτη προτεραιότητα ένταξης έχουν όσοι πετυχαίνουν εξοικονόµηση ύδατος άνω του 50% µε την επένδυσή τους (µοριοδότηση σελ. 30). Για κάθε περίπτωση επένδυσης απαιτείται επενδυτικό σχέδιο, µελέτη εξοικονόµησης ύδατος και αίτηση για άδεια χρήσης ύδατος. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά (οριστικοποιούν) την αίτηση τους, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.

Με ένα κτήμα, ΟΣΔΕ του 2020 και ενημερότητες

Εύκολα πιάνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, απαιτούνται όμως πολλές τεχνικές μελέτες για την προετοιμασία αίτησης

Έχοντας δηλωµένο ένα κτήµα στο ΟΣ∆Ε του 2020 όσο µικρό και να είναι και µε τακτοποιηµένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, µπορεί ο οποιοσδήποτε που θέλει να επενδύσει σε ένα νέο αρδευτικό σύστηµα ή φωτοβολταϊκό στην ποµόνα να ξεκινήσει την αναζήτηση για την ένταξή του στο Μέτρου 4.1.2. Χωρίς να απαιτεί την ένταξη στο ΜΑΑΕ ως «κατ’ επάγγελµα» ούτε «Τυπικές Αποδόσεις» το Μέτρο δεν έχει ιδιαίτερα κριτήρια επιλεξιµότητας, ωστόσο οι µελέτες εξοικονόµησης ύδατος που απαιτεί και οι τεχνικοί φάκελοι ίσως «πέσουν βαριά» σε κάποιον χωρίς µεγάλα σχέδια. Αναλυτικότερα, τα κύρια σηµεία της προκήρυξης είναι:

Υποβολή αιτήσεων
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 11/05/2021 έως και 15/07/2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέσω του Πληροφορικού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στις ∆ΑΟΚ.

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι µπορεί να είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και συλλογικά σχήµατα αγροτών. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης (ΟΣ∆Ε) κατά το έτος 2020.

Ποσά και Ένταση Στήριξης
Η οικονοµική στήριξη για τις εκµεταλλεύσεις φυσικών και νοµικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις η οικονοµική στήριξη µπορεί να ανέρθει έως τις 200.000 ευρώ. Η ένταση στήριξης για τη δράση κυµαίνεται από 40% έως 85% του αιτούµενου προϋπολογισµού, ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήµατος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος.

Επιλέξιµες Επενδύσεις
∆απάνες αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού µε στόχο την εξοικονόµηση ύδατος, στις οποίες β:
1.1. Αρδευτικά συστήµατα α) στάγδην άρδευσης και β) µικροκαταιονισµού (σταθεροί µικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαµηλού ύψους). Στην υποκατηγορία αυτή δύνανται να περιλαµβάνονται και µηχανισµοί συλλογής του εξοπλισµού, καθώς και αγωγοί µεταφοράς νερού από το σηµείο υδροληψίας στο αγροτεµάχιο.

1.2. ∆εξαµενές όγκου έως 500 κ.µ. (όπως πλαστικές, µεταλλικές κ.λπ.).

1.3. Μηχανολογικός εξοπλισµός (όπως π.χ. αγωγοί µεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισµό).

1.4. Ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαµβάνουν ενδεικτικά δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, δικτύου µετεωρολογικών δεδοµένων, εγκατάστασης δοµηµένης καλωδίωσης ή ασύρµατου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης, αισθητήρες, µετρητές, αυτοµατοποιηµένο έλεγχο συστηµάτων άρδευσης κ.α.

Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται:
2.1. Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής υποδοµής (π.χ. µικρό αντλιοστάσιο).

2.2. Επιµέρους εξοπλισµός για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα).

2.3. ∆εξαµενές (χωµάτινες, µεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους.

Φωτοβολταϊκό σύστηµα.
ΕΩΣ 410 ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ

Στάγδην άρδευση
Επιδοτούνται αρδευτικά συστήµατα α) στάγδην άρδευσης και β) µικροκαταιονισµού (σταθεροί µικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης). Στην υποκατηγορία αυτή δύνανται να περιλαµβάνονται και µηχανισµοί συλλογής του εξοπλισµού, καθώς και αγωγοί µεταφοράς νερού από το σηµείο υδροληψίας στο αγροτεµάχιο. Για την στάγδην το εύλογο κόστος ανά καλλιέργεια (ποσό ανά στρµ.) έχει ως εξής:

Αροτραίες καλλιέργειες 170 ευρώ.

