Με κοινή υπουργική απόφαση ορίστηκαν πέντε κριτήρια απόδειξης κτηνοτροφικής δραστηριότητας τα οποία καθορίζουν τα βοσκοτόπια που ενεργοποιούν φέτος ενισχύσεις.

Από την άσκηση κτηνοτροφικής δραστηριότητας και πέντε κριτήρια που θα την αποδεικνύουν, περνά η επιλεξιµότητα των βοσκοτόπων στο φετινό ΟΣ∆Ε, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση, για τις άµεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ 2021-2022.

Οδικό δίκτυο, σταβλικές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφικό κατάλυµα, ποτίστρες και περιττώµατα από τα ζώα θα αποτελέσουν τα αποδεικτικά κριτήρια, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν στην βοσκοτοπική έκταση που δηλώνεται στο φετινό ΟΣ∆Ε, αλλιώς, δεν θα ενεργοποιεί δικαιώµατα, αναφέρει η απόφαση που συνυπογράφουν οι κ.κ υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός και Γ. Οικονόµου (ΦΕΚ 1905/Β’/2021). Μένει να φανεί αν η παραπάνω τροποποίηση θα αφήσει φέτος να πληρωθούν όσοι δηλώνουν βοσκότοπο χωρίς ζωικό κεφάλαιο.

Εκτός από τα παραπάνω κριτήρια, ο βοσκότοπος που θα δηλωθεί θα πρέπει να εµπίπτει σε µία από τις τέσσερις νέες κατηγορίες εκτάσεων για να είναι επιλέξιµος: Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι, Θαµνότοποι – Χερσότοποι Βλάστησης και Σκληροφυλλική Βλάστηση, όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ. Οι κατηγορίες αυτές µοιάζουν µε µία προσπάθεια προσαρµογής του ορισµού του βοσκοτόπου που εισήγαγε ο Κανονισµός 2017/2393 (γνωστός σαν Κανονισµός OMNIBUS), ώστε να ενταχθούν από φέτος νέες εκτάσεις οι οποίες µέχρι σήµερα ήταν αποκλεισµένες. Αναλυτικότερα, τα νέα κριτήρια επιλεξιµότητα βοσκοτόπων για το ΟΣ∆Ε 2021 έχουν ως εξής:

Άρθρο 40α Επιλεξιµότητα βοσκοτοπικών εκτάσεων

Για να είναι επιλέξιµες οι βοσκοτοπικές εκτάσεις πρέπει:

α) Να υπάγονται σε µία από τις περιγραφόµενες κατηγορίες του σηµείου θ της παρ. 1 του άρθρου 39 της παρούσας.

β) Να µην περιλαµβάνει µη επιλέξιµα τµήµατα και ειδικότερα:

βα) Τεχνητά στοιχεία οποιουδήποτε µεγέθους: Κτίρια, διαµορφωµένες επιφάνειες ανθρωπογενούς δραστηριότητας, µονοπάτια πλάτους άνω των 2µ., τεχνητές επιφάνειες νερού.

ββ) Φυσικά στοιχεία µεγέθους άνω των 100 τ.µ.: Φυσικές επιφάνειες νερού, πετρώδεις- βραχώδεις επιφάνειες, συµπαγείς και αδιαπέραστες συστάδες θάµνων, µη φυσική ή γεωργική βλάστηση. Ειδικά στην περίπτωση συµπαγών και αδιαπέραστων συστάδων θάµνων, θεωρούνται µη επιλέξιµες, εφόσον δεν είναι δυνατόν να διέρχεται ένας άνθρωπος ανάµεσά τους (ελάχιστη απόσταση 0,30µ.).

γ) Στις περιπτώσεις που εντός βοσκοτοπικής έκτασης υπάρχουν διάσπαρτα φυσικά στοιχεία ξυλώδους βλάστησης, τα οποία είναι προσβάσιµα από τα ζώα και µπορούν να καταναλωθούν από αυτά, είναι επιλέξιµα υπό προϋποθέσεις, ήτοι:

γα) ∆έντρα αποµονωµένα ή διάσπαρτα, ανεξαρτήτου µεγέθους, µαζί µε τον υποόροφο αυτών, και εφόσον µπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάµεσά τους, ήτοι η µεταξύ τους απόσταση είναι 30 εκ. και άνω.

