Επενδύσεις έως 130.000 ευρώ για όσους δραστηριοποιούνται στη φυτική παραγωγή και τη µελισσοκοµία και έως 200.000 ευρώ για τους κτηνοτρόφους θα επιδοτούν νέα Σχέδια Βελτίωσης που θα προκηρυχθούν έως τέλος του έτους, σύµφωνα µε τον προϊστάµενο της Μονάδας Επενδύσεων, Θύµιο Τσιατούρα.Το ύψος του επιδοτούµενου προϋπολογισµού θα είναι λοιπόν αρκετά µειωµένος (ήταν έως 300.000 ευρώ), στη φιλοσοφία πως τα χρήµατα που ζήτησαν οι δικαιούχοι στην περασµένη πρόσκληση ήταν κατά µέσο όρο στα 105.000 ευρώ. Φυσικά, εδώ έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι η πρόσκληση θα έχει προϋπολογισµό µόλις 180 εκατ. ευρώ, µε την περασµένη προκήρυξη να έχει τριπλάσιο κουµπαρά (600 εκατ.) οπότε, εδώ µιλάµε για ένα πρόγραµµα «όποιος προλάβει», µε τα κριτήρια βαθµολογίας να είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την τύχη της επιδότησης. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τον κ. Τσιατούρα τα βασικά σηµεία στα νέα Σχέδια Βελτίωσης έχουν ως εξής:

Επιλεξιµότητα Γεωργού

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ως επαγγελµατίας γεωργός (όχι ως νεοεισερχόµενος) ή να κριθεί δικαιούχος του υποµέτρου 6.1 στην πρόσκληση του έτους 2021.

Επιπρόσθετα ο γεωργός θα πρέπει:

Να µην είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενος

Να έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το 2021.

Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος (να µην έχει οφειλές ή να τις έχει ρυθµίσει και να είναι ενήµερος).

Επιλεξιµότητα εκµετάλλευσης

Να έχει µέγεθος σε τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ σύµφωνα µε το ΟΣ∆Ε του έτους αναφοράς (2021).

Εφόσον έχει υπαχθεί σε σχέδιο βελτίωσης ή στον αναπτυξιακό νόµο, η επένδυση να έχει ολοκληρωθεί.

Να λειτουργεί νόµιµα. Στην περίπτωση κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων επιτρέπεται η απόδειξη της νοµιµότητας µέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Οι επενδύσεις πρέπει: Να πραγµατοποιούνται µετά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Να µην έχουν συγχρηµατοδοτηθεί από άλλη πηγή.

Επιλέξιµες επενδύσεις : Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού (τρακτέρ, παρελκόµενα, εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας, αµελκτήρια, παγολεκάνες κ.λπ). Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (στάβλοι, αποθήκες, σιλό κ.λπ).Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

Επενδύσεις που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήµατα συνδεδεµένα ή αυτόνοµα, γεωθερµικές αντλίες θερµότητας, αντλίες θερµότητας για παραγωγή θερµικής ενέργειας, ανεµογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεµένες ή αυτόνοµες, καυστήρες βιοµάζας, περίφραξη και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας. Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων. Γενικές δαπάνες (αµοιβές µελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Επιλέξιµος προϋπολογισµός

Το ύψος των συγχρηµατοδοτούµενων επενδύσεων (µέγιστος προϋπολογισµός επενδυτικού σχεδίου) ανέρχεται: Για επενδύσεις σε φυτική παραγωγή και στη µελισσοκοµία µέχρι 130.000 ευρώ. Για επενδύσεις στη ζωική παραγωγή, µέχρι 200.000 ευρώ.

Από 40% έως 80% η ένταση ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης κυµαίνεται από 40-80% ανάλογα την Περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου γεωργού. Αναλυτικά τα σχετικά ποσοστά έχουν ως εξής:

Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών µε επαγγελµατικά προσόντα ή δικαιούχοι µέτρου Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά Νησιά Αιγαίου 80%, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%

Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

Λοιποί Γεωργοί σε κανονικές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

Η στήριξη καταβάλλεται µετά την εξόφληση των δαπανών και µπορεί να συνδυαστεί µε χρηµατοδοτικά εργαλεία. Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής µε ισόποση εγγυητική επιστολή.

Δίνει πόντους η ύπαρξη 20% ιδίων κεφαλαίων

Με τον προϋπολογισµό περιορισµένο στα 180 εκατ. ευρώ, µεγάλη σηµασία θα παίξουν τα κριτήρια βαθµολογίας ώστε να είναι κάποιος δικαιούχος. Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές κριτηρίων που παρουσίασε ο κ. Τσιατούρας, φαίνεται πως δεν αναµένονται θεαµατικές αλλαγές σε σχέση µε την προκήρυξη του 2017. Αυτό που αναµένεται να αλλάξει είναι ο αριθµός των πόντων που δίνει το κάθε κριτήριο, αλλά και ορισµένα χαρακτηριστικά των κριτηρίων όπως για παράδειγµα η Τυπική Απόδοση εκµεταλλεύσεων στο κριτήριο που αξιολογεί την οικονοµική κατάσταση της εκµετάλλευσης. Πιο συγκεκριµένα, για τη νέα προκήρυξη προτεραιότητα ένταξης θα έχουν:

Η αιγοπροβατοτροφία, η µελισσοκοµία, τα οπωροκηπευτικά, το βαµβάκι, η παραγωγή ζωοτροφών, οι ανθεκτικές καλλιέργειες στην κλιµατική αλλαγή και οι καλλιέργειες-εκτροφές που προτείνονται από τις Περιφέρειες.

Επίσης στη βαθµολογία αξιολογείται το οικονοµικό µέγεθος, µε προτεραιότητα να δίνεται στις εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση µεταξύ ορίων που θα καθοριστούν.
Επίσης βαθµολογούνται: Ρόλο επίσης θα παίξει η ρεαλιστικότητα επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή, θα έχει προτεραιότητα ο υποψήφιος όταν το κόστος των επενδύσεων δεν υπερβαίνει το τετραπλάσιο της τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης ενώ, θα βαθµολογείται και η απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης του 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού µε ίδια κεφάλαια.

Η δυναµική της εκµετάλλευσης: ενηµερότητες χωρίς παρακρατούµενες οφειλές, κερδοφορία, µη ύπαρξη βαρών στα ακίνητα της εκµετάλλευσης.

Η ιδιότητα του νέου γεωργού, η εµπειρία γεωργών κάτω των 45 ετών, οι πιστοποιηµένες γνώσεις στον τοµέα. Οι καινοτόµες επενδύσεις. Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήµανση.

Η επένδυση σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας λαµβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Με εύλογο κόστος και τεκµηριωµένες οι επιλέξιµες επενδύσεις

Όλες οι επενδύσεις πρέπει να έχουν µέγεθος προσαρµοσµένο στη δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (τεκµηρίωση σκοπιµότητας). Σε αυτό το σηµείο ο προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων, ανέφερε το χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός πολύ µεγάλης ιπποδύναµης τρακτέρ σε µία µικρή εκµετάλλευση. Επιπλέον, πρέπει να έχουν εύλογο κόστος (µέγιστο κόστος δαπάνης ανά επένδυση που δικαιολογείται για επιδότηση), σύµφωνα µε τον πίνακα που θα δηµοσιευτεί κατά την προκήρυξη. Όλες οι επενδύσεις για να επιδοτηθούν θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και προφανώς, να µην έχουν ενισχυθεί από άλλο πρόγραµµα, αναπτυξιακό νόµο κ.λπ.

Πηγή: www.agronews.gr