Αλλαγές σε επίπεδο δικαιούχων αλλά και στον τρόπο υπολογισµού της πληρωµής θα επέλθουν στο καθεστώς «Συµπληρωµατική Εισοδηµατική Ενίσχυση των Νέων Γεωργών» παρακλάδι των άµεσων επιδοτήσεων το 2023.

Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού της πληρωµής αφορά όσους έκαναν για πρώτη φορά δήλωση ΟΣ∆Ε το 2019 και µετά (κατά το πρώτο ΟΣ∆Ε πρέπει να είναι κάτω των 40 ετών), οι οποίοι σήµερα συµµετέχουν στο αντίστοιχο καθεστώς της τρέχουσας περιόδου «Ενίσχυση για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας» (καµία σχέση µε το Μέτρο 6.1 Νέοι Αγρότες του ΠΑΑ).

Μέχρι και το 2022 οι δικαιούχοι αυτοί θα πληρώνονται για το καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας µε βάση την αξία των δικαιωµάτων τους και τον αριθµό τους (µέχρι 25 δικαιώµατα). Από το 2023 και έως ότου τελειώσει η πενταετία από την πρώτη τους εγκατάσταση θα πληρώνονται µε βάση την επιλέξιµη γη ανεξαρτήτως από τον αριθµό δικαιωµάτων τους. Αυτό, φυσικά θα ισχύσει και για τους νέους δικαιούχους που θα προκύψουν και θα εγκατασταθούν στη γεωργία από την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο. Σηµειώνεται εδώ πως η πληρωµή θα αφορά έναν συγκεκριµένο αριθµό στρεµµάτων ανά νεαρό αγρότη.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά το είδος των δικαιούχων. Η νέα ΚΑΠ αναφέρει ότι για πρώτη φορά τα κράτη-µέλη είναι υποχρεωµένα να θέτουν ως όρο, οι δικαιούχοι να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή/και δεξιότητες για να είναι δικαιούχοι αυτής της συµπληρωµατικής ενίσχυσης. Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα τα παραπάνω σηµαίνουν πως ο δικαιούχος είτε θα πρέπει να:

α. Κατέχει τίτλο σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων σε συνάφεια µε τον προσανατολισµό της γεωργικής εκµετάλλευσης. Το επίπεδο 3 για παράδειγµα αφορά πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης που χορηγείται στους απόφοιτους των σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης Σ.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Τα µεγαλύτερη επίπεδα είναι µεταπτυχιακά, πτυχία ΤΕΙ, ΑΕΙ είτε απολυτήρια επαγγελµατικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

β. Είτε να κατέχει βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιηµένου προγράµµατος, διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ «∆ΗΜΗΤΡΑ».

Η υποχρέωση κατάρτισης ισχύει για όλους τους δικαιούχους της «Συµπληρωµατικής Εισοδηµατική Ενίσχυση των Νέων Γεωργών» που θα εγκατασταθούν στη γεωργία από το 2023 και µετά σε ηλικία κάτω των 40 ετών.

Θολό είναι το τοπίο για όσους έρθουν ως «ουρά» στη νέα ΚΑΠ για να επωφεληθούν από το συγκεκριµένο καθεστώς και έχουν πρώτο ΟΣ∆Ε την περίοδο 2019-2022. Ο ευρωπαϊκός κανονισµός δεν ξεκαθαρίζει αν θα πρέπει και αυτοί να αποδεικνύουν ότι έχουν τα κατάλληλα προσόντα ή/και δεξιότητες για τη λήψη της ενίσχυσης.

Αν τελικά ισχύσει και για τους «παλιούς» η υποχρέωση κατάρτισης, δεν αποκλείεται τελικά να κοπεί πρόωρα (πριν τη λήξη της πενταετίας) το σχετικό πριµ.

Πηγή:www.agronews.gr