Με την επιλέξιμη γη και όχι βάσει των δικαιωμάτων που μπορεί να έχουν στην κατοχή τους, πληρωμές για τα ειδικά καθεστώτα νεαρών αγροτών και μικρών καλλιεργητών. Κρίσιμη για τις τελικές αποφάσεις η συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο.

Την ευκαιρία να διεκδικήσουν µεγαλύτερη πίτα από τον κουµπαρά των άµεσων ενισχύσεων θα έχουν στη νέα ΚΑΠ µικροί και νεαροί αγρότες που δεν διαθέτουν δικαιώµατα ή η αξία αυτών είναι αρκετά χαµηλή. Αυτή η δυνατότητα δίνεται µέσω των καθεστώτων «νεαρών αγροτών» και «µικροκαλλιεργητών», τα οποία µπορούν να αποσυνδεθούν από την επιρροή των δικαιωµάτων και να κουµπώσουν µόνο µε την επιλέξιµη έκταση, όπως έχουν διαµορφωθεί οι κοινοτικοί κανονισµοί. Συγκεκριµένα, όσον αφορά ειδικότερα το καθεστώς νεαρών αγροτών, τα πράγµατα έχουν ως εξής:

Τι ισχύει σήµερα: Το ποσό ορίζεται για τους δικαιούχους ως ποσοστό της µέσης αξίας δικαιώµατος που έχουν στην κατοχή τους επί τον αριθµό τους. Αυτό το ποσοστό είναι 25-50% ανάλογα µε τις αποφάσεις που λαµβάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ετησίως, τα διαθέσιµα κονδύλια κ.λπ. Για παράδειγµα κάποιος µε 25 δικαιώµατα των 200 ευρώ (20 ευρώ το στρέµµα), δικαιούται σήµερα ενίσχυση 1.250 ευρώ-2.500 ευρώ. Σηµειώνεται εδώ πως η ενίσχυση χορηγείται µέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωµάτων για κάθε δικαιούχο (250 στρέµµατα).

Τι θα ισχύσει στη νέα ΚΑΠ: Στη νέα περίοδο η εν λόγω στήριξη µπορεί να λάβει δύο µορφές:

Πρώτη µορφή είναι η στήριξη µε ένα σταθερό ποσό ανά γεωργική εκµετάλλευση, νεαρού αγρότη. Για παράδειγµα, µε ένα ποσό της τάξεως των 60 εκατ. ευρώ ετησίως, αν κάνουν αίτηση για ένταξη στο καθεστώς 50.000 νεαροί, τότε θα µοιραστούν έκαστος 1.200 ευρώ από το εν λόγω καθεστώς, ανεξαρτήτου έκτασης που έχουν στην κατοχή τους. Εδώ, µπορεί να µπει ένα εύρος στρεµµάτων µε την ανάλογη ενίσχυση. Π.χ εκτάσεις από 50 στρέµµατα και άνω 500 ευρώ, εκτάσεις από 51-100 ευρώ, 1.000 ευρώ κ.ο.κ. Το εφάπαξ ποσό ετησίως εξαρτάται από τον αριθµό των αιτήσεων.

∆εύτερη δυνατότητα: Πληρωµή ανά επιλέξιµο εκτάριο. Στον ορισµό του επιλέξιµου εκταρίου δεν υφίσταται όρος να πρέπει να «δένονται» µε δικαιώµατα. Εδώ, απλά διαιρείται το συνολικό διαθέσιµο ποσό, µε τα στρέµµατα που έχουν δηλώσει οι νεαροί αγρότες. Για παράδειγµα 60 εκατ. ευρώ, για 250.000 επιλέξιµα στρέµµατα. Προκύπτει ποσό 24 ευρώ το στρέµµα. Το παραπάνω παράδειγµα είναι ενδεικτικό καθώς αφενός αναµένεται να µπει ένα ανώτατο όριο ενισχυόµενων στρεµµάτων ανά εκµετάλλευση και δεύτερον να προβλέπονται διαφορετικά ποσά ανά περιφέρεια ενίσχυσης.

Πώς θεµελιώνεται δικαίωµα ένταξης στο νέο καθεστώς
Με την τρέχουσα ΚΑΠ, η ενίσχυση δίνεται έως ότου ένας δικαιούχος συµπληρώσει το µέγιστο 5 χρόνια από το έτος που έστησε την εκµετάλλευσή του. Όσοι τώρα νεαροί έκαναν ΟΣ∆Ε πρώτη φορά από το 2018 και έπειτα, µπαίνουν «γέφυρα» στο σχετικό καθεστώς της νέας ΚΑΠ για όσα χρόνια ενίσχυσης τους αποµένουν, µε βάση το νέο κανονισµό. Για παράδειγµα όσοι ενταχθούν στους Νέους Αγρότες φέτος µε πρώτο ΟΣ∆Ε το 2021, τότε θα ενταχθούν στο καθεστώς αυτό για τα έτη 2021-2022 σύµφωνα µε τα τρέχοντα δεδοµένα. Για τα έτη 2023-2025 (συµπλήρωµα 5ετίας) θα συνεχίσουν να λαµβάνουν την ενίσχυση µε τους όρους του νέου καθεστώτος.

Αναδιανοµή και βασική
Μόνο βάσει δικαιωµάτων
Όπως φαίνεται από τα δικαιώµατα πλέον θα εξαρτώνται υποχρεωτικά µε βάση κοινοτικές οδηγίες µόνο η βασική ενίσχυση και το καθεστώς της αναδιανοµής.
Το νέο πρασίνισµα απεµπλέκεται τελείως ενώ από τις τελικές διαπραγµατεύσεις της νέας ΚΑΠ θα εξαρτηθεί εάν τα καθεστώτα «µικροκαλλιεργητών» και «συµπληρωµατικής ενίσχυσης νεαρών αγροτών» θα έχουν την ευκαιρία να αποκοπούν από την επιρροή των δικαιωµάτων. Υπενθυµίζεται πως η αναδιανεµητική δίνεται σε έναν φιξ αριθµό στρεµµάτων ανά εκµετάλλευση και οπωσδήποτε σε εκτάσεις που καλύπτονται από δικαιώµατα. Συνήθως, ο αριθµός αυτός ορίζεται µε βάση τον µέσο όρο του µεγέθους των αγροτικών εκτάσεων. Στην Ελλάδα, αυτό το νούµερο αντιστοιχεί σε 50 στρέµµατα περίπου. Οπότε για παράδειγµα αγρότης µε 100 στρέµµατα θα λάβει συµπληρωµατικό πριµ µόνο για 50 στρέµµατα κ.ο.κ. Μένει να φανεί λοιπόν, το νούµερο που θα επιλέξει η χώρα µας κι αν αυτό θα διαφέρει ανά περιφέρεια ενίσχυσης (αροτραίες, δενδρώδεις, βοσκοτόπια) που είναι και το πιο πιθανό.

Πηγή: agronews.gr