Σε φάση προετοιµασίας για τους φακέλους και τα επιχειρηµατικά τους σχέδια έχουν µπει για τα καλά οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες (29 Οκτωβρίου οι αιτήσεις).

Υψηλή τυπική απόδοση και χαμηλός τζίρος κάνουν δύσκολη την εξίσωση των Νέων Αγροτών 2021

Προς το παρόν όπως αναφέρουν µεγάλα µελετητικά γραφεία στην Agrenda, σε πρώτη φάση οι περισσότεροι που έκαναν ΟΣ∆Ε ώστε να µπορέσουν να µπουν στην προκήρυξη, φαίνεται πως τελικά θα προχωρήσουν µε την αίτηση. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει να εκφράζεται κάποιος προβληµατισµός ως προς την ετήσια δέσµευση τζίρου (50% της Τυπικής Απόδοσης ένταξης), κυρίως όσον αφορά τους υποψήφιους µε νέες πολυετείς φυτεύσεις.

Αυτοί, θα δυσκολευτούν για κάποια χρόνια να δηλώσουν στο Ε3 τον τζίρο που απαιτείται όσο τα δέντρα τους είναι µη παραγωγικά, δέσµευση που ενέχει τον κίνδυνο απένταξης από το Μέτρο εφόσον δεν καλυφθεί. Ως προς αυτή τη δέσµευση, παρότι η προκήρυξη δεν θέτει εξαιρέσεις, δεν αποκλείεται κάποια τροποποίηση µε ειδική µνεία για περιπτώσεις µε νεοφυτεµένο φυτικό κεφάλαιο.

Σηµειώνεται εδώ πως για να πιάσουν το κριτήριο της παραγωγικής δυναµικότητας, οι περισσότεροι υποψήφιοι προσπάθησαν να πιάσουν Τυπικές Αποδόσεις ένταξης άνω των 20.000-25.000 ευρώ (συν 10 µόρια), κάτι που σηµαίνει ότι ετησίως ο τζίρος δεν πρέπει να πέφτει κάτω από τα 10.000-12.500 ευρώ.

Γι’ αυτό το ενδεχόµενο, έµπειρος µελετητής αναφέρει πως κάποιοι που ήθελαν να µπουν στο Μέτρο µε νεοφυτεµένα δέντρα, τελικά εφόσον είχαν τη δυνατότητα, πήραν µε γονική παροχή παραγωγικά δέντρα, ώστε να είναι σε θέση να δικαιολογούν τους τζίρους. Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η ιστορία µε τα έσοδα έχει να κάνει και µε τους δείκτες Τυπικής Απόδοσης, οι οποίοι θεωρούνται εκτός πραγµατικότητας, ενώ το γεγονός ότι οι στρεµµατικές αποδόσεις µετριούνται οριζόντια χωρίς διαχωρισµούς ανά Περιφέρεια, δεν βοηθά στη σωστή διαχείριση του προγράµµατος.

Όπως και να έχει από τα 25.000 ΟΣ∆Ε που είναι υποψήφια προς ένταξη, εκτιµάται ότι τελικά περί τις 20.000 αιτήσεις θα συγκεντρωθούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα το διάστηµα 29 Οκτωβρίου -15 ∆εκεµβρίου (διορία αιτήσεων Μέτρου 6.1.).

Τα κονδύλια ανά Περιφέρεια

Σηµειώνεται εδώ πως µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, τα 420 εκατ. ευρώ της προκήρυξης δεν είχαν µοιραστεί ανά Περιφέρεια. Αυτό είναι ένα κρίσιµο στοιχείο που θα καθορίσει τις τύχες των υποψήφιων που συγκεντρώνουν µόρια που είναι στα όρια της βάσης. Για παράδειγµα στην πρώτη πρόσκληση του 2016 (πριν την ένταξη όλων των επιλαχόντων) η βάση ένταξης στη Θεσσαλία ήταν 60 µόρια και σε άλλες Περιφέρειες 50, λόγω της µοιρασιάς των κονδυλίων. Πάντως, αναµένεται τα περισσότερα χρήµατα να µοιραστούν στην Κ. Μακεδονία.

Οι κρίσιμες διορίες για Νέους Αγρότες

Για την ένταξη των δικαιούχων

41 έτη: Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, πριν την αίτηση στήριξης.

18 µήνες: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

36 µήνες: Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισής τους.

3-4 έτη: Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο, µε διάρκεια 3 έτη και µέγιστη τα 4 έτη.

4 έτη: ∆εν µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούµενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

5 έτη: ∆εν µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης.

∆εσµεύσεις δικαιούχων

9 µήνες: Εντός εννέα µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηµατικού του σχεδίου.

12 µήνες: Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης να υπαχθεί εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

18 µήνες: Εντός δεκαοχτώ (18) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος πρέπει να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

4 έτη: Οι δεσµεύσεις τηρούνται µετά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου για 4 έτη.

Νέα εξάµηνη παράταση για αίτηµα πληρωµής στα Σχέδια Βελτίωσης

Ακόµα έξι µήνες προστίθενται στο 18µηνο που είχαν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης ώστε να καταθέσουν α’ αίτηµα πληρωµής για υλοποίηση της επένδυσής τους, σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση.

Επιπλέον, µε την εν λόγω τροποποίηση:

  1. Προστίθεται η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος τροποποίησης σε περίπτωση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου χωρίς την υποβολή αιτήµατος πληρωµής.
  2. ∆ιευκρινίζεται η υποχρέωση πραγµατοποίησης επιτόπιας επίσκεψης σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος ολοκλήρωσης.
  3. ∆ιευρύνεται η δεξαµενή των υπαλλήλων που µπορούν να συµµετέχουν στις επιτροπές παρακολούθησης µε υπαλλήλους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και των ∆ιευθύνσεων Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσης.

Πηγή: www.agronews.gr