Υπογράφεται εντός της εβδομάδας η κοινή υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των Νέων Αγροτών ύψους 420 εκατ. ευρώ με τις αιτήσεις να ξεκινούν τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιο Στύλιο στα πλαίσια της ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι πάνω από 10.000 φάκελοι θα εγκριθούν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Στύλιο, υπάρχει στόχος οι εγκρίσεις στη φετινή πρόσκληση να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο, ώστε να μπει και το 70% του πριμ των 35.000-40.000 ευρώ. Όπως τόνισε η υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθησή τους θα γίνεται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ώστε να γίνουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα οι αξιολογήσεις των φακέλων, ενώ προειδοποιεί ότι η προκήρυξη θα θέσει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για τους δικαιούχους. Το σύστημα αυτό άλλωστε επιτρέπει η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των φακέλων να γίνεται στον μισό περίπου χρόνο, από τους 12 μήνες που απαιτούνταν, στους έξι με επτά.

Επιπλέον ο υφυπουργός ανέφερε στο πλαίσια της εκδήλωσης «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη Γεωργία, Αειφορία, Γεωργία Ακριβείας, Κλιματική Αλλαγή και οι Επιπτώσεις» ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο θα βγει και η προκήρυξη για τη Βιολογική Γεωργία ύψους 450 εκατ. ευρώ, ενώ, έως το τέλος του έτους 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στο Μέτρο 2.1 «Σύμβουλοι», 40 εκατ. ευρώ για έγγειες βελτιώσεις και 40 εκατ. ευρώ για την αγροτική οδοποιία. Τέλος, με 60 εκατ. ευρώ θα εξυπηρετηθούν τα επιχειρησιακά σχέδια των δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία».

Αναφορικά με τις πληρωμές των αγροτών, ο υφυπουργός τόνισε ότι θα εξυπηρετηθούν έως το τέλος του έτους οι Νέοι Αγρότες της πρώτης προκήρυξης (β’ δόση) και οι δικαιούχοι μεταποίησης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Στύλιου, συνολικά μέχρι την εκπνοή του 2021 θα έχουν πιστωθεί περί τα 750 με 800 εκατ. ευρώ για την εξυπηρέτηση των προγραμμάτων του ΠΑΑ της περιόδου 2014-2022.

Όροι ένταξης στους Νέους Αγρότες 2021

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νοµικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι ενήλικας έως 41 ετών.

2) Είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρµογής του µέτρου.

3) Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

4) Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.

5) Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, για τα νοµικά πρόσωπα.

6) ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.

7) Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

8) ∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο.

9) ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020, του ΠΑΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.

10) ∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και γ) Είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.

11) ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

12) Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

13) Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Ως ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθµη λειτουργία της εκµετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια των όµορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

πηγή:agronews.gr