Πρόγραµµα ενίσχυσης µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, Σχέδια Βελτίωσης συλλογικών σχηµάτων και επενδύσεις αγροτουρισµού, είναι οι τρεις δράσεις που αναµένεται να προκηρυχθούν τον Ιανουάριο του 2022 από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Η ενίσχυση θα κυµαίνεται κατά µέσο όρο στο 50% του προϋπολογισµού των επενδυτικών σχεδίων, ενώ για τη µεταποίηση, τα ποσοστά θα αυξάνονται κατά 10% για συλλογικές κινήσεις.

Συνολικά το πρόγραµµα για τον αγροτικό τοµέα περιλαµβάνει πέντε βασικές δράσεις ύψους 520 εκατ. ευρώ και εκτός από τις παραπάνω τρεις, αναµένονται προσκλήσεις για αναδιάρθρωση καλλιεργειών που αφορά τις δενδρώδεις καλλιέργειες για όλη τη χώρα το οποίο θα διαχειριστούν αποκλειστικά και µόνο συνεταιρισµοί και όχι µεµονωµένοι αγρότες. Και επίσης η γενετική βελτίωση ζώων, µε χρηµατοδότηση 15 εκατ. ευρώ περίπου. Πιο συγκεκριµένα:

Για τη δράση καινοτοµία και πράσινη µετάβαση στη µεταποίηση (185 εκατ. ευρώ κονδύλια) αγροτικών προϊόντων το ποσοστό της επιχορήγησης θα διαφέρει ανάλογα µε το µέγεθος του δικαιούχου, υποστηρίζοντας τη µετατροπή των µικρών οντοτήτων σε ισχυρές και βιώσιµες επιχειρήσεις (30% για τις µεγάλες επιχειρήσεις και 45% για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις). Tα ποσοστά θα αυξάνονται κατά 10% για συλλογικές κινήσεις (συνεταιρισµοί ή clusters), ενώ στη συµβολαιακή γεωργία θα φτάνουν στο 40% για τις µεγάλες. Όλες οι επενδύσεις θα πληρούν κριτήρια επιλεξιµότητας που σχετίζονται µε την πράσινη σήµανση κατά 100%. H ελάχιστη επένδυση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 1 εκατ. ευρώ για MµE (55% επιχορήγηση) και 3 εκατ. ευρώ για µεγάλες επιχειρήσεις (40% επιχορήγηση).

Σχέδια Βελτίωσης συλλογικών σχηµάτων

Για τον εκσυγχρονισµό του πρωτογενούς τοµέα (100 εκατ. ευρώ) η ελάχιστη επένδυση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 2 εκατ. ευρώ (50% επιχορήγηση). Ενδεικτικά, δράσεις χρηµατοδότησης αφορούν επενδύσεις από συλλογικά συστήµατα για την επίτευξη θετικών οικονοµιών κλίµακας, ανάπτυξη συστηµάτων της ιχνηλασιµότητας, έρευνα για τα ζώα γενετικής βελτίωσης.

Αγροτουρισµός

Για τον πράσινο αγροτικό τουρισµό (προϋπολογισµός 50 εκατ. ευρώ) θα καλύπτονται κτίρια, εξοπλισµός, νέες τεχνολογίες αλλά και µεταφορικά µέσα. Oι επενδύσεις θα πληρούν κριτήρια επιλεξιµότητας που σχετίζονται µε την πράσινη σήµανση κατά 40%-100%. H ελάχιστη επένδυση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 2 εκατ. ευρώ (50% επιχορήγηση).

Σηµειώνεται εδώ ότι τα χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης θα πρέπει να απορροφηθούν ταχύτατα και µέσα σε τρία χρόνια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και να έχουν εξοφληθεί οι επιδοτήσεις.

