Η συµπληρωµατική ενίσχυση στους νέους γεωργούς, θα χορηγηθεί, όχι µόνο για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώµατα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιµα εκτάρια που δηλώνουν.

Η συµπληρωµατική ενίσχυση νέων γεωργών δινόταν στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο ως προσαύξηση 25% επί της βασικής ενίσχυσης που εισέπρατταν οι δικαιούχοι. Την περίοδο 2023-2027 θα δίνεται ως ένα συγκεκριµένο ποσό ανά εκτάριο επιλέξιµης έκτασης.

Ο τρόπος υπολογισµού της νέας ετήσιας συµπληρωµατικής ενίσχυσης των νέων γεωργών είναι ο εξής:

α) Την περίοδο 2018-2019, οι συνολικά δηλωθείσες εκτάσεις των νέων γεωργών ανήλθαν κατά µέσο όρο για κάθε έτος σε 594.639 εκτάρια (στοιχεία ΟΣ∆Ε). Από τον διαχωρισµό των συνολικών αυτών εκτάσεων σε 10 ίσα δεκατηµόρια, προκύπτει ότι ο µέσος όρος των εκτάσεων για τα εννέα πρώτα δεκατηµόρια ήταν 399.237 εκτάρια. Οι εκτάσεις που αναλογούν στα εννέα πρώτα δεκατηµόρια φθάνουν µέχρι τα 25 εκτάρια ανά εκµετάλλευση, έκταση η οποία προτείνεται να είναι και το µέγιστο όριο των συνολικών επιλέξιµων εκτάσεων των νέων γεωργών, στους οποίους θα δοθεί η συµπληρωµατική ενίσχυση την περίοδο 2023- 2027. Οι εκµεταλλεύσεις µε έκταση µεγαλύτερη των 25 εκταρίων είναι πολύ µεγάλες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, που διαθέτουν και µεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων.

β) Από τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε προκύπτει ότι τη διετία 2018-2019, οι νέοι γεωργοί εισέπραξαν κατά µέσο όρο 30.868.956 ευρώ κατ’ έτος από την πρόσθετη ενίσχυση.

γ) Εποµένως, οι νέοι γεωργοί εισέπραξαν κατά µέσο όρο 30.868.956 ευρώ / 594.639 εκτάρια = 5,191 ευρώ ανά στρέµµα δηλωθείσας έκτασης των νέων. Προτείνεται το ποσό αυτό να αυξηθεί κατά 1/3 (υπενθυµίζεται ότι στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, η ενίσχυση των νέων υπολογιζόταν ως προσαύξηση της βασικής ενίσχυσης κατά 1/4). Έτσι, η προτεινόµενη πρόσθετη ενίσχυση των νέων διαµορφώνεται σε: 51,91 ευρώ * 1,3333 = 69,21 ευρώ ανά εκτάριο δηλωθείσας έκτασης.

δ) Άρα, το ετήσιο ποσό για συµπληρωµατική ενίσχυση νέων γεωργών την περίοδο 2023-2027 θα ανέρχεται σε: 399.237 εκτάρια * 69,21 ευρώ ανά εκτάριο = 27,631,193 ευρώ.

Με στρογγυλοποίηση των ποσών αυτών σε 7 ευρώ ανά στρέµµα δηλωθείσας έκτασης και 400.000 εκτάρια, προκύπτει ετήσιο ποσό για συµπληρωµατική ενίσχυση νέων γεωργών την περίοδο 2023-2027 ίσο µε 28.000.000 ευρώ.

1. Ως Νέοι Γεωργοί νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που δηµιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Αρχηγός γεωργικής εκµετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης και είναι νοµικά (αστική ευθύνη) και οικονοµικά (φορολογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη διαχείρισης).

Επίσης, επιλέξιµοι για την συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη των νέων γεωργών είναι και οι γεωργοί (νεαρής ηλικίας και νεοεισερχόµενοι) που έλαβαν την ενίσχυση αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Καν. 1307/13, για το υπόλοιπο της περιόδου (δηλ. της 5ετίας).

Οι δικαιούχοι της παρέµβασης πρέπει να διαθέτουν:

Κατ’ ελάχιστο, είτε επίπεδο γνώσεων 4 (Επαγγελµατική Σχολή ή Λύκειο), είτε εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) που δεν αποτελεί µέρος πιστοποιητικού ή διπλώµατος (µη τυπικής εκπαίδευσης – βεβαίωση από την αρµόδια αρχή) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυµνασίου). Εάν δεν καλύπτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα, οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα.

Προσόντα – δεξιότητες:

Άσκηση του επαγγέλµατος του αγρεργάτη µε πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτά έτη ή επί ισοδύναµο χρονικό διάστηµα µε µειωµένο ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία (πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από αρµόδια αρχή, δελτία µισθοδοσίας ή εργόσηµο ή άλλα σχετικά έγγραφα, εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις επαγγελµατικές δραστηριότητες) και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυτήριο γυµνασίου).

2. Ως «Γεωργοί Νεαρής ηλικίας» νοούνται και τα νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το νοµικό πρόσωπο δικαιούται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και έχει ενεργοποιήσει δικαιώµατα ενίσχυσης ή δηλώσει επιλέξιµα εκτάρια.

β) Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νοµικού προσώπου είναι νέος γεωργός, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και ασκεί αποτελεσµατικό και µακροχρόνιο έλεγχο, είτε αποκλειστικά, είτε από κοινού, µε άλλους νέους γεωργούς.

Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων.

3. Σε περίπτωση που ένα νοµικό πρόσωπο ελέγχεται, είτε αποκλειστικά, είτε από κοινού από άλλο νοµικό πρόσωπο, εφαρµόζονται οι όροι οι οποίοι αναφέρονται στο στοιχείο (β) σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί έλεγχο επί του εν λόγω άλλου νοµικού προσώπου.

4. Η εν λόγω ενίσχυση παύει να χορηγείται, εάν ο έλεγχος επί του νοµικού προσώπου παύει να ασκείται από νέο/νέους γεωργούς.Ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις και οι όροι για τα νοµικά πρόσωπα νοούνται ως εξής:

ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η πρώτη υποβολή αίτησης ενίσχυσης του νοµικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος των νέων γεωργών.
ως δηµιουργία εκµετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση των νέων γεωργών που ασκούν έλεγχο επί του νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση που περισσότεροι νέοι γεωργοί έχουν αποκτήσει έλεγχο επί του νοµικού προσώπου σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, ως χρόνος της «δηµιουργίας» θεωρείται η απόκτηση του ελέγχου που προηγείται χρονικά.
Εφαρµόζετε συνέχεια µε το προηγούµενο καθεστώς (ενίσχυση γεωργού νεαρής ηλικίας);

Επιλέξιµοι για την συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη των νέων γεωργών είναι και οι γεωργοί που έλαβαν την ενίσχυση αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Καν. 1307/13, για το υπόλοιπο της περιόδου (δηλ. της 5ετίας), όπως προβλέπεται στο άρθρο 30, παρ. 2, της πρότασης του Κανονισµού 2021/2115.

Πηγή:www.agronews.gr