Τον Σεπτέµβριο προγραµµατίζεται να δηµοσιευθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπο-Μέτρου2.1 «Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τοµέα», καθώς υπογράφηκε η σχετική ΥΑ µε το πλαίσιο παροχών του προγράµµατος, σύµφωνα µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ (εθνική και ενωσιακή συµµετοχή), ενώ εκτιµάται ότι θα δοθούν 120.000 δωρεάν συµβουλές στους γεωργούς (µε µέγιστο αριθµό τις 3 ανά γεωργό). Παράλληλα, ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ολοκληρώνει τη διαδικασία αξιολόγησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις για πιστοποίηση των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµβουλών, οι οποίοι θα µπορούν να είναι υποψήφιοι για το υπο-Μέτρο 2.1. Μέσω αυτών των Φορέων θα προσφέρεται η επιδοτούµενη συµβουλευτική, µε κόστος έως 1.500 ευρώ ανά συµβουλή.

Σηµειώνεται εδώ πως αιτήσεις για επιδότηση στο Μέτρο θα κάνουν οι Φορείς και όχι οι αγρότες. Οπότε η συµβουλή θα είναι δωρεάν ή έστω µε µικρότερο κόστος και στη συνέχεια θα αναζητά ο Φορέας τα χρήµατα της επιδότησης. Τα είδη των συµβουλών που θα παρέχονται είναι τα εξής:

Επιλέξιµα είδη συµβουλών
1
) Συµβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον (κεφ. 3 τίτλος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 1307/2013), καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2) Συµβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη µέλη, για την εφαρµογή του άρθρου 11§3 της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

3) Συµβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, ιδίως όσον αφορά στη συµµόρφωση µε τις γενικές αρχές της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας.

4) Συµβουλές στο γεωργικό τοµέα σχετικά µε δράσεις που µετριάζουν το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής και προωθούν την προσαρµογή της γεωργίας.

5) Συµβουλές για την ορθή εφαρµογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

6) Συµβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιµότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Μέχρι και τον Ιούλιο είχαν πραγµατοποιηθεί 179 εγγραφές ενδιαφεροµένων, εκ των οποίων οριστικοποίησαν και υπέβαλαν την αίτησή τους 54 νοµικά πρόσωπα και 11 ατοµικές επιχειρήσεις για την εγγραφή τους ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συµβουλών. Οι 7 εξ αυτών βρίσκονται στην Αττική, ενώ 16 έκαναν αιτήσεις στην Κεντρική Μακεδονία. Κανένας Φορέας δεν έχει έδρα στο Βόρειο Αιγαίο ή τα Ιόνια Νησιά.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: agronews.gr