Με την πιστοποίηση 112 φορέων παροχών γεωργικών συµβουλών, ανοίγει ο δρόµος για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης, ύψους 80 εκατ. ευρώ, κάτι που αναµένεται να συµβεί εντός του Ιανουαρίου.

Με τρεις δωρεάν υπηρεσίες για αγρότες η πρόσκληση των γεωργικών συμβούλων

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή καθώς και το στάδιο επιµόρφωσης των γεωργικών συµβούλων, που έχει ορίζοντα εντός του πρώτου εξαµήνου του 2022, οι αγρότες θα µπορούν να ανατρέξουν σ’ αυτούς για την παροχή δωρεάν συµβουλών.

Σηµειώνεται ότι εντός του Ιανουαρίου 2022 θα οριστικοποιηθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύµβουλοι (Γ.Σ.) και την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, συνολικά 98 νοµικά πρόσωπα και 14 ατοµικές επιχειρήσεις πιστοποιήθηκαν και εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, µετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του 2ου κύκλου αιτήσεων των ενδιαφεροµένων που υποβλήθηκαν έως 10.11.2021. Η λίστα των πιστοποιηµένων επιχειρήσεων καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια.

Εκτιµάται ότι µέσω του µέτρου θα δοθούν 120.000 δωρεάν συµβουλές στους γεωργούς (µε µέγιστο αριθµό τις 3 ανά αγρότη). Η επιδοτούµενη συµβουλευτική, µε κόστος έως 1.500 ευρώ ανά συµβουλή, θα παρέχεται µέσω αυτών των 112 πιστοποιηµένων επιχειρήσεων.

Επιλέξιµα είδη συµβουλών

1) Συµβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον (κεφ. 3 τίτλος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 1307/2013), καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2) Συµβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη µέλη, για την εφαρµογή του άρθρου 11§3 της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

3) Συµβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, ιδίως όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τις γενικές αρχές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας.

4) Συµβουλές στο γεωργικό τοµέα σχετικά µε δράσεις που µετριάζουν το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής και προωθούν την προσαρµογή της γεωργίας.

5) Συµβουλές για την ορθή εφαρµογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

6) Συµβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιµότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Σηµειώνεται ότι παράλληλα µε τη ∆ηµοσιοποίηση του Μητρώου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµβουλών ανοίγει ο δρόµος για την εφαρµογή του Συστήµατος AKIS το οποίο προβλέπεται ως προαπαιτούµενο από τη νέα ΚΑΠ. Το σύστηµα AKIS συνδέει την έρευνα, την καινοτοµία, την κατάρτιση και εκπαίδευση και το σύστηµα Γεωργικών Συµβουλών.

Τµηµατικά η πληρωµή από το µέτρο

Η πληρωµή για κάθε συµβουλή γίνεται τµηµατικά, ως ακολούθως: 1η πληρωµή, η οποία αντιστοιχεί στο 30% της στήριξης για τη συγκεκριµένη συµβουλή, µετά την υποβολή του 2ου παραδοτέου.

2η πληρωµή, η οποία αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 70% της στήριξης για τη συγκεκριµένη συµβουλή, µετά την υποβολή του 3ου παραδοτέου.

Το 1ο παραδοτέο περιλαµβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της εκµετάλλευσης, τον προσδιορισµό του προβλήµατος ή των προβληµάτων που καλείται να επιλύσει η εφαρµογή της/των συµβουλής/-ών και το είδος συµβουλής/τα είδη συµβουλών που αναµένεται να παρασχεθούν.

Το 2ο παραδοτέο περιλαµβάνει τον τίτλο και το αναλυτικό περιεχόµενο της συµβουλής, το φύλλο ελέγχου (check list) ενεργειών για την εφαρµογή της συµβουλής, που αποτελεί µορφή συµβουλευτικού πρωτοκόλλου µεταξύ παρόχου-ωφελουµένου και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της.

Το 3ο παραδοτέο είναι η τελική έκθεση του παρόχου για τη δεδοµένη συµβουλή που περιλαµβάνει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της συμβουλής και πληροφορίες που σχετίζονται με τους δείκτες αξιολόγησης.

Πηγή:www.agronews.gr