γβ) Ακανθώδεις θάµνοι ύψους µικρότερου του 1,50µ. µαζί µε τον υποόροφο αυτών, εφόσον µπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάµεσά τους, ήτοι η µεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 εκ..

γγ) Οποιαδήποτε βλάστηση που καταναλώνεται από τα ζώα ύψους µικρότερου του 1,50 µ. µαζί µε τον υποόροφο αυτών, εφόσον µπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάµεσά τους, ήτοι η µεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 εκ..

δ) Να ασκείται κτηνοτροφική δραστηριότητα.
Ως κριτήρια άσκησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, κατά περίπτωση, που εφόσον υπάρχουν καθιστούν την έκταση κατάλληλη για βόσκηση, θεωρούνται τα παρακάτω:

δα) Οδικό δίκτυο. Περιλαµβάνεται το πρωτεύον, δευτερεύον και αγροτικό οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τα µονοπάτια.

δβ) Σταβλικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης του ζωικού κεφαλαίου.

δγ) Κατάλυµα κτηνοτρόφου. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης- κατάλυσης του κτηνοτρόφου.

δδ) Λειτουργικά σηµεία ποτίσµατος, φυσικά ή τεχνητά.

δε) Περιττώµατα σε σηµαντικές ποσότητες. Συνήθως εντοπίζονται πλησίον σταβλικών εγκαταστάσεων.

[…] Αρκεί, κατά περίπτωση, η παρουσία έως δυο (2) εξ αυτών.

Οι νέοι τύποι βοσκήσιμων εκτάσεων
Οι τύποι κατηγορίες βλάστησης, που αποτελούν τις βοσκοτοπικές εκτάσεις από φέτος είναι:

Α. Λιβάδια: Πρόκειται για εκτάσεις με πυκνή κάλυψη από ποώδη βλάστηση, στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη φυτά. Χρησιμοποιούνται κυρίως για βόσκηση, αλλά μπορεί να γίνεται και μηχανική συγκομιδή της ζωοτροφής. Μπορεί να περιλαμβάνουν διάσπαρτη ξυλώδη βλάστηση και δέντρα (<30 % της έκτασής τους), καθώς και κτηνοτροφικές υποδομές (φράκτες, καταλύματα ζώων, ποτίστρες κ.τ.λ.).

Β. Φυσικοί Βοσκότοποι: Οι φυσικοί βοσκότοποι είναι περιοχές με ποώδη βλάστηση στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη (μέγιστο ύψος βλάστησης τα 150εκ.) που καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειάς τους. Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνουν και ξυλώδη βλάστηση (<50% της έκτασης) και διάσπαρτα δέντρα (< 30 % της έκτασης). Συχνά περιλαμβάνουν ανώμαλες και ανισόπεδες επιφάνειες εδάφους με απότομες κλίσεις καθώς και βραχώδεις εκτάσεις ή χερσότοπους που δεν ξεπερνούν το 50% της έκτασης.

Γ. Θαμνότοποι και Χερσότοποι: Βλάστηση με χαμηλή και κλειστή εδαφοκάλυψη όπου κυριαρχούν οι θάμνοι, οι χαμηλής ανάπτυξης θάμνοι και η ποώδης βλάστηση. Η έκταση μπορεί να περιλαμβάνει και δέντρα (με ύψος μικρότερο των 3 μέτρων) καθώς και χερσότοπους (<50% της επιφάνειάς τους).

Δ. Σκληροφυλλική Βλάστηση: Θαμνώδη σκληροφυλλική βλάστηση (μακκία, φρυγανώδη) η οποία χαρακτηρίζεται από φυτά συνήθως αειθαλή με σκληρά φύλλα και κοντά μεσογονάτια διαστήματα. Περιλαμβάνει και διάσπαρτα σκληροφυλλικά δέντρα (<30% της επιφάνειάς τους), ποώδη βλάστηση αλλά και βραχώδεις εκτάσεις (<50% της έκτασής τους).

Πηγή: agronews.gr