Στη Βιολογική κτηνοτροφία και µελισσοκοµία, προκηρύσσονται οι δράσεις 11.1.2 για τη µετατροπή στις βιολογικές πρακτικές και 11.2.2 για τη διατήρηση.

Στη ∆ράση 11.1.2 είναι επιλέξιµοι βοσκότοποι, εκτροφές ή κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, που δεν συµπεριλαµβάνονται σε σύµβαση µε Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου µέχρι και την 31/12/2020.

Στη δράση που αφορά τη διατήρηση, επιλέξιµοι είναι βοσκότοποι, εκτροφές ή κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες που συµπεριλαµβάνονται σε σύµβαση µε Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου µέχρι και την 31/12/2020.

Θα πρέπει τα βοσκοτόπια να έχουν δηλωθεί στην τελευταία ΕΑΕ του υποψηφίου µαζί µε τα εκτρεφόµενα ζώα. Το ίδιο ισχύει για τις κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες.

Για τις δύο παραπάνω δράσεις επιλέξιµες είναι οι εκτροφές βοοειδών (κρέας, γάλα, µικτές), αιγοπροβάτων και τα µελίσσια (βλ. πίνακα ενισχύσεων). Ειδικότερα για τις εκτροφές, η ενίσχυση αφορά το βοσκότοπο και υπολογίζεται αρχικά για πυκνότητα βόσκησης 1 ΜΖΚ/εκτάριο. Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγµένη εκµετάλλευση είναι µικρότερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση ανά εκτάριο υπολογίζεται µε τον πολλαπλασιασµό της πυκνότητας βόσκησης µε την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγµένης εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση ανά εκτάριο µεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόµενη κατά µέγιστο επί 1,29. Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση ισχύουν οι παρακάτω συντελεστές µετατροπής:

α) Ταύροι, αγελάδες και άλλα βοοειδή ηλικίας άνω των δύο ετών = 1 ΜΖΚ

β) Βοοειδή ηλικίας από έξι µηνών έως δύο ετών = 0,6 ΜΖΚ

γ) Αιγοπρόβατα = 0,15 ΜΖΚ.

Μοριοδότηση ζωικής παραγωγής

Για τη ζωική παραγωγή η µοριοδότηση έχει ως εξής:

Κριτήρια µοριοδότησης κτηνοτροφίας (µετατροπή)

Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Από 18 έως και 40 ετών: 60 µόρια. Από 41-64 ετών µειούµενη µοριοδότηση.
Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία καλλιεργείται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κάθε 1 στρέµµα βιολογικής έκτασης. Μέγιστο τα 40 µόρια. Το κριτήριο αυτό προφανώς δεν αφορά τους µελισσοκόµους.

Κριτήρια µοριοδότησης κτηνοτροφίας (διατήρηση)

Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος: Το ανώτατο όριο µοριοδότησης είναι τα 5 έτη: 6 µόρια/έτος.
Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία καλλιεργείται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κάθε 1 στρέµµα βιολογικής έκτασης. Μέγιστο τα 40 µόρια.
Επαγγελµατίας αγρότης: 30 µόρια.

Πηγή:www.agronews.gr