Σε τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τη διευκόλυνση της πληρωµής της β’ δόσης των δικαιούχων του Μέτρου 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων» προχώρησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στύλιος.

Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση µεταξύ άλλων τροποποιούνται άρθρα περί δεσµεύσεων δικαιούχων αλλά και υποχρεώσεων για την τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου. Αναλυτικά οι κυριότερες τροποποιήσεις έχουν ως εξής:

∆ιαγράφεται η διορία εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης για την απόκτηση βεβαίωσης-πιστοποιητικό παρακολούθησης ανάλογης κατεύθυνσης (σε συνάφεια µε το προσανατολισµό της γεωργικής εκµετάλλευσης) προγράµµατος διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών, από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Κατά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, η παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής εκµετάλλευσης θα πρέπει να µην µειώνεται κάτω από τα 5.000 ευρώ.

∆ιαγράφεται η υποχρέωση του δικαιούχου να αποκτήσει Άδεια προέγκρισης εγκατάστασης για πτηνοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, εντός δεκαοχτώ (18) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης.

Στην κατ’ έτος διασταύρωση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης µε εκείνα που αφορούν την παραγωγική δυναµικότητα σε όρους τυπικής απόδοσης, πρέπει να εξακριβώνεται ότι κατά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης διατηρείται ίση ή µεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ενώ στην ολοκλήρωση, η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης αυξάνεται τουλάχιστον κατά ποσοστό ίσο µε 15%, σε σχέση µε την αρχική κατάσταση.

Πηγή:www.agronews.gr