Ζορίζονται σιγά-σιγά όσοι επένδυσαν ήδη κάποια λεφτά για να μπουν στο πρόγραμμα αναμένοντας την πρόσκληση, ενώ αναμένονται διευκρινίσεις για Τυπική Απόδοση και ανεργία.

Τέλη Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρίου εκτιµούν οι µελετητές ότι θα βγει τελικά στον αέρα η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες, µε τα έξοδα πάντως ήδη να τρέχουν για όσους έχουν ξεκινήσει ήδη τις επενδύσεις (αγορά ζωικού κεφαλαίου, εκτάσεων κ.λπ) ώστε να µπουν στο πρόγραµµα όταν αυτό ανοίξει. Ωστόσο, εκτιµάται ότι η πρώτη δόση πληρωµής (24.500-28.000 ευρώ) θα µπει στους λογαριασµούς των δικαιούχων αρκετά αργότερα, και συγκεκριµένα την Άνοιξη ή ακόµα και αρχές του καλοκαιριού του 2022.

Το γεγονός αυτό µοιάζει να ζορίζει σιγά-σιγά εκείνους που έβαλαν κάποια λεφτά για να µπουν στο πρόγραµµα, µε την ελπίδα ότι θα τα καλύψουν µε το που µπει το πριµ, την ώρα που και οι τράπεζες, αν δεν δουν το χαρτί ένταξης στο πρόγραµµα του νέου αγρότη, δεν προχωράνε σε χρηµατοδοτήσεις. Βέβαια να σηµειωθεί εδώ πως η ταχύτητα των διαδικασιών ένταξης στο πρόγραµµα και τελικά και της πληρωµής εξαρτάται κυρίως από τις περιφερειακές αρχές και τη στελέχωσή τους, αλλά και τον αριθµό των φακέλων που θα έχουν στη διάθεσή τους.

Από εκεί και πέρα, µε τις προδηµοσιεύσεις (βαθµολογίας, προκήρυξης) να έχουν βγει στη δηµοσιότητα από τον περασµένο Απρίλιο, αναµένονται επιπλέον διευκρινίσεις για να «κλειδώσουν» οι ενδιαφερόµενοι όχι µόνο την τελική τους µοριοδότηση αλλά και το αν τελικά είναι δικαιούχοι. Μία τέτοια περίπτωση για παράδειγµα είναι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές. Με βάση παλαιότερη διευκρινιστική εγκύκλιο των διαχειριστικών αρχών η φοίτηση σε µεταπτυχιακά προγράµµατα δεν είναι λόγος αποκλεισµού και ως εκ τούτου, µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα. Μένει να φανεί αν θα ισχύσει η παραπάνω διευκρίνιση και στο νέο πρόγραµµα. Παράλληλα, βάσει παλαιότερης διευκρινιστικής εγκυκλίου, επιτρεπόταν στον δικαιούχο να δηλώνει αγροτεµάχια και σε γειτονικούς νοµούς, κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί για την ερχόµενη πρόσκληση.

∆ιευκρινίσεις που απαιτούνται
Για άλλα ζητήµατα που µένει να διευκρινιστούν, σχετική εγκύκλιος που είχε βγει για την πρώτη πρόσκληση ανέφερε τα εξής:

Νέες φυτείες (πχ νεαρά δένδρα, αµπελώνες): Για τον υπολογισµό της παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) των καλλιεργειών µόνιµων νεαρών φυτειών θα χρησιµοποιηθεί το 50% της τυπικής απόδοσης που χρησιµοποιείται για τις φυτείες που έχουν µπει στην παραγωγή.

Ανεργία: Βαθµολογείται εφόσον κατά το 18µηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ο υποψήφιος έχει θεωρηµένη κάρτα ανεργίας για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες. Οι δώδεκα µήνες δεν απαιτείται να είναι συνεχόµενοι.

Ιδιοκτησία (κριτήριο ένταξης 5.1 «ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκµετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο): Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Επισηµαίνεται ότι βαθµολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθµολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα). Τα παραστατικά νόµιµης κατοχής θα προσκοµίζονται εντός χρονικού διαστήµατος που θα οριστεί, µετά την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και την ανάρτηση του βαθµολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στον οποίο οι βαθµολογούµενες αιτήσεις κατατάσσονται µε φθίνουσα βαθµολογική σειρά και στον οποίο επισηµαίνονται οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη και αυτές που δεν επιλέγονται.

Παύση της εξωγεωργικής δραστηριότητας μόνο εφόσον κριθεί επιλέξιμος ο ενδιαφερόμενος
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νοµικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι ενήλικας έως 41 ετών.

2) Είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρµογής του µέτρου.

3) Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

4) Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.

5) Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, για τα νοµικά πρόσωπα.

6) ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.

7) Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

8) ∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο.

9) ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020, του ΠΑΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.

10) ∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και γ) Είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.

11) ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

12) Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

13) Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Ως ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθµη λειτουργία της εκµετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια των όµορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Πηγή:
Γιώργος Κοντονής
Agronews