Όλοι οι αγρότες µε ενισχύσεις έως 5.000 ευρώ θα θεωρούνται ενεργοί στη νέα ΚΑΠ και οι υπόλοιποι θα πρέπει να προσκοµούν ετησίως τιµολόγια αγοράς εισροών και πώλησης αγροτικών προϊόντων για να είναι σε θέση να λαµβάνουν επιδοτήσεις. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός στην 8η Συνδιάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ που πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 7 Νοεµβρίου στη Λέσβο.

Όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό, ο ορισµός του ενεργού αγρότη στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ θα εξαρτάται από τις άµεσες ενισχύσεις που έλαβε ο δικαιούχος τον περασµένο χρόνο. ∆ηλαδή για το πρώτο έτος εφαρµογής της ΚΑΠ, το 2023, θα καταµετρηθούν οι άµεσες ενισχύσεις (συνδεδεµένες, βασική, πρασίνισµα) που έλαβε ένας αγρότης το 2022 και έτσι θα εξαρτηθούν οι υποχρεώσεις που έχει για να οριστεί ως «ενεργός».

Αναλυτικότερα, ενεργοί αγρότες στη νέα ΚΑΠ θα είναι όσοι:

Είναι κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης και έλαβαν ενισχύσεις λιγότερες των 5.000 ευρώ.
Είναι κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης και εφόσον έλαβαν ενισχύσεις περισσότερες των 5.000 ευρώ είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων και προσκοµούν ετησίως τιµολόγια αγοράς εισροών και πώλησης αγροτικών προϊόντων.
Όσον αφορά ειδικότερα το πρώτο σκέλος (ενισχύσεις έως 5.000 ευρώ) είναι ένα κριτήριο που ισχύει και στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. ∆ηλαδή, οποιοσδήποτε µε αγροτική εκµετάλλευση, είτε αυτός είναι ετεροεπαγγελµατίας είτε όχι, ανεξαρτήτως αγροτικού εισοδήµατος που δηλώνει, θα συνεχίσει να λαµβάνει ενισχύσεις, αρκεί, το περασµένο έτος, οι πληρωµές του να µην έχουν ξεπεράσει τα 5.000 ευρώ. Εδώ προσµετρώνται όλες οι άµεσες πληρωµές: βασική, συνδεδεµένες, πρασίνισµα (νέο πρασίνισµα από το 2023 και µετά), εθνικό απόθεµα, συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών και αναδιανεµητική ενίσχυση (µετά το 2023).

Για τους υπόλοιπους, δηλαδή εκείνους που λαµβάνουν πάνω από 5.000 ευρώ, ισχύει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν µία ελάχιστη αγροτική δραστηριότητα µε βάση τα φορολογικά τους στοιχεία. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα ελέγχεται ετησίως µέσω του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, µε το ύψος της αγροτικής δραστηριότητας που πρέπει να αποδεικνύεται να είναι προς το παρόν άγνωστο. Πάντως, θα εξετάζονται τα τιµολόγια εισροών και πώλησης αγροτικών προϊόντων. Το ύψος του ποσού που θα πρέπει να συγκεντρώνουν µπορεί να είναι εφάπαξ και οριζόντιο ανά έτος (π.χ 5.000 ευρώ για όλους) ή να είναι ένα ποσοστό του ποσού που λαµβάνουν ως άµεση ενίσχυση (π.χ πωλήσεις στο 50% του ποσού άµεσων ενισχύσεων που έλαβαν).

Αν κάποιος δεν είναι «ενεργός αγρότης» αποκλείεται από όλες τις άµεσες ενισχύσεις και από την πλειοψηφία των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης όπως η εξισωτική αποζηµίωση.

Ορισµός για τον νέο αγρότη
Παράλληλα, ανακοινώθηκε και ο ορισµός για τον νέο αγρότη, που θα χρησιµοποιηθεί για το συµπληρωµατικό πριµ νεοεισερχόµενων (άµεσες ενισχύσεις) και τα προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα o νέος αγρότης:

Είναι ηλικίας έως και 40 ετών, και έχει εκπαίδευση/επαγγελµατικά προσόντα-δεξιότητες:
Επίπεδο γνώσεων γεωτεχνικής κατεύθυνσης 4 κατ’ ελάχιστο. ∆ηλαδή πτυχίο ΕΠΑ.Σ. απολυτήριο επαγγελµατικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) µετά από ενδοσχολικές εξετάσεις. Είτε, πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης που χορηγείται στους απόφοιτους της Γ΄ τάξης των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) µετά από ενδοσχολικές εξετάσεις. Εννοείται, ότι πτυχία ΤΕΙ, ΑΕΙ, µεταπτυχιακά και άλλοι ανώτεροι τίτλοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
Εάν είναι επίπεδο γνώσεων 2 (απολυτήριο γυµνασίου) τότε επιπλέον απαιτείται:
Εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί µέρος πιστοποιητικού ή διπλώµατος ή επαγγελµατικά προσόντα/δεξιότητες µέσω άσκησης του επαγγέλµατος του αγρεργάτη µε πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναµο διάστηµα µε µειωµένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία.
Μένει ο ορισµός για τον νεοεισερχόµενο αγρότη

H Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να δώσει παράλληλα έναν σαφή ορισµό για το ποιος θα θεωρείται new farmer (νεοεισερχόµενος) για τους άνω των 40 που εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί µίας αγροτικής εκµετάλλευσης. Στον ορισµό θα πρέπει να υπάρξουν και επιπλέον κριτήρια όσων αφορά την κατάλληλη κατάρτιση ή/και δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν. Στη νέα ΚΑΠ προσφέρεται η δυνατότητα για πριµ πρώτης εγκατάστασης και σε αυτήν την κατηγορία των αγροτών.

Πηγή:www.agronews.gr