Νέο πρασίνισμα και βασική ενίσχυση αθροίζονται σε στρεμματική επιδότηση 23 ευρώ για τα βοσκοτόπια, 35 ευρώ στις αροτραίες και 42 ευρώ για τις δενδρώδεις έως το 2026.

Στα 15 ευρώ το στρέµµα για τις δενδρώδεις, 12 ευρώ για τις αροτραίες και 8 ευρώ για τα βοσκοτόπια, αντιστοιχούν κατά µέσο όρο τα ποσά ενίσχυσης που θα µπορούν να συµπληρώνουν ετησίως τη βασική τους ενίσχυση οι αγρότες µέσω των δράσεων του νέου πρασινίσµατος την περίοδο 2023-2026.

Μάλιστα, τα παραπάνω ποσά προκύπτουν λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό δικαιωµάτων του 2020 (βλ. πίνακα). Εντούτοις, καθώς στις δράσεις του νέου πρασινίσµατος θα µπορούν να ενταχθούν όλα τα επιλέξιµα στρέµµατα και όχι µόνο αυτά που ενεργοποιούν ταυτόχρονα δικαιώµατα, το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί ανά αγρονοµική περιφέρεια ίσως να είναι χαµηλότερο.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, αυτή τη στιγµή εξετάζονται 7 δράσεις για ένταξη στο καθεστώς του νέου πρασινίσµατος. Όλες οι πρακτικές θα είναι ετήσιες, πράγµα που σηµαίνει ότι επειδή µία χρονιά ένας αγρότης για παράδειγµα λάµβανε ενίσχυση για αµειψισπορά, δεν θα δικαιούται αυτόµατα το ίδιο πριµ και την επόµενη. Επίσης, οι πρακτικές θα έχουν αντισταθµιστική πληρωµή µε στόχο την κάλυψη στο µέτρο του δυνατού, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του προϋπολογισµού, την απώλεια κέρδους και το κόστος που προκύπτει από την έναρξή τους. Αυτό πολύ απλά σηµαίνει, ότι θα αποζηµιώνονται ετησίως µόνο τα στρέµµατα που συµµετέχουν στη δράση και όχι ολόκληρο το αγροτεµάχιο. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις θα έχουν µόνο όσοι οριστούν «ενεργοί αγρότες».

Ο τελικός λογαριασµός για την ενιαία ενίσχυση έως το 2026
Βοσκοτόπια: Σήµερα λαµβάνουν κατά µέσο όροι οι κτηνοτρόφοι 30 ευρώ το στρέµµα βασική συν πρασίνισµα. Στη νέα ΚΑΠ το ποσό θα διαµορφώνεται έως το 2026 περί τα 23 ευρώ το στρέµµα (15 ευρώ βασική ενίσχυση συν 8 ευρώ το στρέµµα από το νέο πρασίνισµα). Οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις κάτω των 120 στρεµµάτων θα λαµβάνουν επίσης αναδιανεµητική ενίσχυση.

Αροτραίες: Σήµερα λαµβάνουν κατά µέσο όρο οι αγρότες 40 ευρώ το στρέµµα βασική συν πρασίνισµα. Στη νέα ΚΑΠ το ποσό διαµορφώνεται έως το 2026 περί τα 35 ευρώ το στρέµµα (23 ευρώ βασική ενίσχυση συν 12 ευρώ το στρέµµα από το νέο πρασίνισµα). Οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις κάτω των 80 στρεµµάτων θα λαµβάνουν επίσης αναδιανεµητική ενίσχυση.

∆ενδρώδεις: Σήµερα λαµβάνουν κατά µέσο όρο οι αγρότες 50 ευρώ το στρέµµα βασική συν πρασίνισµα. Στη νέα ΚΑΠ το ποσό διαµορφώνεται έως το 2026 περί τα 42 ευρώ το στρέµµα (28 ευρώ βασική ενίσχυση συν 15 ευρώ το στρέµµα από το νέο πρασίνισµα). Οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις κάτω των 20 στρεµµάτων θα λαµβάνουν επίσης αναδιανεµητική ενίσχυση.

Επιπλέον, από το φάκελο των άµεσων ενισχύσεων, θα αµείβονται οι νέοι αγρότες κάτω των 41 ετών µε ένα σταθερό ποσό ανά στρέµµα ετησίως (µέγιστο πενταετία από την πρώτη εγκατάσταση) και οι έχοντες καλλιέργειες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο των συνδεδεµένων ενισχύσεων (συν την ειδική βάµβακος).

Στην τετραετία µοιράστηκαν νέα δικαιώµατα για 4,75 εκατ. στρµ.
Τα δικαιώµατα του 2020, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν 4,08 εκατ. (για 40,8 εκατ. στρµ.), ενώ του 2019 ήταν 3,87 εκατ. Συνολικά έχουν µοιραστεί από το Εθνικό Απόθεµα την περίοδο 2017-2020 νέα δικαιώµατα για 4,75 εκατ. στρέµµατα. Οπότε, θεωρείται βέβαιο πως µετά από ακόµα δύο έτη (2021 και 2022) «κοπής» νέων δικαιωµάτων από το Απόθεµα- γεγονός που αφορά κυρίως τα βοσκοτόπια – όλο και περισσότερα στρέµµατα θα µπουν στο σύστηµα µέχρι την εισαγωγή της νέας ΚΑΠ. Άρα, και οι ενισχύσεις θα διαµορφωθούν αναλόγως το 2023 καθώς το συνολικό µπάτζετ (864 εκατ. για βασική και 450 εκατ. για νέο πρασίνισµα) δεν δύναται να αυξηθεί. Παράµετρος µε άγνωστες προς το παρόν συνέπειες, θα είναι και ο ορισµός του «ενεργού αγρότη».

Πηγή:
Γιώργος Κοντονής
Agronews