Με νέα δεδομένα κινείται πλέον η προετοιμασία για το Μέτρο Νέων Αγροτών 2021. Πρώτον, θεσπίστηκε υποχρέωση για ελάχιστο ετήσιο τζίρο στο 50% της Τυπικής Απόδοσης των υποψηφίων. Δεύτερον, προστέθηκε βαθμολογικό πριμ για επενδύσεις από 10.000 ευρώ και άνω, άλλαξαν και τα κριτήρια ανά Περιφέρεια. Τρίτον ανανεώθηκε ο πίνακας με τις Τυπικές Αποδόσεις ανά καλλιέργεια-εκτροφή.

Τελικά κριτήρια µοριοδότησης για το Μέτρο 6.1
Η βάση ένταξης στο πρόγραµµα είναι 40 βαθµοί για τις Περιφέρειες Αττική, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων 45 βαθµοί για την υπόλοιπη Χώρα. Τα κριτήρια µοριοδότησης είναι:

Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης:

ανώτερο ή ίσο µε επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 6 µόρια.

επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 2 µόρια

Συµµετοχή σε Οµάδες ή Οργανώσεις παραγωγών: 2 µόρια.

Ατοµικό ετήσιο εισόδηµα έως και 7.500 ευρώ και οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή): 5 µόρια.

Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη εγκατάστασης: 3 µόρια

Μόνιµη κατοικία: Νησιά µε πληθυσµό έως και 3.100 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε µη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές Ορεινές: 5 µόρια.

Μόνιµη κατοικία (πληθυσµός):

Kοινότητες µε πληθυσµό έως και 500 κατοίκους: 4 µόρια,

Κοινότητες µε πληθυσµό έως και 2.500 κατοίκους: 3 µόρια.

Κοινότητες µε πληθυσµό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους: 2 µόρια.

Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 5,5 έως 11 µόρια

Παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση)

κάτω των 15.000 ευρώ: 4,5 µόρια.

ίση µε 15.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ: 7,2 µόρια

ίση ή άνω των 20.000 ευρώ: 9 µόρια.

Προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει εθνικών κριτηρίων: αιγοπροβατοτροφία, µελισσοκοµία οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά στην κλιµατική αλλαγή (π.χ ελαιώνες) από 1,5 έως 3 µόρια. Μελλοντικός προσανατολισµός: 6 µόρια

Κριτήρια Περιφερειών: Έως 29 µόρια

Επιχειρηµατικό σχέδιο για παραγωγή προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωµένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 7 µόρια.

Το επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων µε ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000 ευρώ, 5 βαθµοί, για 17.500 ευρώ και άνω, 10 βαθµοί. Αναλογική βαθµολόγηση για τις ενδιάµεσες τιµές.

∆έσµευση ελάχιστου τζίρου 50-60%
Σύµφωνα µε τον προϊστάµενο της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιο Τσιατούρα, οι δικαιούχοι του µέτρου, κατά την περίοδο του σχεδίου δράσης τους καθώς και κατά την τετραετή περίοδο δέσµευσης µακροχρόνιων υποχρεώσεων, θα δεσµεύονται για την υλοποίηση ενός ελάχιστου κύκλου εργασιών. Συγκεκριµένα, από το επόµενο ηµερολογιακό έτος από αυτό του έτους ένταξής τους στο µέτρο θα ελέγχεται αν έχουν ετησίως κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3) που θα προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες. Ο ελάχιστος αποδεκτός τζίρος κατά τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν πρέπει να υπολείπεται του 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο µέτρο (ΟΣ∆Ε 2021). Από το ηµερολογιακό έτος ολοκλήρωσης του σχεδίου και έως την ολοκλήρωση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων πρέπει να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3) που θα προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες, τουλάχιστον ίσο µε το 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου (ΟΣ∆Ε του έτους ολοκλήρωσης). Περιπτώσεις ανωτέρας βίας λόγω φυσικών καταστροφών και περιορίζουν τον κύκλο θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Συνδυασµός µε Σχέδια Βελτίωσης
Στη βαθµολογική πριµοδότηση όσων υποψηφίων δηλώσουν και κάνουν επενδύσεις σε νέο εξοπλισµό, κτίρια και κατασκευές από 10.000 έως 17.500 ευρώ, οι συγκεκριµένες επενδύσεις θα µπορούν να συµπεριληφθούν και στο υποµέτρο 4.1 Σχέδια Βελτίωσης, αρκεί να έχουν υλοποιηθεί µετά την υποβολή αιτήµατος ένταξής σε αυτά.

