Οι δράσεις του νέου πρασινίσµατος στην Ελλάδα αναµένεται να δηµοσιευτούν επίσηµα στα τέλη του Νοεµβρίου.

Πέντε δράσεις για αγρότες και δύο για κτηνοτρόφους στον Εθνικό Φάκελο για τις πράσινες ενισχύσεις
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ και µε µία προσεχτική ανάγνωση των σχεδίων που έχουν καταρτίσει χώρες µε παρόµοια µε την Ελλάδα αγρονοµικά χαρακτηριστικά (π.χ. Ισπανία), οι δράσεις που θέτουν την ισχυρότερη υποψηφιότητα για τον εθνικό φάκελο είναι:

1) Αύξηση της ικανότητας απορροής άνθρακα των βοσκοτόπων προωθώντας την εκτεταµένη βόσκηση. Ενδέχεται διαφοροποίηση ενίσχυσης στις περιπτώσεις νησιωτικότητας. Πιθανό ποσό ενίσχυσης 5 ευρώ το στρέµµα.

2) Περιβαλλοντική αναβάθµιση υποβαθµισµένων βοσκοτόπων για αναχλόαση και εκ περιτροπής βόσκηση, η οποία συµβάλει στην ανάσχεση της διάβρωσης του εδάφους µέσω της αύξησης της φυτοκάλυψης των βοσκοτόπων. Πιθανό ποσό ενίσχυσης 10 ευρώ το στρέµµα.

3) Αµειψισπορά µε βελτιωτικά είδη: Εναλλαγή τουλάχιστον στο 30-40% της καλλιεργούµενης έκτασης (ποσοστό πάνω από το υποχρεωτικό που ισχύει για τη λήψη της βασικής ενίσχυσης). Ένα ποσοστό της έκτασης θα αντιστοιχεί σε αζωτοδεσµευτικές καλλιέργειες όπως για παράδειγµα τα όσπρια. Καθώς η απώλεια κερδών µε αυτή την πρακτική από τον αγρότη είναι υψηλότερη στις αρδευόµενες περιοχές σε σύγκριση µε τις ξηρές καλλιεργήσιµες εκτάσεις, το ποσό διαφοροποιείται αναλόγως. Μάλιστα, είναι πιθανό διαφορετικές αρδευτικές µέθοδοι να επιδοτούνται µε άλλο ποσό. Μέγιστο ποσό 12 ευρώ το στρέµµα.

4) Γεωργία διατήρησης, απευθείας σπορά σε αρδευόµενες καλλιέργειες: Πρακτική που στοχεύει σε διαβρωµένες περιοχές ή περιοχές που κινδυνεύουν από διάβρωση. Συνίσταται στην εξάλειψη των εργασιών στο έδαφος, έτσι ώστε η καλλιεργήσιµη επιφάνεια του αγροτεµαχίου να καλύπτεται από υπολείµµατα φυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προωθείται η αύξηση της οργανικής ύλης και η δέσµευση άνθρακα µέσω του εδάφους και να µειώνεται η διάβρωσή του.

5) Αγρανάπαυση: Ακαλλιέργητο τουλάχιστον το 5% του αγροτεµαχίου. Καθώς η απώλεια κερδών µε αυτή την πρακτική από τον αγρότη είναι υψηλότερη στις αρδευόµενες περιοχές σε σύγκριση µε τις ξηρές καλλιεργήσιµες εκτάσεις, το ποσό διαφοροποιείται αναλόγως. Μέγιστο ποσό 12 ευρώ το στρέµµα.

6) Γεωργία Άνθρακα: Πρακτική φυτοκάλυψης στις δενδρώδεις καλλιέργειες. Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να διαφοροποιηθεί ανά στρώµατα κλίσης. Αυτό καθιστά δυνατή την παρακολούθηση, µε διαφοροποιηµένο τρόπο, των παραδοσιακών µοντέλων παραγωγής µε µεγαλύτερη περιβαλλοντική και τοπική αξία. Μέγιστο ποσό 15 ευρώ το στρέµµα.

7) Γεωργία Άνθρακα: Εναπόθεση θρυµµατισµένων κλαδεµάτων στο έδαφος στις δενδροκαλλιέργειες. Ποσό 14 ευρώ το στρέµµα, βάσει µελέτης που ήδη έχει γίνει για το τρέχον ΠΑΑ.

Πηγή:
Γιώργος Κοντονής
agronews.gr