Προσμέτρηση μικρών ζώων στους Νέους

Στις τυπικές αποδόσεις των κτηνοτρόφων πλέον µπορούν να προσµετρώνται τα «λοιπά προβατοειδή» πέρα από τα θηλυκά αναπαραγωγής, γεγονός που µπορεί να διευκολύνει µε έξτρα µόρια την ένταξή τους στο Μέτρο των Νέων Αγροτών. Η δυνατότητα προσµέτρησης επιπλέον προβάτων που προβλέπει η προκήρυξη έρχεται κατά παρέκκλιση της σχετικής ΥΑ.

Σηµειώνεται πως η Τυπική Απόδοση στην κατηγορία «λοιπά προβατοειδή» είναι 59 ευρώ το κεφάλι. Για να ενταχθεί ένας κτηνοτρόφος στο πρόγραµµα θα πρέπει να συγκεντρώνει 12.000 ευρώ Τυπική Απόδοση (ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη, Εύβοια), 10.000 ευρώ στα νησιά και 8.000 ευρώ στα νησιά µε λίγους κατοίκους. Παράλληλα, τα περισσότερα µόρια λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις που συγκεντρώνουν τυπικές αποδόσεις άνω των 20.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η προκήρυξη αναφέρει τα εξής:

«Κατά παρέκκλιση του παραρτήµατος Ι της υπ’ αρ. 3764/24-9-21 υπουργικής απόφασης «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του υποµέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 κατά τη µεταβατική περίοδο 2021 και 2022», οι τυπικές αποδόσεις των λοιπών προβατοειδών και λοιπών αιγοειδών δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη στην εκµετάλλευση θηλυκών προβατοειδών αναπαραγωγής ή θηλυκών αιγοειδών αναπαραγωγής αντίστοιχα. Ως τυπική απόδοση εισόδου ή τυπική απόδοση αρχικής κατάστασης ορίζεται η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης κατά το έτος αναφοράς το οποίο είναι το 2021. Ως τυπική απόδοση εξόδου ή ολοκλήρωσης, ορίζεται η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης που επιτυγχάνεται κατά το έτος επίτευξης του στόχου επιχειρηµατικού σχεδίου».

Αυξημένη ενίσχυση για αγροτικά στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος αναµένεται να τεθεί σε ισχύ από το ερχόµενο έτος, µαζί µε την ενεργοποίηση και του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ). Ο Χάρτης αυτός ορίζει τη µέγιστη ένταση περιφερειακών, επενδυτικών ενισχύσεων και για τη νέα περίοδο αναµένεται να είναι αυξηµένες κατά 5% – 25%, σε σχέση µε ό,τι ισχύει σήµερα.

Με τα νέα δεδοµένα λοιπόν, τα ποσοστά θα διαµορφώνονται, δυνητικά, έως 60% ενίσχυση για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις µεσαίες και 80% για τις µικρές.

Αυξηµένα ποσοστά ενίσχυσης είναι δυνατόν να επιτευχθούν για τις Περιφέρειες του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου, καθώς επίσης της Κρήτης, αλλά και στη ∆υτική Μακεδονία (λόγω απολιγνιτοποίησης).

Όλες οι επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τοµέα µπορούν να επιδοτηθούν µε το κίνητρο της «επιχορήγησης» και µάλιστα µε το πλήρες ποσοστό που ισχύει για την ένταση ενίσχυσης ανά Περιφέρεια, σύµφωνα µε την πρόταση για το περιεχόµενο του Αναπτυξιακού Νόµου. Προβλέπεται µάλιστα οι εγκρίσεις των φακέλων να γίνονται σε διάστηµα µόλις 60 ηµερών όπως αναφέρει η ηγεσία του υπουργείου Επενδύσεων.

Για τις επενδύσεις που θα ενταχθούν στο καθεστώς µε τίτλο «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία» επιλέξιµες δαπάνες είναι:

α) κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων (για παράδειγµα αγροτικές αποθήκες, αµελκτήρια, στάβλοι, θερµοκήπια κ.λπ).

β) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών µέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας (για παράδειγµα τρακτέρ, παρελκόµενα)

γ) Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.

δ)Το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της πραγµατοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δηµιουργία κάθε θέσης.

Πηγή:www.agronews.gr