Από τα 97 εκατ. ευρώ ετήσιας δαπάνης να φτάσει έως και τα 450 εκατ. ευρώ όσον αφορά στη στήριξη των παραγωγών που συµµετέχουν σε πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας, καλείται η Ελλάδα, ώστε να συνδράµει στον ευρωπαϊκό στόχο για την αύξηση των στρεµµάτων που έχουν βιολογική πιστοποίηση στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Πενταπλάσιο μπάτζετ και αυξημένο πριμ για βιολογικά προκρίνεται στον σχεδιασμό του εθνικού φακέλου ΚΑΠ
Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο έως το 2030 να καλύψει το 25% της χρησιµοποιούµενης αγροτικής γης µε βιολογικές συµβάσεις, κάτι που επικυρώθηκε στο συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας την Δευτέρα 19 Ιουλίου. Σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης της ΕΕ, τα κράτη-µέλη είναι υποχρεωµένα να συµβάλουν σε αυτό τον στόχο µε τα κονδύλια της ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρον έχει η σχετική µελέτη της διεθνούς οργάνωσης για τη βιολογική γεωργίας, IFOAM, που αναφέρει ότι ειδικότερα η χώρα µας θα πρέπει να αυξήσει από 2 έως 4,5 φορές πάνω τις δαπάνες της για τη βιολογική γεωργία, και την ίδια ώρα να προχωρήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω του ετήσιου πριµ ανά καλλιεργητική οµάδα.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έκθεση, η Ελλάδα διαθέτει 5,28 εκατ. στρέµµατα βιολογικής γης την οποία διαχειρίζονται 30.124 βιοκαλλιεργητές/βιοκτηνοτρόφοι µε µέσο όρο έκτασης τα 176 στρέµµατα και µεταποιούν 1.642 επιχειρήσεις (στοιχεία του 2019). Στην τρέχουσα περίοδο η χώρα µας, µέσω του Μέτρου 11 για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας διαθέτει 97 εκατ. ευρώ ετησίως (κάλυψη του 50,4% της έκτασης µε 39 ευρώ το στρέµµα κατά µέσο όρο), την ώρα που όµως, η κατά κεφαλήν κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων είναι µόλις 66 εκατ. ευρώ ετησίως (5 ευρώ ανά Έλληνα).

Για να καλύψει λοιπόν το µερίδιο που της αναλογεί η χώρα µας προς τον ευρωπαϊκό στόχο, θα πρέπει να προβλέψει στον εθνικό φάκελο της ΚΑΠ ετήσια στήριξη που θα ξεκινά από τα 179 εκατ. ευρώ εφόσον µείνει σταθερή η στρεµµατική στήριξη και συνεχίζει να στηρίζει το 50% των εκτάσεων. Εφόσον αυξήσει τη στρεµµατική ενίσχυση κατά 25%, τότε το ποσό ανεβαίνει στα 214-224 εκατ. ευρώ, ενώ, εφόσον βάλει στόχο η χώρα µας να καλύψει µε επιδότηση όλες τις βιολογικές εκτάσεις θα πρέπει να προβλέψει µέχρι και 444 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, η IFOAM αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει κάποιο εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, ούτε κάποιο ειδικότερο πλάνο έως το 2030, ενώ, προτείνει να αυξήσουν οι εθνικές αρχές το ετήσιο πριµ για να εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί αποζηµιώνονται δίκαια για τα έξοδα στα οποία γεννά η ενασχόληση µε τη βιοκαλλιέργεια.

Σηµειώνεται πως µέχρι σήµερα η Ελλάδα περιορίζεται στο µέγιστο στρεµµατικό ποσό (60 ευρώ για ετήσιες, 90 ευρώ για πολυετείς καλλιέργειες) που επιτρέπεται κοινοτικά όσον αφορά τις επιδοτήσεις της Βιολογικής Γεωργίας, γεγονός που προφανώς, δεν δίνει κανένα κίνητρο ειδικά για τα κηπευτικά και τις περισσότερες δενδρώδεις καλλιέργειες. Αντίθετα, εφόσον κάποιο κράτο-µέλος πάει έναν στρωµένο φάκελο προς την Κοµισιόν για ορισµένες καλλιέργειες που θέλει να προωθήσει, µπορεί να αυξήσει το συγκεκριµένο ποσό κατά παρέκκλιση των κοινοτικών κανονισµών. Για παράδειγµα, η έκθεση της IFOAM δείχνει πως η Γερµανία δίνει έως 600 ευρώ το στρέµµα για τα βιολογικά κηπευτικά και 285 ευρώ για τα δέντρα και η Ισπανία έως 200 ευρώ για τα κηπευτικά. Ιταλία, Αυστρία και Βέλγιο παρέχουν επιδότηση άνω των 100-120 ευρώ στα κηπευτικά και τις δενδρώδεις. Ενδιαφέρον εδώ έχει βέβαια και η περίπτωση της Ολλανδίας που δεν προσφέρει καθόλου βιολογικές επιδοτήσεις, ωστόσο η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων ξεπερνά τα 1,2 δις στην εγχώρια αγορά (4% του συνόλου).

Πηγή:  agronews.gr