Με εννέα Μέτρα και τελευταία προσθήκη πριν κλείσει η νέα ΚΑΠ τις «Επενδύσεις στην Άρδευση», θα καταρτιστεί το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάθε Μέτρο, όπως και τώρα, θα εµπεριέχει «υπο-µέτρα».

Για παράδειγµα το Μέτρο «Συνεργασία» περιέχει τα υποµέτρα Leader, ενίσχυσης συνεργασιών στον αγροτικό τοµέα αλλά και το πριµ εξόδου.

Σηµειώνεται επίσης ότι οι νεοεισερχόµενοι άνω των 40 ετών, και επισήµως, θα µπορούν να εισπράξουν ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης, εφόσον σχεδιάσουν το ειδικό υπο-µέτρο τα κράτη-µέλη.

Αναλυτικότερα τα Μέτρα από τα οποία θα απαρτίζονται τα νέα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι:

Περιβαλλοντικές, κλιµατικές και άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης (π.χ βιολογική γεωργία, απονιτροποίηση κ.λπ.)

Ενίσχυση περιοχών µε φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς (εξισωτική)

Ενίσχυση περιοχών µε ειδικά µειονεκτήµατα που απορρέουν από διάφορες υποχρεώσεις.

Επενδύσεις (Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση κ.α.).

Επενδύσεις στην άρδευση.

Εγκατάσταση νέων γεωργών, νεοεισερχόµενων και εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων.

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.

Συνεργασία.

Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών

Αυτή την περίοδο βρίσκεται υπό επεξεργασία το σχέδιο παρεμβάσεων του ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη βρίσκονται στο πλάνο μικρά Σχέδια Βελτίωσης, το πριμ εξόδου στα πλαίσια συνεργασίας νεαρών και μεγαλύτερων σε ηλικία αγροτών και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα παρέχουν πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής.
Η παρουσία SWOT αναλυτικά εδώ.
Συγκεκριμένα, στην ανάλυση αναγκών για την ελληνική αγροτική οικονομία και το σχεδιασμό του νέου ΠΑΑ αναφέρονται τα εξής ως προς τις παρεμβάσεις που θα σχεδιαστούν:

Σχεδιασμός μικρών Σχεδίων Βελτίωσης για στοχευμένη υποκατάσταση χειρωνατικών εργασιών (π.χ. συγκομιδή) με μηχανική. Προώθηση μηχανημάτων εφαρμογής φυτοπροστατευτικών ουσιών που μειώνουν τον κίνδυνο.

Ειδικά Σχέδια Βελτίωσης για νέες φυτεύσεις που θα καλύπτουν μέρος τουλάχιστον του χρηματοοικονομικού ελλείμματος που έχουν οι πολυετείς φυτείες, μέχρι να φτάσουν στην οικονομική αυτοδυναμία.

Επανασχεδιασμός των ενισχύσεων της εξισωτικής στις εκμεταλλεύσεις των περιοχών με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς (πρώην ‘μειονεκτικές περιοχές’)

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων Μέτρου Συνεργασίας του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027 για την προώθηση της διαδοχής σε νέους γεωργούς (πριμ εξόδου)

Πιο ενεργητική υποστήριξη των γεωργών νεαρής ηλικίας: Ενδυνάμωση και ενίσχυση των μέτρων για τη διευκόλυνση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών.

Πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής.

Προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών και καλλιεργητικών πρακτικών μέσω βιολογική γεωργίας, αγροδασοκομίας.

Προώθηση και χρηματοδότηση επενδύσεων βιοοικονομίας/κυκλικής οικονομίας μέσω και των δύο Πυλώνων της ΚΑΠ.

Προώθηση επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης βιομάζας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, παραγωγής βιοαέριου και επαναχρησιμοποίησης νερού.

Προώθηση/ενίσχυση στοχευμένων και ώριμων επενδύσεων βιοδιυλιστηρίων σε περιφερειακό επίπεδο.

Μεταποίηση: Αύξηση της παραγωγής /τυποποίησης / μεταποίησης ΠΟΠ -ΠΓΕ προϊόντων που έχουν δυνατότητες εισόδου στις αγορές. Στήριξη επιχειρήσεων με υψηλό τεχνολογικό επίπεδο για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας με καινοτόμα συστήματα και ευαισθητοποίηση των τοπικών επιχειρηματιών σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της τεχνολογίας, τις βιώσιμες καλλιέργειες και την κυκλική οικονομία

Ανάγκη ενίσχυσης των παραγωγών για την υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών ευζωίας

Πηγή: agronews.gr