Από τις εργασίες προετοιµασίας φύτευσης, έως την αγορά αρδευτικού δικτύου, τη συντήρηση και την κάλυψη των διαφυγόντων κερδών, το Μέτρο ∆άσωσης των 90 εκατ. ευρώ έρχεται το 2022 σοβαρά ενισχυµένο, σύµφωνα µε το σχέδιο προκήρυξης που δηµοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές.

Το Μέτρο θα επιδοτεί τους ενδιαφερόµενους για την εγκατάσταση δέντρων κωνοφόρων και πλατύφυλλων στην αγροτική τους εκµετάλλευση, επιλέγοντας µέσα από έναν κατάλογο επιλέξιµων ειδών. Τα κόστη που θα καλύπτονται χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Προετοιµασία και Εγκατάσταση φυτείας, Συντήρηση φυτείας έως και το δωδέκατο έτος από την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης (ηµεροµηνία πιστοποίησης της εγκατάστασης) και ∆ιαφυγόν Εισόδηµα (για έως 12 έτη) ανά γεωργική καλλιέργεια που «ξηλώθηκε» για να µπουν τα δέντρα. Αναλυτικότερα, τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπάνης έχουν ως εξής:

Εγκατάσταση φυτείας

  • Εργασίες προετοιµασίας όπως: εδαφολογική ανάλυση µε έως 12 ευρώ ανά στρέµµα, και σύνταξη τεχνικού σχεδίου δάσωσης ή όταν το µέγεθος της ενιαίας υπό δάσωση γεωργικής γης ξεπερνά τα 50 εκτάρια, µελέτης δάσωσης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδίου άρδευσης, εφόσον απαιτείται. Από 539 έως 899 ευρώ για το Τεχνικό Σχέδιο ∆άσωσης και έως 1.438 ευρώ για τη Μελέτη ∆άσωσης.
  • Εργασίες αγοράς και εγκατάστασης φυταρίων (βλ. Πίνακα για τα κόστη). Περιλαµβάνεται κατεργασία εδάφους για εγκατάσταση φυτών, προµήθεια φυταρίων / πολλαπλασιαστικού υλικού (από δηµόσια δασικά φυτώρια, ή νοµίµως λειτουργούντα ιδιωτικά φυτώρια), φύτευση φυταρίων (βωλόφυτων ή γυµνόριζων), λίπανση, σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης κ.α..
  • Εργασίες εγκατάστασης/βελτίωσης τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, εφόσον προταθεί ως αποτελεσµατικότερη µέθοδος άρδευσης και η έκταση είναι ήδη αρδευόµενη ή η σχετική έκταση είναι σε περιοχή Σ∆ΛΑΠ που η ποιότητα των νερών από άποψη ποσοτική είναι καλή.
  • Εργασίες κατασκευής περίφραξης, εφόσον απαιτηθεί (όπως στην περίπτωση βόσκησης, κ.λπ.).
  • Εργασίες αντικατάστασης φυταρίων (φυσιολογικών αποτυχιών) σε περίπτωση αδυναµίας εγκατάστασής τους, η οποία οφείλεται κυρίως στο µικρο-περιβάλλον του εδάφους, στο φυτό (κατάσταση, κ.λπ.) και στη διαδικασία εγκατάστασής του και ανέρχεται σε ποσοστό έως το 10% των φυταρίων, που εγκαταστάθηκαν και αφορά µόνο στο 1ο έτος µετά την εγκατάσταση.
  • Εργασίες αντικατάστασης φυταρίων σε περίπτωση µεγάλης κλίµακας αποτυχιών, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε έκτακτους και απρόβλεπτους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες – κινδύνους (προσβολές, ασθένειες, χαλαζόπτωση, ξηρασία, παγετός πληµµύρες, κ.λπ., που έχουν επιβεβαιωθεί από αρµόδια αρχή) και ανέρχονται σε ποσοστό έως το 30% των φυταρίων, που εγκαταστάθηκαν και αφορά µόνο στο 1ο έτος µετά την εγκατάσταση.

Εργασίες συντήρησης

Περιλαµβάνονται κλάδεµα, φρεζάρισµα, λίπανση, βοτάνισµα, άρδευση κ.λπ.

  • Για φυτείες µε 25 δέντρα ανά στρέµµα για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων του καταλόγου: Βασικές εργασίες συντήρησης τα πρώτα 4 έτη, µετά την εγκατάσταση της φυτείας έως 15,5 ευρώ το στρέµµα µε εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. Έως 16,8 ευρώ µετά τα πρώτα 4 έτη. Χωρίς εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης 24,1 ευρώ το στρέµµα τα 4 πρώτα έτη και 21,1 ευρώ το στρέµµα για µετά τα πρώτα τέσσερα έτη.
  • Για φυτείες µε 90 δένδρα /στρέµµα (Φυτείες ∆90), για τις φυτείες όλων των επιτρεπόµενων δασικών ειδών (εκτός των ευγενών πλατύφυλλων) τα ύψη ενίσχυσης έχουν ως εξής: Βασικές εργασίες συντήρησης τα πρώτα 4 έτη, µετά την εγκατάσταση της φυτείας έως 35,4 ευρώ το στρέµµα µε εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. Έως 40,1 ευρώ µετά τα πρώτα 4 έτη. Χωρίς εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης 66,2 ευρώ το στρέµµα τα 4 πρώτα έτη και 55,5 ευρώ το στρέµµα για µετά τα πρώτα τέσσερα έτη.

Απώλεια εισοδήµατος

Ενίσχυση για την απώλεια εισοδήµατος λόγω αντικατάστασης των καλλιεργειών που κατείχε ο δικαιούχος µε δασικά είδη. Κυµαίνεται από 14,2 ευρώ το στρέµµα και φτάνει τα 282 ευρώ, ανάλογα την καλλιέργεια. Επιπλέον υπάρχει διαχωρισµός για αρδευόµενες και µη αρδευόµενες εκτάσεις.

Πηγή:www.agronews.gr