∆έντρα κανονικής φύτευσης: 220 ευρώ.

∆έντρα πυκνής φύτευσης 300 ευρώ.

Αµπελώνες: 410 ευρώ.

Λαχανικά ή άνθη υπαίθρου: 255 ευρώ.

Επιλέξιµες είναι επενδύσεις αντικατάσταση συστήµατος άρδευσης µε άλλο σύστηµα διαφορετικού τύπου ή ιδίου τύπου εξαιτίας µεγάλων απωλειών ύδατος, επέκτασης υποδοµής σε τεµάχια που αρδεύονταν κατά το πρόσφατο παρελθόν και η επένδυση σε νέα αρδευόµενη έκταση που ήταν ξηρική. Απαραίτητες προϋποθέσεις η µελέτη δυνητικής εξοικονόµησης κατανάλωσης ύδατος και η αίτηση για άδεια χρήσης νερού.

ΑΠΟ 50 Κ.Μ

∆εξαµενές
Επιλέξιµες είναι δεξαµενές όγκου έως 500 κ.µ. (όπως πλαστικές, µεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την αποθήκευση νερού βροχής. ∆εν έχει προβλεφθεί σχετικό εύλογο κόστος. Για διαφορετικού τύπου δεξαµενές (π.χ. µεταλλικές) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους θα προσκοµίζονται 3 προσφορές.

Επιπλέον, επιλέξιµες είναι δεξαµενές (χωµάτινες, µεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους. Το επιλέξιµο κόστος ξεκινά από τα 1.700 ευρώ για δεξαµενές που ξεκινούν από 50 κ.µ και φτάνουν τα 63.000 ευρώ για δεξαµενές έως 19.000 κ.µ.. Για δεξαµενές άνω των 20.000 κ.µ, το επιλέξιµο κόστος είναι 3,25 ευρώ ανά κ.µ. Για τις τσιµεντένιες δεξαµενές νερού έως 500 κ.µ, η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη ανέρχεται στα 105 ευρώ/κ.µ.. Σηµειώνεται ότι η ύπαρξη οµβροδεξαµενών στο επιχειρηµατικό σχέδιο παρέχει στον δικαιούχο µόρια ένταξης (βλ. σελ 30).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής υποδοµής (π.χ. µικρό αντλιοστάσιο), είναι επιλέξιµες επενδύσεις προς ενίσχυση. Το εύλογο κόστος για γεώτρηση χωρίς δοκιµαστική άντληση ορίζεται στα 1.500 ευρώ + 90 ευρώ/µέτρο και για γεώτρηση µε δοκιµαστική άντληση στα 2.800 ευρώ + 96,5ευρώ/µέτρο. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα και τον ηλεκτρικό πίνακα για τα οποία θα προσκοµίζονται 3 προσφορές.

Ο επιµέρους εξοπλισµός για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα), επίσης επιδοτείται. Για γεννήτριες πετρελαίου το επιλέξιµο κόστος φτάνει τα 6.000 ευρώ και για τους πίνακες µεταγωγής τα 1.350 ευρώ.

37 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Κονδύλια
Τα κονδύλια έχουν οριστεί στα 37 εκατ. ευρώ µε το 75% αυτών να προορίζονται για φυσικά/νοµικά πρόσωπα και το 25% για συλλογικά σχήµατα. Τα χρήµατα µοιράζονται περιφερειακά ως εξής: Αν. Μακεδονία & Θράκη: 3.375.072 ευρώ, Κεντρική Μακεδονία: 6.970.255 ευρώ, ∆υτική Μακεδονία: 2.452.691 ευρώ, Θεσσαλία: 3.616.147 ευρώ, Στερεά Ελλάδα: 3.238.811 ευρώ, Ήπειρος: 1.907.651 ευρώ, Ιόνια Νησιά: 985.271 ευρώ, ∆υτ. Ελλάδα: 3.312.185 ευρώ, Πελοπόννησος: 3.668.555 ευρώ, Αττική: 1.090.085 ευρώ, Νότιο Αιγαίο: 1.132.011 ευρώ, Β. Αιγαίο: 1.939.093 ευρώ, Κρήτη: 3.312.173 ευρώ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ

Γεωργία ακριβείας
Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει φάκελο ενίσχυσης για ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας. Σε αυτές τις δαπάνες περιλαµβάνονται ενδεικτικά δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, δικτύου µετεωρολογικών δεδοµένων, εγκατάστασης δοµηµένης καλωδίωσης ή ασύρµατου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης, αισθητήρες, µετρητές, αυτοµατοποιηµένο έλεγχο συστηµάτων άρδευσης, συστήµατα αποµακρυσµένου ελέγχου και προγραµµατισµού. Σύµφωνα µε την προκήρυξη, απαιτείται από τον ενδιαφερόµενο µία ειδική µελέτη εγκατάστασης εξοπλισµού ως δικαιολογητικό τεκµηρίωσης της επιλεξιµότητας της επένδυσης. Η εκπόνηση της µελέτης εγκατάστασης και εφαρµογής δικτύου για την υιοθέτηση ολοκληρωµένων λύσεων, όπως η γεωργία ακριβείας καλύπτεται από το Μέτρο µε έως 500 ευρώ.

ΈΩΣ 30.000 ΕΥΡΩ

Φωτοβολταϊκά
Για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα και τις φορητές αυτόνοµες διατάξεις επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου, προσκοµίζεται προσφορά σύνδεσης από τον αρµόδιο διαχειριστή (Α∆ΜΗΕ ή ∆Ε∆∆ΗΕ) µε βάση την οποία τεκµηριώνεται η αντιοικονοµικότητα της σύνδεσης. Η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού φωτοβολταϊκού δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Εξαιρείται η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης αυτόνοµης διάταξης επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.

Οι επιλέξιµες δαπάνες που αφορούν στην αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισµού µπορούν να φτάσουν έως το ποσό:

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο µε σταθερές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW, Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές βάσεις 2.800 ευρώ/kW, Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο µε ιχνηλάτες (trackers) 1.250 ευρώ/kW.

ΑΠΟ 40% ΕΩΣ 85%
Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης έχει ως εξής:

Ο δικαιούχος κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει τίτλο σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκµετάλλευση ως υπεύθυνός της ή β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος µέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία: 80% στα Μικρά Νησιά Αιγαίου, 70% σε Αν. Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρο, 50% Αττική και 60% στις υπόλοιπες Περιφέρειες.

∆ικαιούχοι σε ορεινές περιοχές: 75% σε Μικρά Νησιά Αιγαίου, 50% σε Αττική και 60% στις υπόλοιπες Περιφέρειες.

∆ικαιούχοι σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα: 75% σε Μικρά Νησιά, 40% σε Αττική και 50% στις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Λοιποί δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές: 75% σε Μικρά Νησιά Αιγαίου, 40% σε Αττική, Στ. Ελλάδα, ∆υτ. Μακεδονία και 50% στις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Συλλογικές επενδύσεις: 85% στα Μικρά Νησιά Αιγαίου, 60% στις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Έξι κριτήρια στον πίνακα μοριοδότησης

Στα 30 μόρια η βάση ένταξης στο Μέτρο

Προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ύδατος, σε υδροβόρες καλλιέργειες και επενδύσεις σε ταμιευτήρες

Για την ένταξη στο Μέτρο 4.1.2 ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 βαθµούς. Όπως προκύπτει µε σαφήνεια από τα κριτήρια απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν όσοι αντικαταστήσουν υπάρχον σύστηµα µε στάγδην άρδευση και πετύχουν εξοικονόµηση νερού άνω του 30-50%, βάζοντας δύσκολα σε όσους θέλουν να µετατρέψουν µία έκταση σε αρδευτική εφόσον -προφανώς- δεν µπορούν να αποδείξουν εξοικονόµηση νερού. Σηµειώνεται πως αν ο αγρότης βάλει υδροµετρητή πριν την αίτηση ένταξης, µπορεί να εξασφαλίσει µέχρι και 10 µόρια. Παράλληλα, όπως φαίνεται και στα κριτήρια, το να βάλει ο αγρότης µία δεξαµενή νερού στο επενδυτικό σχέδιο θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις πιθανότητες ένταξης.

Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµησης ύδατος µέσω υλοποίησης υποδοµής άρδευσης: Από 50% και άνω, 30 µόρια. Από 40% και µικρότερη του 50%, 27 µόρια. Από 30% και µικρότερη του 40%, 24 µόρια. Από 25% και µικρότερη του 30%, 21 µόρια. Από 20% και µικρότερη του 25%, 18 µόρια. Από 15% και µικρότερη του 20% 15 µόρια. Από 10% εξοικονόµηση ύδατος και µικρότερη του 15%, 12 µόρια. Βαθµολογείται µόνο ένα πεδίο. Η βαθµολόγηση γίνεται βάσει της µελέτης που συνυποβάλλεται µε την αίτηση.

Ύπαρξη υδροµετρητή πριν την υλοποίηση της επένδυσης: Σε όλες τις αρδευτικές υποδοµές 10 µόρια, σε περισσότερες από µία αρδευτικές υποδοµές 8 µόρια, σε µία αρδευτική υποδοµή 7 µόρια. Η βαθµολόγηση γίνεται µε δήλωση του υποψηφίου για τον αριθµό των υδροληψιών που κάνει χρήση η εκµετάλλευση και την προσκόµιση των άδειων χρήσης ύδατος όσων από αυτές διαθέτουν.

Εξοικονόµηση ύδατος µέσω υλοποίησης εγγείων βελτιώσεων: Υποδοµή για ανακύκλωση νερού, 20 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου από 5.000 κ.µ και άνω 12 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου από 3.000 έως 4.999 κ.µ 10 µόρια, οµβροδεξαµενές όγκου από 500 έως 2.999 κ.µ 8 µόρια. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υλοποιεί περισσότερες από µία οµβροδεξαµενές, για τον υπολογισµό της µοριοδότησης λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός όγκος των δεξαµενών. Παράδειγµα: Ο υποψήφιος υλοποιεί µία οµβροδεξαµενή 300 κυβικών µέτρων και µία 400 κυβικών µέτρων. Μοριοδοτείται για συνολικό όγκο 300+400 = 700 κυβικά µέτρα.

Εκµετάλλευση που βρίσκεται εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής: Άνω του 50% της εκµετάλλευσης 10 µόρια, από 30 έως 49,9% της εκµετάλλευσης 7 µόρια, από 10% έως 29,9% της εκµετάλλευσης 4 µόρια, από 0,1% έως 9,9% της εκµετάλλευσης 2 µόρια. Η βαθµολόγηση γίνεται βάσει των εκτάσεων που έχουν καταχωρηθεί στη δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε) 2020.

Εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες. Υδροβόρες 10 µόρια, λοιπές καλλιέργειες 7 µόρια. Βαθµολογείται ένα πεδίο βάσει των καλλιεργειών της µελλοντικής κατάστασης οι οποίες εξυπηρετούνται από την επιλέξιµη επένδυση. Επειδή το επενδυτικό σχέδιο δύναται να αφορά τόσο υδροβόρες όσο και λοιπές καλλιέργειες, βαθµολογείται το πεδίο εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η µεγαλύτερη έκταση.

Κατάσταση των υδατικών σωµάτων: Υδατικά σώµατα περιοχής λίµνης Κορώνειας 20 µόρια, κατάσταση υδατικού σώµατος λιγότερο από καλή (ποσοτικά) 10 µόρια. Όταν οι αιτούµενες επενδύσεις επηρεάζουν διαφορετικές κατηγορίες υδατικών συστηµάτων, ο υποψήφιος λαµβάνει την ευνοϊκότερη για αυτόν βαθµολογία, ανεξάρτητα από την αρδευόµενη έκταση που επηρεάζει το κάθε υδατικό σύστηµα.
Αναλυτικά το αφιέρωμα διαθέσιμο εδώ.

Πηγή: agronews.gr