Ο επαναϋπολογισμός της αξίας δικαιωμάτων της νέας ΚΑΠ θα γίνει με βάση τις πληρωμές πράσινης και βασικής ενίσχυσης 2022 σύμφωνα με τις τελικές διαπραγματεύσεις.

Με βάση το έτος 2022 θα καθοριστεί η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης για τους Έλληνες αγρότες, καθώς στις αρχές Μαΐου επήλθε η τελική συµφωνία ανάµεσα στις ευρωπαϊκές αρχές για τον τρόπο που θα επαναϋπολογιστούν οι βασικές ενισχύσεις για την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο.

Σύµφωνα µε το σχετικό Άρθρο, οι ελληνικές αρχές είναι υποχρεωµένες να καθορίσουν την αξία των δικαιωµάτων του 2023 ανά παραγωγό µε βάση τα χρήµατα που θα πληρωθεί για πρασίνισµα συν βασική ενίσχυση το νέο έτος, µε το ΟΣ∆Ε του 2022 να γίνεται ουσιαστικά η δήλωση αναφοράς έως το έτος ενισχύσεων 2026. Αυτά αναφέρει, το Άρθρο 20 που ονοµάζεται «Αξία δικαιωµάτων ενίσχυσης και σύγκλιση».

Στο σχετικό ευρωπαϊκό έγγραφο (ST 8414 2021 INIT – Έγγραφο Εργασίας) που κάνει γνωστή την παραπάνω συµφωνία και στο σχετικό Άρθρο, επιβεβαιώνεται παράλληλα πως δεν θα υπάρξει νέα κατανοµή δικαιωµάτων καθώς γίνεται λόγος µόνο για «προσαρµογή της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης». Το µόνο πλέον που αποµένει είναι να συµφωνηθεί µεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών και η ελάχιστη σύγκλιση των ενισχύσεων. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως σύµφωνα µε το έγγραφο εργασίας που εκδόθηκε στις 5 Μαΐου, φαίνεται µία άλλη διάσταση µε βάση τα όσα έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, περί αύξηση της ελάχιστης σύγκλισης της αξίας δικαιωµάτων στο 85%. Συγκεκριµένα, η διαπραγµάτευση γίνεται ξανά στα επίπεδα του 75% και αυτό που παίζει είναι το έτος που θα επιτευχθεί αυτό το επίπεδο σύγκλισης, ανάµεσα στο 2024 και 2026. Όπως και να έχει, οι διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται και µένει να φανεί πού θα κάτσει τελικά η «µπίλια». Αναλυτικότερα το σχετικό Άρθρο τροποποιήθηκε ως εξής:

Άρθρο 20
Αξία δικαιωµάτων ενίσχυσης και σύγκλιση

  • Τα κράτη µέλη καθορίζουν τη µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, προσαρµόζοντας την αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης αναλογικά προς την αξία τους όπως καθορίστηκε σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος διεκδίκησης 2022 και τη σχετική πληρωµή για γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το κλίµα και το περιβάλλον (πρασίνισµα) που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του τίτλου III του εν λόγω κανονισµού για το έτος διεκδίκησης 2022.
  • Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν την αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης.
  • Κάθε κράτος µέλος ορίζει, το αργότερο το έτος 2026, το ανώτατο επίπεδο για την αξία των ατοµικών δικαιωµάτων ενίσχυσης για το κράτος µέλος ή για κάθε οµάδα εδαφών (σ.σ περιφέρεια ενισχύσεων) που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. […]
  • Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι, για το έτος αξίωσης [2024 ή 2026] το αργότερο, όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης θα έχουν αξία τουλάχιστον 75% του προβλεπόµενου µέσου ποσού µονάδας ως αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, του µέγιστου προγραµµατισµένου ποσού µονάδας […]
  • Τα κράτη µέλη χρηµατοδοτούν τις αυξήσεις της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης που απαιτούνται […], χρησιµοποιώντας τυχόν πιθανά ποσά που καθίστανται διαθέσιµα µέσω της εφαρµογής της παραγράφου 3 και, όπου είναι απαραίτητο, µειώνοντας τη διαφορά µεταξύ της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης και το προβλεπόµενο µοναδιαίο ποσό ή, κατά περίπτωση, το µέγιστο προβλεπόµενο µοναδιαίο ποσό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1α, για τη στήριξη βασικού εισοδήµατος για διεκδικήσει το έτος 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ για το κράτος µέλος ή για την οµάδα εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. […].

Πηγή: agronews.gr