Κινόα, Χια, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, Νιγκέλα, Καµελίνα, Μουκούνα, Σιταροκρίθαρο, Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα για ίνα και Λινάρι για λάδι ή και ίνα. Αυτές είναι οι καλλιέργειες που συµπεριλαµβάνονται στην ειδική πράσινη δράση «Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόµων καλλιεργειών» καθώς θεωρούνται ανθεκτικές στις ξηροθερµικές συνθήκες και στις αναµενόµενες µεταβολές λόγω της κλιµατικής αλλαγής.

Ειδικό πριμ για τους αγρότες που εισάγουν νέες καλλιέργειες από τις άμεσες ενισχύσεις στην ελληνική ΚΑΠ

Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο των οικολογικών προγραµµάτων των άµεσων ενισχύσεων θα ενισχυθούν οι εξής τρεις ενδεικτικέ δράσεις σε επίπεδο σποράς:

α. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια συγκεκριµένων ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και οσπρίων, για τροφή ή ζωοτροφές, µικρού βιολογικού κύκλου. Η ενίσχυση δικαιολογείται γιατί τα είδη και οι ποικιλίες αυτές έχουν µικρότερες αποδόσεις από τις άλλες. Τα επιλέξιµα είδη και οι επιλέξιµες ποικιλίες ανά περιφέρεια (και περιφερειακή ενότητα; ) θα καθοριστούν από την αρµόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία µε τις περιφέρειες.

Οι εκτάσεις των ετησίων καλλιεργειών πρόσφορων για την εφαρµογή της δράσης είναι αυτές που αντιµετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήµατα λόγω της ξηρασίας και ανέρχονται στα 4.400.000 στρµ.

β. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων. Οι ποικιλίες αυτές είναι καλύτερα προσαρµοσµένες στις συνθήκες (ως επί το πλείστον ξηροθερµικές) που επικρατούν στη χώρα. Αλλά έχουν σηµαντικά µικρότερες αποδόσεις.

γ. Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόµων καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συνθήκες και στις αναµενόµενες µεταβολές λόγω της κλιµατικής αλλαγής. Ενδεικτικά αναφέρονται: Κινόα, Χια, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, Νιγκέλα, Καµελίνα, Μουκούνα, Σιταροκρίθαρο, Γλυκοπατατα, Τσουκνίδα για ίνα και Λινάρι για λάδι ή και ίνα, για τα οποία υπάρχει σχετική τεχνογνωσία στη χώρα µας.

Από 19 περιορίστηκαν σε 11 οι δράσεις για το νέο πρασίνισµα

Από τις 19 δράσεις που είχε ανακοινώσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός τελικά οι 12 φαίνεται να προκρίνονται στο πλαίσιο των οικολογικών σχηµάτων (νέο πρασίνισµα). Συγκεκριµένα:

1.Καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και οσπρίων µικρού βιολογικού κύκλου.
2.Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων.
3.Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόµων καλλιεργειών.
4.Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης σε µικρές εκµεταλλεύσεις (<10ha).
5.Αύξηση της έκτασης εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης.
6.Εφαρµογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις.
7.∆ιατήρηση αγροδασικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου.
8.∆ιατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου.
9.∆ιαχείριση φυσικών πόρων – Γεωργία ακριβείας.
10.∆ιαχείριση βοσκοτόπων.
11.∆ιατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες.

Πηγή:www.agronews.gr