Την ενεργοποίηση του Μέτρου 8.1 «∆άσωση γεωργικών γαιών» µε 90 εκατ. ευρώ έχουν επανεντάξει στο καλεντάρι των προκηρύξεων οι διαχειριστικές αρχές, ένα πρόγραµµα που απευθύνεται σε κατόχους αγροτικής γη άνω των 5 στρεµµάτων, όπου επιδοτούνται για τη φύτευση δέντρων από έναν κατάλογο µε 108 είδη, ανάλογα µε τη ζώνη βλάστησης που βρίσκονται.

Με 90 εκατ. ευρώ και για εκτάσεις άνω των 5 στρεμμάτων το νέο πρόγραμμα Δάσωσης για 108 είδη δέντρων

Πρόκειται για 14 κωνοφόρα και 94 πλατύφυλλα (δένδρα και θάµνοι), αυτόχθονα είδη της µεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης. Ο κατάλογος δεν περιλαµβάνει είδη που χρησιµοποιήθηκαν ευρέως κατά το παρελθόν όπως η Ψευδακακία (Robinia pseudoacacia) και οι Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp.), καθώς και την Παυλώνια (Paulownia spp) για την οποία υπήρξε αυξηµένο ενδιαφέρον εάν θα περιλαµβάνεται στα επιλέξιµα είδη.

Είδη ταχείας ανάπτυξης του γένους Populus spp. και του γένους Salix spp., ενώ περιλαµβάνονται στα επιλέξιµα είδη, στηρίζεται µόνο το κόστος εγκατάστασης τους (επιλέξιµες οι δαπάνες εργασιών δάσωσης) και αποκλείεται εκ των προτέρων η παροχή ενίσχυσης για τη συντήρησης αυτών (µη επιλέξιµες οι δαπάνες εργασιών συντήρησης). Ο κατάλογος εκτός από τα 108 επιλέξιµα είδη περιλαµβάνει και 5 στήλες µε τις ζώνες βλάστησης, ξεκινώντας από την ευµεσογειακή ζώνη των παραλιακών περιοχών µέχρι την εξωδασική ζώνη των υψηλών ορέων. Για κάθε είδος υπάρχει συσχετισµός µε µία ή περισσότερες ζώνες όπου επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί. Για τον συσχετισµό έχει ληφθεί υπόψη η ανθεκτικότητα στην κλιµατική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές ανά ζώνη.

Επίσης, για κάθε ζώνη υπάρχουν και τα είδη προτεραιότητας. Πρόκειται για είδη που επιδιώκεται να χρησιµοποιηθούν στη συγκεκριµένη ζώνη. Η πρόβλεψη φύτευσης ειδών προτεραιότητας του καταλόγου, όπως και η φύτευση αυξηµένου ποσοστού πλατύφυλλων αποτελούν κριτήριo επιλογής των δικαιούχων.

Είδη ενίσχυσης του Μέτρου 8.1
Στα τεχνικά σηµεία του προγράµµατος, το Μέτρο 8.1 οι ενισχύσεις που παρέχονται είναι τριών µορφών:

Η πρώτη µορφή ενίσχυσης αφορά την επιδότηση της εγκατάστασης φυτείας στο 100% του κόστους. Το µέγιστο ποσό εδώ είχε υπολογιστεί στα 9.090 ευρώ ανά εκµετάλλευση, ωστόσο θα επαναϋπολογιστεί. Στις δαπάνες εγκατάστασης περιλαµβάνονται:

Εδαφολογική ανάλυση, σύνταξη µελέτης δάσωσης, κατεργασία εδάφους.

Προµήθεια φυταρίων/πολλαπλασιαστικού υλικού, διάνοιξη λάκκων φύτευσης, εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου.

Φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών, λίπανση φυτών, υλικά και εργασίες περίφραξης, άρδευση φυτών.

Ο νέος υπολογισµός των τιµών ενίσχυσης θα βασιστεί στις τιµές των εγκεκριµένων από το ελληνικό κράτος (Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών) ενιαίων τιµολογίων εργασιών – Πρασίνου (εγκατάσταση, συντήρηση φυτείας), Οικοδοµικών (περίφραξη) κ.λπ – και όχι σε µέσο όρο τιµών εµπορίου.

Η δεύτερη µορφή ενίσχυσης δίνεται ετησίως και για 8 έτη για την κάλυψη 100% του κόστους για τις εργασίες συντήρησης µε µέγιστο ποσό τα 538 ευρώ (θα επαναϋπολογιστεί). Στις εργασίες συντήρησης (µόνο για ιδιώτες διαχειριστές γης, εξαιρούνται τα είδη populus και salix) περιλαµβάνονται:

Προµήθεια φυταρίων, διάνοιξη λάκκων φύτευσης µε εργάτες σε έδαφος, φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών

∆ιαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, άρδευση φυτών, λίπανση φυτών, φρεζάρισµα εδάφους, βοτάνισµα και σκάλισµα, αραιώσεις.

Καλλιεργητικές φροντίδες: επαναφύτευση φυταρίων που η φύτευσή τους απέτυχε λόγω ξηροθερµικών συνθηκών ή άλλων αντίξοων κλιµατικών συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%. Το κόστος βασίζεται σε δεδοµένα των προηγούµενων περιόδων.

Πηγή: agronews.gr