Η µείωση ή η κατάργηση της παρακράτησης ως προς την αξία των δικαιωµάτων που αφορά τη µεταβίβαση-πώλησή τους χωρίς γη, είναι µία από τις ενέργειες που εξετάζεται ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση στο νέο καθεστώς επιδοτήσεων της ερχόµενης ΚΑΠ, επαγγελµατιών και νεοεισερχόµενων στον αγροτικό χώρο.

Λιγότερη παρακράτηση στην αξία δικαιωμάτων για μεταβιβάσεις χωρίς γη με το καινούριο πλαίσιο της ΚΑΠ

Σήµερα, η παρακράτηση υπέρ Εθνικού Αποθέµατος φτάνει στο 25% της αξίας των δικαιωµάτων όταν αφορά µεταβίβαση χωρίς γη εκτός περιπτώσεων συγγένειας µεταξύ των συναλλασσόµενων. Το ποσοστό αυτό λειτουργεί ως φρένο σε κάποιες περιπτώσεις και οδηγεί τελικά στην απόφαση ενοικίασης παρά πώλησης των δικαιωµάτων από εκείνους που τα έχουν στην κατοχή τους αλλά δεν έχουν επιλέξιµη γη να τα ενεργοποιήσουν.

Ως εκ τούτου εκτιµάται µία µείωση του ποσοστού (π.χ. στο 10% ή επαναφορά στο 20% όπως το 2015) µπορεί µεν να µειώσει το ποσό που πηγαίνει προς το Εθνικό Απόθεµα, ωστόσο µπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο πώλησης αντί ενοικίασής τους.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, πως όσον αφορά ειδικότερα τις µεταβιβάσεις των δικαιωµάτων, ο ευρωπαϊκός κανονισµός της νέας ΚΑΠ αναφέρει απλά ότι «τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης θα µεταβιβάζονται µόνο σε ενεργούς αγρότες». Αντίθετα, ο τρέχον κανονισµός ήταν αυτός που έδινε ρητά (Άρθρο 34 παρ. 4 Καν ΕΕ 1307/2013) τη δυνατότητα στο κράτος µέλος να κάνει τη συγκεκριµένη παρακράτηση υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος. Μένει να φανεί λοιπόν αν αυτό σηµαίνει απλά ότι τα κράτη-µέλη έχουν στη νέα ΚΑΠ πλήρη ευελιξία ως προς το θέµα των κανόνων στις µεταβιβάσεις, ή τελικά δυσκολεύει ακόµα και η εισαγωγή ενός µικρού ποσοστού παρακράτησης.

Το παραπάνω έχει χαρακτήρα κινήτρου, ωστόσο υπάρχουν και αντικίνητρα ως προς την κατοχή δικαιωµάτων χωρίς γη, τα οποία προς το παρόν εξετάζονται από µερίδα κρατών-µελών της ΕΕ. Ένα από αυτά είναι η η αξία των δικαιωµάτων που νοικιάζονται να µειώνεται ετησίως κατά τη διάρκεια της ΚΑΠ. Αυτό θα ενθάρρυνε την πώληση δικαιωµάτων σε κατ’ επάγγελµα αγρότες ή ενεργούς αγρότες ή τελικά θα οδηγούσε τους ιδιοκτήτες των δικαιωµάτων να ξεκινήσουν τη δική τους αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπάρχει και η ιδέα για ένα πλαφόν 5ετίας για την ενοικίαση.

∆ηλαδή ο κάθε αγρότης δεν θα µπορεί να νοικιάσει τα δικαιώµατα για πάνω από 5 χρόνια. Τα δύο παραπάνω αντικίνητρα, µαζί µε τη µείωση του παρακρατήµατος για τις πωλήσεις δικαιωµάτων, θα µπορούσαν να επιφέρουν πραγµατικά µία ανακατάταξη στις µεταβιβάσεις ώστε να µπορέσουν να αποκτήσουν πιο εύκολα και οριστικά δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης όσοι πραγµατικά παράγουν. Από εκεί και πέρα είναι και το ζήτηµα του ενεργού αγρότη, ορισµός απαραίτητος για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων και τη λήψη όλων των άµεσων ενισχύσεων στη νέα ΚΑΠ, που φαίνεται πάντως να «θολώνει» (βλ. σελ. 5) ως προς την αυστηρότητά του.

Μόνη πηγή αναπλήρωσης Εθνικού Αποθέµατος η οριζόντια µείωση δικαιωµάτων, λέει η ΚΑΠ

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισµός για την ΚΑΠ δεν αναφέρει ρητά,
όπως ο τρέχον, ότι τα δικαιώµατα που δεν ενεργοποιούνται για 2 έτη, επιστρέφουν στο Εθνικό Απόθεµα, οπότε κι αυτό είναι κάτι που µένει
να αποσαφηνιστεί εν καιρώ. Γενικά λείπει εξολοκλήρου το Άρθρο περί Αναπλήρωσης του Εθνικού Αποθέµατος, παρά µόνο ως δυνατότητα εµφανίζεται η «οριζόντια µείωση της αξίας δικαιωµάτων» αν τυχόν δεν φτάνει το Απόθεµα για να πληρωθούν όλοι οι δικαιούχοι. Οι αρχές λοιπόν πρέπει να το «πάρουν πάνω τους» όσον αφορά τις σχετικές αποφάσεις.

Πηγή:www.agronews.gr