Σε δικαιώµατα αξίας 20-20,5 ευρώ το στρέµµα για τις αρόσιµες εκτάσεις και αναδιανεµητική πληρωµή στα 15,17 ευρώ το στρέµµα, συγκλίνουν τα επίσηµα µοντέλα ενισχύσεων για τη νέα ΚΑΠ που συνοδεύουν τη διαβούλευση που συνεχίζει ανά Περιφέρεια το ΥΠΑΑΤ.

Τα παραδείγµατα- από επίσηµο έγγραφο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού-, δείχνουν µε σαφήνεια για τις αροτραίες εκτάσεις το πλαίσιο πληρωµών που θα διαµορφωθεί για την περίοδο 2023-2026. Σηµειώνεται εδώ πως σύµφωνα µε τον κ. Λιβανό τα ιστορικά δικαιώµατα θα µειώνονται ετησίως 25% και τα χαµηλά δικαιώµατα θα αυξάνονται στο αντίστοιχο ποσοστό. Παρακάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα επίσηµα παραδείγµατα:

Παράδειγµα 1: Αροτραία έκταση 83,4 στρεµµάτων λαµβάνει σήµερα άµεσες ενισχύσεις 1.366 ευρώ (σύνολο άµεσων ενισχύσεων). Η µοναδιαία αξία δικαιώµατος είναι 16,37 ευρώ το στρέµµα (µαζί το πρασίνισµα). Θα πρέπει λοιπόν να συγκλίνει προς τη θεωρητική µέση αξία των 20,24 ευρώ έως το 2026. Έτσι λοιπόν, ο δικαιούχος θα αυξάνει την ενίσχυσή του κατά ετησίως, φτάνοντας τελικά τα 1.688 ευρώ βασικής ενίσχυσης το 2026. Εδώ, έρχεται να λάβει και την αναδιανεµητική πληρωµή (για το σύνολο της έκτασης σύµφωνα µε το παράδειγµα του ΥΠΑΑΤ) ύψους 15,17 ευρώ το στρέµµα. Τελικό ύψος πληρωµής, 2.970 ευρώ.

Παράδειγµα 2: Αροτραία έκταση 44,9 στρεµµάτων λαµβάνει σήµερα 724 ευρώ. Η µοναδιαία αξία δικαιώµατος είναι 16,12 ευρώ το στρέµµα. Ο δικαιούχος θα αυξάνει την ενίσχυσή του, φτάνοντας τελικά τα 908 ευρώ βασικής ενίσχυσης. Με την αναδιανεµητική πληρωµή ύψους 15,17 ευρώ το στρέµµα, φτάνει τα 1599 ευρώ.

Παράδειγµα 3: Αροτραία έκταση µε ιστορικά δικαιώµατα 33,5 στρεµµάτων λαµβάνει σήµερα 1078 ευρώ. Η µοναδιαία αξία δικαιώµατος είναι 32,17 ευρώ το στρέµµα. Η ενίσχυση θα µειώνεται κ ετησίως, φτάνοντας τελικά τα 678 ευρώ βασικής ενίσχυσης το 2026. Με την αναδιανεµητική πληρωµή ύψους 15,17 ευρώ το στρέµµα, φτάνει τα 1.193 ευρώ.

Παράδειγµα 4: Αροτραία έκταση 325 στρεµµάτων λαµβάνει σήµερα 6.131 ευρώ. Η µοναδιαία αξία δικαιώµατος είναι 18,86 ευρώ το στρέµµα. Φτάνοντας το µέσο όρο των 20,24 ευρώ το στρέµµα, πληρώνεται τελικά 6.581 ευρώ βασικής ενίσχυσης το 2026. ∆εν λαµβάνει αναδιανεµητική καθώς η έκτασή του είναι µεγαλύτερη από 90 στρέµµατα.

Βοσκοτόπια και δενδρώδεις

Προς το παρόν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει παρουσιάσει επίσηµα στοιχεία για την τύχη των δικαιωµάτων και της αναδιανεµητικής για βοσκοτόπια και πολυετείς εκτάσεις. Μεγάλο ρόλο θα παίξει το πώς θα διαµορφωθεί ο τελικός αριθµός των δικαιωµάτων µετά τη µοιρασιά από το Εθνικό Απόθεµα 2021-2022. Με βάση πάντως τα στοιχεία του 2020 για τον αριθµό των δικαιωµάτων, για τα βοσκοτόπια διαµορφώνεται η µέση αξία κοντά στα 14 ευρώ το στρέµµα και για τις δενδρώδεις στα 26 ευρώ το στρέµµα. Το στρεµµατικό ποσό της αναδιανεµητικής ενίσχυσης θα διαφέρει σε σχέση µε τις αροτραίες.

Πηγή: www.agronews.gr