Παράταση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έλαβε η 2η προκήρυξη του Μέτρου 5.1 για την επιδότηση της αντιχαλαζικής προστασίας, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση, η οποία παράλληλα ορίζει αυξημένο ποσό ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού, τα 400.000 ευρώ για τα φυσικά-νομικά πρόσωπα και το 1 εκατ. ευρώ για τα Συλλογικά Σχήματα.

Παράλληλα, η τροποποιητική ορίζει ότι η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της στήριξης προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και της δημόσιας δαπάνης και καλύπτεται από το δικαιούχο με ίδια κεφάλαια ή/και με τραπεζικό δανεισμό, εφ’ όσον είναι απαραίτητο.


Ολόκληρη η απόφαση της τροποποίησης είναι διαθέσιμη εδώ

Υπενθυμίζεται πως το Μέτρο 5.1 καλύπτει στο 80% τις δαπάνες για εγκατάσταση εξοπλισμού αντιχαλαζικής, αντιβρόχινης και αντιπαγετικής προστασίας σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια για τα φυσικά-νομικά πρόσωπα και το 100% για τα Συλλογικά Σχήματα.

Αναλυτικά η τροποποίηση αναφέρει:

Tροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΕΛ.Γ.Α. 1504/31.12.2020 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, όπως ισχύει, ως εξής:

1 . Την τροποποίηση των σημείου α) του εδαφίου 1.12 «Ποσά και ποσοστά στήριξη» της Πρόσκλησης ως εξής:

α) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νομικού προσώπου έως τις 400.000 ευρώ.

2. Την τροποποίηση του σημείου β) του εδαφίου 1.12. «Ποσά και ποσοστά στήριξης» της Πρόσκλησης ως εξής:
β) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά Συλλογικό Σχήμα Γεωργών έως το 1.000.000 ευρώ.

3. Την τροποποίηση του σημείου 5.1.α της Πρόσκλησης ως εξής: α) Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2. Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 01.12.2020, ημέρα Τρίτη και λήγει την 01.09.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ.
Την προσθήκη σημείου ζ) στο κεφάλαιο 8 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ και ΠΛΗΡΩΜΗΣ» της Πρόσκλησης ως εξής:
ζ) Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της στήριξης προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και της δημόσιας δαπάνης και καλύπτεται από το δικαιούχο με ίδια κεφάλαια ή/και με τραπεζικό δανεισμό, εφ’ όσον είναι απαραίτητο.

Πηγή: agronews.gr