Τελευταία ευκαιρία ένταξης σε πρόγραµµα Απονιτροποίησης (διετία) και ∆ιατήρησης Βιολογικής Γεωργίας (τριετία) αποτελούν οι σχετικές προκηρύξεις που αναµένονται σύντοµα, καθώς από τη νέα ΚΑΠ τα δύο αυτά Μέτρα µεταφέρονται στα eco-schemes των άµεσων ενισχύσεων και καταργούνται από το ΠΑΑ.

Πρόκειται για δύο πριµοδοτήσεις που προσφέρουν µεγάλη βοήθεια έως σήµερα στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις της χώρας και αναµένεται η µεταφορά τους στις άµεσες ενισχύσεις να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό την ενίσχυση που λάµβαναν στα πλαίσια των συγκεκριµένων Μέτρων οι δικαιούχοι.

Ο λόγος είναι πως τα 425 εκατ. ευρώ (ετησίως) των οικολογικών σχηµάτων θα µοιράζονται σε 12 δράσεις, µε όλες τις αιτήσεις ένταξης να είναι υποχρεωµένη η Ελλάδα να τις κάνει δεκτές εφόσον τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις, δίχως επιλαχόντες όπως γίνεται όταν δεν επαρκούν τα κονδύλια στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό σηµαίνει πως ετησίως το µείγµα των δικαιούχων και ο αριθµός τους µπορεί να αλλάζει µε άµεση επίπτωση (αρνητική ή ακόµα και θετική) στο ύψος του πριµ. Σε αντίθεση και πάλι µε τα µέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης όπου το ύψος της ενίσχυσης παραµένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσµεύσεων παρέχοντας µία κάποια ασφάλεια στον δικαιούχο.

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω ας πάρουµε υπόψη την πρώτη πρόσκληση Απονιτροποίησης 2017. Τότε εντάχθηκαν 4.000 δικαιούχοι και έµειναν πίσω αιτήσεις από περίπου 12.000 επιλαχόντες. Με τη µεταφορά του Μέτρου στα οικολογικά προγράµµατα των άµεσων πληρωµών, και οι 16.077 αιτήσεις θα έπρεπε να ικανοποιηθούν µε το µπάτζετ που έχει προβλεφθεί.

Αναλυτικότερα περιγράφοντας τις νέες γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις στο ΠΑΑ 2023-2027, ο ∆ηµήτρης Λιανός της ΛΚΝ Ανάλυσις (σύµβουλος για τη νέα ΚΑΠ)κατά τη 10η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ στη Ναύπακτο (10 ∆εκεµβρίου) ανέφερε: «Εδώ ουσιαστικά διατηρείται το ίδιο µείγµα παρεµβάσεων, εξαιρουµένης της Νιτρορύπανσης. ∆ιότι οι δεσµεύσεις της Νιτρορύπανσης πλέον εξυπηρετούνται µέσω των οικολογικών προγραµµάτων (eco-schemes). Για αυτές δηλαδή οι πρόσθετες υποχρεώσεις που αναλάµβανε ο παραγωγός πλέον θα σταθµίζεται η απώλεια εισοδήµατος ή το πρόσθετο κόστος µέσω των eco-schemes.».

Παρουσιάστηκε η µοριοδότηση στα Βιολογικά

Για τη µεταβατική περίοδο και την ερχόµενη πρόσκληση Βιολογικών, κατά τη διάρκεια της 10ης Επιτροπής Παρακολούθησης τέθηκε παράλληλα προς συζήτηση η µοριοδότηση των Βιολογικών η οποία έχει ως εξής:

Κριτήρια µοριοδότησης φυτική (µετατροπή)

1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Από 18 έως και 40 ετών: 40 µόρια. Από 41-64 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη..
2.Εντασσόµενη έκταση: Για κάθε 1 στρέµµα σε ορεινές περιοχές, 0,11 µόρια. Μέγιστο τα 11 µόρια.
Για κάθε 1 στρέµµα σε σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών, 0,11 µόρια. Μέγιστο τα 11 µόρια.

Για κάθε 1 στρέµµα µε ζωοτροφές (µόνο όταν ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο βιολογική κτηνοτροφίας) 0,11 µόρια. Μέγιστο τα 11 µόρια.

Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): Μέγιστο 22 µόρια.