Οι Τυπικές Αποδόσεις για το 2021

Φυτική παραγωγή (ευρώ/στρµ.)

● Σκληρό σιτάρι 32,4

● Κριθάρι 36,4

● Φακή 188,9

● Φασόλια 183,4

● Βαµβάκι 151,6

● Επιτραπέζιες ελιές 295,3

● Ελαιώνες ελαιοποίησης 188,2

● Πορτοκάλια χυµοποίησης 513,5

● Ροδάκινα µεταποίησης 675

● Ακρόδρυα 505,7

● Πατάτες 917,7

● Αραβόσιτος σε κόκκους 158,3

● Χλωρός αραβόσιτος (ενσίρωσης) 148,7

● Αµπελώνες (οίνος) 686,8

● Αµπελώνες (ΠΟΠ, ΠΓΕ οίνος) 706,6

● Επιτραπέζια σταφύλια 961,2

● Εσπεριδοειδή 513,5

● Κηπευτικά 1177,5

● Σκόρδο ξερό 372,7

● Αρακάς βιοµηχανικός 188,6

● Κηπευτικά υπό κάλυψη 6892,6

● Ηλίανθος 131,4

● Αρωµατικά φυτά 950

● Πυρηνόκαρπα 675

● Μηλοειδή 675

● Σπαράγγια 1177,5

● Ρύζι 156,9

● Κτηνοτροφικά φυτά 147,4

● Τοµάτα βιοµηχανική 752,5

 

Ζωική παραγωγή (ευρώ / κεφάλι)

● Αιγοπρόβατα

Ερίφια 56 | Αίγες 83 | Αµνοί 59
Προβατίνες 93 | Κριοί 59 | Τράφοι 56

● Βοοειδή

Βοοειδή <1 έτους, αρσενικά και θηλυκά 435 |
Αρσενικά βοοειδή 1-2 ετών 880 | Αρσενικά
βοοειδή, >2 ετών 980 | Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 1447 | ∆αµάλες, >2 ετών 1068 ευρώ

● Χοίροι

Χοιροµητέρες αναπαραγωγής >50 κιλών 597

Προσοχή σε Τυπική Απόδοση και ΟΣ∆Ε
Κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣ∆Ε υπολογίζεται η τυπική απόδοση η οποία εµφανίζεται στην οθόνη αλλά και στην εκτύπωση. Προσοχή, η Τ.Α που υπολογίζεται από το ΟΣ∆Ε είναι ενδεικτική και όχι δεσµευτική για τα µέτρα του ΠΑΑ. Αυτό συµβαίνει για µια σειρά από λόγους, όπως, νεαρές φυτεύσεις, µη υπολογισµός τεχνικής λύσης βοσκοτόπων, επίσπορες καλλιέργειες, υπολογισµός ΤΑ που ενδέχεται να εξαιρεθεί στο ΠΣΚΕ από τον µελετητή (σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο) κ.λπ. Κατά την επεξεργασία όλων των σταδίων των αιτήσεων σε όλα τα υποµέτρα, η τυπική απόδοση που θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη οι µελετητές είναι αυτή που υπολογίζεται από το ΠΣΚΕ η οποία είναι η µοναδική έγκυρη.

Πηγή: agronews.gr