Με ενισχυμένο τον κτηνοτροφικό τομέα και τα σιτηρά προβλέπονται οι τιμές αναφοράς στις νέες συνδεδεμένες, αύξηση σε πορτοκάλι και μείωση στο ρύζι.

1.Σκληρό Σιτάρι
Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης που καλύπτεται µε την αντίστοιχη καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει µε τουλάχιστον 18 Kgr/στρέµµα πιστοποιηµένο σπόρο (έναντι 12 Kgr/στρέµµα την προηγούµενη περίοδο), δηλαδή επιδιώκεται το σύνολο του χρησιµοποιούµενου σπόρου να είναι πιστοποιηµένο.

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 100 ευρώ/εκτάριο, λόγω αύξησης της ενισχυόµενης ποσότητας πιστοποιηµένου σπόρου/στρ. (από 12 κιλά/στρ. σε 18 κιλά/στρ.) και αύξησης της τιµής αγοράς του πιστοποιηµένου σπόρου (0,8 ευρώ/κιλό).

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 160.000 εκτάρια.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 16.000.000 ευρώ

2.Μαλακό Σιτάρι
Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης που καλύπτεται µε την αντίστοιχη καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει µε τουλάχιστον 18 Kgr/στρέµµα πιστοποιηµένο σπόρο. Ως προς την προτεινόµενη τιµή ενίσχυσης και τη µέθοδο υπολογισµού ισχύει ό,τι και στο σκληρό σιτάρι, δηλαδή 100 ευρώ/εκτάριο για χρήση πιστοποιηµένου σπόρου ή 10 ευρώ/στρέµµα.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 58.240 εκτάρια, που αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούµενης έκτασης µαλακού σιταριού (Μέσος Όρος της περιόδου 2016- 2020, στοιχεία του ΟΣ∆Ε). Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 58.240 εκτάρια, που αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούµενης έκτασης µαλακού σιταριού.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι: 5.824.000 ευρώ για κάθε έτος.

3.Κριθάρι
Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης που καλύπτεται µε την αντίστοιχη καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γίνει µε τουλάχιστον 18 Kgr/στρέµµα πιστοποιηµένο σπόρο.

Ως προς την προτεινόµενη τιµή ενίσχυσης και τη µέθοδο υπολογισµού ισχύει ό,τι και στο σκληρό σιτάρι, δηλαδή 100 ευρώ/εκτάριο για χρήση πιστοποιηµένου σπόρου ή 10 ευρώ/στρέµµα.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 83.200 εκτάρια, που αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλούµενης έκτασης µαλακού σιταριού.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 8.320.000 ευρώ για κάθε έτος

4.Ρύζι
Η προτεινόµενη τιµή είναι 300 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 30 ευρώ/στρέµµα Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 26.460 εκτάρια, που αντιπροσωπεύουν τον µέσο όρο της επιλέξιµης έκτασης για την περίοδο 2018-2020.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 7.937.854 ευρώ για κάθε έτος

5.Σπόροι Σποράς
Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς, που έχουν συνάψει σύµβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασµό πιστοποιηµένων σπόρων προς σπορά (συµβάσεις πολλαπλασιασµού σπόρων) µε σποροπαραγωγική επιχείρηση. Επί πλέον, εκ µέρους της σποροπαραγωγικής επιχείρησης πρέπει να τεκµηριώνεται η παράδοση/πώληση του σπόρου προς σπορά προς πιστοποίηση, από τους δικαιούχους της συνδεδεµένης ενίσχυσης.

Προτεινόµενη τιµή ενίσχυσης: 43,2 ευρώ/στρµ.. Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 9.500 εκτάρια, που προκύπτει από στρογγυλοποίησητου µέσου όρου των επιλέξιµων εκτάσεων της περιόδου 2016-2020 (9.418 εκτάρια) (ΟΣ∆Ε). Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 4.104.000 ευρώ για κάθε έτος.

6.Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή
Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς. Προτεινόµενη τιµή ενίσχυσης: 19,2 ευρώ/στρµ.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 74.984 εκτάρια, που είναι ο µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων της περιόδου 2016-2020.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 14.396.928 ευρώ για κάθε έτος

7.Πρωτεϊνούχα Σανοδοτικά Ψυχανθή
Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους γεωργούς. Προτεινόµενη τιµή ενίσχυσης: 8,3 ευρώ/στρµ.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 194.935 εκτάρια, που προκύπτει από τον µέσο όρο των επιλέξιµων εκτάσεων της περιόδου 2017-2020.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 16.179.600 ευρώ για κάθε έτος.