3.Για κάθε ένα στρέµµα σε προστατευόµενη περιοχή (Natura, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας: 0,05 µόρια. Μέγιστο τα 5 µόρια.

Κριτήρια µοριοδότησης φυτική (διατήρηση)

1.Συµπληρωµένα έτη εφαρµογής του συστήµατος της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστηµα των αµέσως προηγούµενων 5 ετών από την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: 6 µόρια/έτος.
2.Εντασσόµενη έκταση: Για κάθε 1 στρέµµα σε ορεινές περιοχές, 0,10 µόρια. Μέγιστο τα 10 µόρια.
Για κάθε 1 στρέµµα σε σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών, 0,10 µόρια. Μέγιστο τα 10 µόρια.

Για κάθε 1 στρέµµα µε ζωοτροφές (µόνο όταν ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο βιολογική κτηνοτροφίας) 0,10 µόρια. Μέγιστο τα 10 µόρια.

Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): Μέγιστο 22 µόρια.

3.Για κάθε ένα στρέµµα σε προστατευόµενη περιοχή (Natura, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας: 0,05 µόρια. Μέγιστο τα 5 µόρια.
4.Επαγγελµατίας αγρότης: 3.1 Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ και ταυτόχρονα µέλος ενήµερου Συνεταιρισµού, ή Οργάνωσης Παραγωγών, ή Οµάδας Παραγωγών µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: 15 µόρια. 3.2 Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης, µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. 7,5 µόρια

Κριτήρια µοριοδότησης κτηνοτροφίας (µετατροπή)

1.Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Από 18 έως και 40 ετών: 60 µόρια. Από 41-64 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη.
2.Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία καλλιέργειται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κάθε 1 στρέµµα βιολογικής έκτασης. Μέγιστο τα 40 µόρια.

Κριτήρια µοριοδότησης κτηνοτροφίας (διατήρηση)

1.Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος: Το ανώτατο όριο µοριοδότησης είναι τα 5 έτη: 6 µόρια/έτος.
2.Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία καλλιέργειται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κάθε 1 στρέµµα βιολογικής έκτασης. Μέγιστο τα 40 µόρια.
3.Επαγγελµατίας αγρότης: 30 µόρια.

Μοριοδότηση Απονιτροποίησης

Στην έκδοση δύο προσκλήσεων στο πλαίσιο της ∆ράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» θα προχωρήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πριν βγει ο ∆εκέµβριος όπως έχουν ανακοινώσει οι αρµόδιες αρχές. Η πρώτη θα αφορά καλαµπόκι, βαµβάκι, τεύτλα, ηλίανθο και κηπευτικά για την εφαρµογή αγρανάπαυσης και την εφαρµογή αµειψισποράς. Και η δεύτερη την εφαρµογή χλωράς λίπανσης σε εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, µηλοειδή και ελιά και την εφαρµογής ακαλλιέργητης παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης στις αροτραίες καλλιέργειες και τα κηπευτικά. Στην 10η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ παρουσιάστηκαν τα κριτήρια µοριοδότησης (κοινά για τις δύο προσκλήσεις) τα οποία έχουν τροποποιηθεί ως εξής:

1.Μετράει η συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (στρµ.) σε υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση. (0.1 στρµ.-1 στρµ.=0.2 µόρια, 1,1 στρµ.-2 στρµ.=0.4 µόρια, 2. 1 στρµ. – 3 στρµ.=0.6 µόρια, …, 9.1 στρµ.-10 στρµ.=2 µόρια, … , 199,1 στρµ. -200 στρµ.= 40 µόρια, >200 στρµ. = 40 µόρια).
2.Νέο κριτήριο: Ποσοστό της υπό ένταξη γεωργικής γης (%) σε υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση σε σχέση µε την συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (1%=0.6, 2%=1.2, 3%=1.8… 100% =60 µόρια).
3.Εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόµενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρκων). Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) που βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρκων). 0.1 στρµ.-1 στρµ.=0.1 µόριο, 1.1 στρµ-2 στρµ.= 0.2 µόρια, 2.1 στρµ.- 3 στρµ.=0.3 µόρια, …, 9.1 στρµ.-10 στρµ.= 1 µόριο, … ,199,1 στρµ. -200 στρµ.=20 µόρια, >200 στρεµµάτων=20 µόρια).

Πηγή:www.agronews.gr