Απουσία στοιχείων απόδειξης κυριότητας ∆ηµοσίου και τίτλοι ιδιοκτησίας ιδιωτών διαµορφώνουν τις δύο προϋποθέσεις που υποχρεώνουν το δηµόσιο σε παραίτηση της διεκδίκησης κυριότητας σε δασικές εκτάσεις, σύµφωνα µε νέα εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η εν λόγω εφαρµοστική εγκύκλιος µε την οποία οροθετούνται θέµατα κυριότητας σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις εκδόθηκε εντός της περασµένης εβδοµάδας από τη Γενική Γραµµατεία Φυσικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου µεταξύ άλλων διευκρινίζονται και τα κριτήρια που διαµορφώνουν τις δύο αυτές προϋποθέσεις. Εάν δεν συντρέχουν και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις, δηλαδή είτε στην περίπτωση που το Ελληνικό ∆ηµόσιο διαθέτει ικανά στοιχεία για να αποδείξει την κυριότητά του, είτε ο διεκδικών δεν διαθέτει τίτλο ιδιοκτησίας, ο οποίος να έχει συνταχθεί µέχρι την 1η.7.2001, το Ελληνικό ∆ηµόσιο εξακολουθεί να προβάλει δικαιώµατα κυριότητας στις εκτάσεις αυτές, όπως έπραττε µέχρι σήµερα.

Σύµφωνα µε αυτή, το πλαίσιο παραίτησης του ∆ηµοσίου από την διεκδίκηση κυριότητας ενεργοποιείται όταν:

α) το ∆ηµόσιο δεν διαθέτει στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως οι ενδεικτικά αναφερόµενες στη διάταξη πράξεις µίσθωσης, παραχώρησης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δηµόσιας και

β) οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί µέχρι την 1η.7.2001, έστω και εάν έχουν µεταγραφεί µεταγενέστερα.

Ως προς την υπό στοιχείο (α) προϋπόθεση διευκρινίζεται ότι στοιχεία απόδειξης της κυριότητας του ∆ηµοσίου, ενδεικτικά, µπορεί να είναι:

1) Τίτλος ιδιοκτησίας

Ως τίτλος ιδιοκτησίας θεωρείται οποιαδήποτε συµβολαιογραφική πράξη µε την οποία µεταβιβάζεται έκταση προς το ∆ηµόσιο, λόγω π.χ. πώλησης ή δωρεάς. Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπέρ του ∆ηµοσίου, µετά την καταβολή της αποζηµίωσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, επίσης µετάγει την κυριότητα της έκτασης στο ∆ηµόσιο. Τίτλο για το ∆ηµόσιο συνιστά και η από 18-9-1952 σύµβαση µεταξύ ∆ηµοσίου και της Εκκλησίας της Ελλάδας, που κυρώθηκε µε το από 26-9-1952 Βασιλικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 289 Α’).

2) Πράξεις µίσθωσης ή παραχώρησης ή άλλης εκµετάλλευσης

Ως τέτοιες θεωρούνται η εκµίσθωση των δηµοσίων δασικών εκτάσεων βάσει διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας καθώς και οι πράξεις µε τις οποίες παραχωρείται η χρήση δηµόσιας δασικής έκτασης για έναν από τους σκοπούς του ΣΤ’ Κεφαλαίου του ν. 998/79.

3) Πράξεις αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δηµόσιας

Ως τέτοιες µπορούν να θεωρηθούν οι πράξεις διαχείρισης των δηµόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 117επ. του ∆ασικού Κώδικα.

4) ∆ικαστικές αποφάσεις και απορριπτικές γνωµοδότησεις των Συµβουλίων Ιδιοκτησίας ∆ασών καθώς και υπουργικές αποφάσεις αποδοχής τους.

Πηγή:www.agronews.gr