8.Βιοµηχανική Ντοµάτα
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 4.363 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 51,2 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 2.233.856 ευρώ για κάθε έτος.

9.Πορτοκάλια χυµοποίησης
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 8.780 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 40,7 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 3.573.460 ευρώ για κάθε έτος.

10.Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση
Η προτεινόµενη τιµή είναι 285 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 28,5 ευρώ/στρέµµα, η οποία έχει υπολογισθεί για δύο αντιπροσωπευτικά προϊόντα αυτής της κατηγορίας, τα φασόλια και τα ρεβύθια.

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 29.365 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 8.369.025 ευρώ για κάθε έτος.

11.Σπαράγγι
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 1.548 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 49,5 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 766.260 ευρώ για κάθε έτος.

12.Ζαχαρότευτλα
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 1.363 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 50,5 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 688.315 ευρώ για κάθε έτος.

13.Συµπύρηνο ροδάκινο
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 5.732 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 16,4 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 940.048 ευρώ για κάθε έτος.

14.Κορινθιακή Σταφίδα
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 10.111 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020.

Επίσης, για την περίοδο 2023- 2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 34,8 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 3.518.628 ευρώ για κάθε έτος

15.Καρποί µε κέλυφος
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 28.799 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2017-2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 13,7 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι: 137 ευρώ/εκτάριο * 28.799 εκτάρια = 3.945.463 ευρώ για κάθε έτος.

16.Μήλα
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 8.685 εκτάρια, που προκύπτει ως µέσος όρος των επιλέξιµων εκτάσεων των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 47,2 ευρώ ανά στρέµµα, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 4.099.320 ευρώ για κάθε έτος.

Ο συνολικός προϋπολογισµός όλων των προτεινόµενων συνδεδεµένων ενισχύσεων ανέρχεται σε 212.200.565 για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027.

17.Συνδεδεµένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος
Η ενίσχυση χορηγείται ανά επιλέξιµο ενήλικο ζώο, που είναι καταγεγραµµένο στην κτηνιατρική βάση δεδοµένων και για το οποίο παραδίδεται γάλα τουλάχιστον 100 λίτρα/έτος, µε βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΟΓΑΚ).

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 12 ευρώ/προβατίνα ή αίγα.

18Α. Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοείου

Κρέατος – Μέτρο Α

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 µηνών έως 12 ετών που έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 40 ευρώ/θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης.

18Β. Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Β

Η ενίσχυση καταβάλλεται για θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας σφαγής 11-12 µηνών, καταγεγραµµένα στο κτηνιατρικό µητρώο, που διατηρούνται στην εκµετάλλευση από την οποία οδηγήθηκαν για σφαγή, τουλάχιστον για 5 µήνες.

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 200 ευρώ/κεφαλή.

18Γ. Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοείου Κρέατος – Μέτρο Γ

Η ενίσχυση καταβάλλεται για βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά), που οδηγούνται για σφαγή σε ηλικία άνω των 14-24 µηνών. Αφορά ζώα εγγεγραµµένα στο κτηνιατρικό µητρώο και τα οποία διατηρούνται στην εκµετάλλευση που τα οδηγεί σε σφαγή τουλάχιστον για 5 µήνες.

Προτεινόµενη Τιµή Ενίσχυσης: 250 ευρώ/κεφαλή.

19.Μεταξοσκώληκες
Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 1.311 κουτιά πιστοποιηµένου µεταξόσπορου, που είναι µέσος όρος των επιλέξιµων κουτιών µεταξόσπορου των ετών 2018, 2019 και 2020. Επίσης, για την περίοδο 2023-2027, διατηρείται η µοναδιαία αξία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, δηλαδή 245 ευρώ ανά κουτί πιστοποιηµένου µεταξόσπορου, που είναι ο µέσος όρος της ενδεικτικής τιµής της περιόδου 2018-2020, όπως έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ. Εποµένως, ο προϋπολογισµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι 321.195 ευρώ για κάθε έτος.

Πηγή:www.agronews.gr