Παράταση έξι μηνών στο 18µηνο που είχαν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης ώστε να ξεκινήσουν την υλοποίηση της επένδυσής τους, αποφάσισαν οι διαχειριστικές αρχές, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση αυτή, παρατείνεται το διάστημα υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής στους 24 μήνες (σ.σ ήταν 18μηνο) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων.
Επιπλέον, με την εν λόγω τρόποποίηση:
1. Προστίθεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης σε περίπτωση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου χωρίς την υποβολή αιτήματος πληρωμής.
2. Διευκρινίζεται η υποχρέωση πραγματοποίησης επιτόπιας επίσκεψης σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης.
3. Διευρύνεται η δεξαμενή των υπαλλήλων που μπορούν να συμμετέχουν στις επιτροπές παρακολούθησης με υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσης.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13158/28-11-2017 (Β΄ 4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΑ) ως εξής:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 25 τροποποιείται ως εξής:
1.1. Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται υποπαράγραφος ως εξής:

«4.7. Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου χωρίς την υποβολή αιτήματος πληρωμής.»

1.2. Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται υποπαράγραφος ως εξής:

«5.7. Στην περίπτωση του αιτήματος ολοκλήρωσης η νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης και η παραγωγική ικανότητα της, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 7 της ενότητας Β του Παραρτήματος 11 της παρούσας.»

1.3. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ο μέγιστος αριθμός τροποποιήσεων που υποβάλλονται από το δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις, μη συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, των τροποποιήσεων που αφορούν στα στοιχεία του δικαιούχου και των τροποποιήσεων ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου».

Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής:
2.1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων.»

2.2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Αυτές οι δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η δημόσια οικονομική ενίσχυση χωρίς να έχουν επαληθευτεί με επιτόπια επίσκεψη, επαληθεύονται κατά την επιτόπια επίσκεψη που αφορά σε επόμενο αίτημα πληρωμής με το οποίο γίνεται υπέρβαση του 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ή σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης ή το αργότερο εντός 3 μηνών από την άρση των έκτακτων μέτρων.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής:

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτείται κατά κανόνα μία επιτροπή παρακολούθησης. Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από τη ΔΑΟΠ, δύναται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας να συγκροτούνται περισσότερες από μία επιτροπές.

Τα μέλη της επιτροπής είναι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων ή/και της Περιφέρειας ή/και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή/και των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. Για τους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απαιτείται εισήγηση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οικεία ΔΑΟΠ, ενώ για τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, αντίστοιχα εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ. Η κάθε επιτροπή συγκροτείται από τρία κύρια μέλη με τους αναπληρωτές τους ενώ σε κάθε επιτροπή συμμετέχει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας γεωπόνος της ΔΑΟΚ, ως πρόεδρος, ενώ για τα άλλα μέλη, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του υπό παρακολούθηση έργου, επιλέγονται γεωτεχνικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, οικονομολόγοι και υπάλληλοι κατηγορίας (ΠΕ) ή (ΤΕ) κατά προτεραιότητα με προηγούμενη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα.

Η συγκρότηση των επιτροπών γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση της οικείας ΔΑΟΠ.

Η εν λόγω απόφαση αποστέλλεται στη ΔΑΟΚ και κοινοποιείται στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, αδικαιολόγητων καθυστερήσεων ή εξαιρετικών περιπτώσεων η συγκρότηση των επιτροπών μπορεί να γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, μετά από εισήγηση της ΕΥΕ ΠΑΑ.»

Πηγή: www.agronews.gr