Περιπτώσεις για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πράξης µε µικρότερο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο, προβλέπει για τους Νέους Αγρότες (προκήρυξη 2016) νέα τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ 3182/Β’/2021), ώστε να µπορέσουν να προχωρήσουν στο β’ αίτηµα πληρωµής.

Για να γίνει οποιαδήποτε πληρωµή, θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγµατοποιηθεί πρώτα ο έλεγχος στο ΟΣ∆Ε του έτους 2021 και την εξατοµίκευσή του (εκδίδεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ), το ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων) µε βάση τα εισοδήµατα του 2020 των κατά κύριο επάγγελµα γεωργών, τυχόν άδειες λειτουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων κ.λπ. Μόλις παραχθούν στο σύνολό τους τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται και προβλέπονται, θα εκτελούνται και οι πληρωµές, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η ∆ΑΟ Λάρισας.

Αναλυτικότερα, στην τροποποιητική απόφαση αναφέρεται πως κατά τη συµπλήρωση των πινάκων του τελικού αιτήµατος πληρωµής παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πράξης µε µικρότερο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο. Αυτό, γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

  • Μείωση της τιµής του/των στόχων του επιχειρηµατικού σχεδίου, αλλαγής στη συνολική βαθµολογία.
  • Αλλαγή της µόνιµης κατοικίας του αρχηγού της εκµετάλλευσης.
  • Αλλαγή της τελικής παραγωγικής κατεύθυνσης.
  • Αλλαγή στα στοιχεία του δικαιούχου που αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης».

Παράλληλα, η απόφαση δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να προβούν στο δεύτερο αίτηµα πληρωµής χωρίς την προσκόµιση της βεβαίωση επαρκούς επαγγελµατικής ικανότητας, της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατία αγρότη και των παραστατικών αδειοδότησης της πτηνοκτηνοτροφικής εγκατάστασης, παρέχει νέα τροποποιητική απόφαση.

Τα ανωτέρω προσκοµίζονται το αργότερο έως δύο µήνες πριν την συµπλήρωση πέντε ετών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης. Σε κάθε περίπτωση, η εκ των υστέρων προσκόµιση των δικαιολογητικών δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρέπει να τηρούνται οι προθεσµίες για την έκδοση αυτών ή οι προθεσµίες εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων που ορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο.

Πηγή: agronews.gr