Στα 1.319 ευρώ/μονάδα η επιδότηση πιστοποίησης ολιστικής προσέγγισης

Την κάλυψη του κόστους Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης µε τα πρότυπα Agro 2-1 και Agro 2-2 προβλέπει ένα νέο Μέτρο του ΠΑΑ, προϋπολογισµού 41 εκατ. ευρώ.

Το Μέτρο µε κωδικό 3.1.2 «Στήριξη για νέα συµµετοχή σε εθνικά συστήµατα ποιότητας» θα προκηρυχθεί εντός του έτους, και καλύπτει το 100% των δαπανών που απορρέουν από κάθε νέα συµµετοχή, στα εθνικά συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Σύµφωνα µε τον οδηγό του Μέτρου που δηµοσιεύεται στην 9η Τροποποίηση των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, επιλέξιµοι προς ενίσχυση είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών, οι οποίοι συµµετέχουν για πρώτη φορά ή κατά τα πέντε προηγούµενα έτη από την αίτηση στήριξης, στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της γεωργικής παραγωγής σύµφωνα µε το πρότυπο AGRO 2-1/2-2, για όλες τις αγροτικές καλλιέργειες.

Επιλέξιµες θα είναι οι πάγιες δαπάνες που απορρέουν από τη συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας, δηλαδή οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την εισαγωγή του συστήµατος ποιότητας που λαµβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συµµετοχής στο εν λόγω σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους, που απαιτούνται µε σκοπό την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές του συστήµατος.

Όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση, αυτό υπολογίζεται µεµονωµένα στα 1.319 ευρώ. Εφόσον στο Μέτρο ενταχθεί µία οµάδα αγροτών, το επιλέξιµο κόστος καθορίζεται ανά εκµετάλλευση από 540 ευρώ έως 856 ευρώ ανάλογα τον αριθµό των µελών που απαρτίζουν την οµάδα. Για παράδειγµα µία οµάδα µε 5-25 µέλη θα µπορεί να λάβει 856 ευρώ ανά εκµετάλλευση. Με 26-50 µέλη 710 ευρώ, µε το ποσό να µειώνεται προοδευτικά όσο µεγαλώνει ο αριθµός των µελών της οµάδας, φτάνοντας έως τα 540 ευρώ ανά εκµετάλλευση.

Σηµειώνεται εδώ πως στην περίπτωση αρχικής συµµετοχής πριν από την αίτηση για στήριξη στα προαναφερόµενα, στη δράση εθνικά συστήµατα ποιότητας, η µέγιστη πενταετής διάρκεια µειώνεται κατά τον αριθµό των ετών που έχουν παρέλθει µεταξύ της αρχικής συµµετοχής σε σύστηµα ποιότητας και της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης για τη στήριξη.

Το παραπάνω Μέτρο θα προκηρυχθεί στα πλαίσια της µεταβατικής περιόδου 2021-2022 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπενθυµίζεται πως αναµένονται ακόµα εντός του έτους οι προκηρύξεις Βιολογικής Γεωργίας, Απονιτροποίησης (έχει δηµοσιευτεί το θεσµικό πλαίσιο), Σχεδίων Βελτίωσης, ∆άσωσης Αγροτικών Γαιών, Ευζωίας.

Πηγή: Γιώργος Κοντονής – Agronews