Ελάχιστες αποδόσεις και τιμολόγια βάζουν τάξη στις συνδεδεμένες

Παραστατικά παράδοσης, ελάχιστη απόδοση στο στρέµµα και ειδικότερα για τις ζωοτροφές που δηλώνονται ως ιδιοπαραγώµενες, διασταύρωση µε το ζωικό κεφάλαιο. Αυτές είναι κάποιες από τις επιπλέον προϋποθέσεις που υπεισέρχονται στο καθεστώς συνδεδεµένων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ στα ήδη γνωστά καθεστώτα, καθώς έως σήµερα αρκούσε µία δήλωση στρεµµάτων µε την επιλέξιµη καλλιέργεια στο ΟΣ∆Ε στα περισσότερα προϊόντα για να λάβει ο δικαιούχος το πριµ.

Ειδικότερα όσον αφορά την ελάχιστη απόδοση στο στρέµµα, εισάγεται αυτή η προϋπόθεση σε µήλα (400 κιλά το στρέµµα), ακρόδρυα (20 κιλά προϊόν παράδοση ανά στρέµµα) και όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση (αποδόσεις ανά στρέµµα 70 κιλά ρεβίθια, 40 κιλά φακές, 100 κιλά φασόλια και 150 κιλά φασόλια γίγαντες). Προφανώς οι αποδόσεις αυτές είναι µηδαµινές για παραγωγικές και επαγγελµατικές εκµεταλλεύσεις, καθώς σκοπός των αρχών εδώ είναι να κλείσουν τρύπες από την εφαρµογή των σχετικών καθεστώτων την τρέχουσα περίοδο καθεστώτος και να µην καταλήγουν τα χρήµατα σε τσέπες που δεν πρέπει.

Παραµένουν παράλληλα οι γνωστές υποχρεώσεις σε:

Ρύζι: 400 κιλά το στρέµµα
Βιοµηχανική τοµάτα: 500 κιλά το στρέµµα
Σπαράγγια: 250 κιλά το στρέµµα
Ροδάκινα χυµοποίησης: 300 κιλά το στρέµµα
Κορινθιακή σταφίδα: 150 κιλά το στρέµµα
Πορτοκάλια χυµοποίησης: 700 κιλά το στρέµµα.

Από εκεί και πέρα, στις συνδεδεµένες που δεν απαιτείται η παράδοση στη µεταποίηση, εισάγονται υποχρεώσεις προσκόµισης τιµολογίων για πώληση του προϊόντος για τα οποία λαµβάνουν συνδεδεµένη οι αγρότες. Ενδιαφέρον έχει επίσης η αύξηση της υποχρέωσης για πιστοποιηµένο σπόρο ανά στρέµµα στο σκληρό στα 18 κιλά το στρέµµα από τα 12 κιλά στο στρέµµα που ισχύει σήµερα. Όσον αφορά τις συνδεδεµένες στις ζωοτροφές, η παραγόµενη ποσότητα, η οποία χρησιµοποιείται ως ιδιοπαραγόµενη για τα ζώα της εκµετάλλευσης, θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό των ζώων στην κατοχή του κτηνοτρόφου (εφόσον δεν θα απαιτούνται τιµολόγια).

Τέλος, στο αιγοπρόβειο και για τα 12 ευρώ το ζώο, παραµένουν ως υποχρέωση τα 100 κιλά γάλα ανά προβατίνα.

Οι ελάχιστες ποσότητες για φακές, ρεβύθια και φασόλια
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης οσπρίων είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (φακή, ρεβίθι, φασόλι, κουκί, λαθούρι) και θα αποτυπωθούν λεπτομερώς σε υπουργική απόφαση, σε επιλέξιμες εκτάσεις και πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

 • Προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.
 • Παραδίδουν ρεβύθια κατ’ ελάχιστο 70 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.
 • Παραδίδουν φακές κατ’ ελάχιστο 40 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.
 • Παραδίδουν φασόλια μέτρια και χονδρά κατ’ ελάχιστο 100 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.
 • Παραδίδουν φασόλια γίγαντες και ελέφαντες κατ’ ελάχιστο 150 κιλά ανά στρέμμα έκτασης.

Τιμολόγια και 20 κιλά προϊόν ανά στρέμμα στα ακρόδρυα
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καλλιεργούν καρπούς των φυτικών ειδών: αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά και φιστικιά σε επιλέξιμες εκτάσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να παραδίδουν κατ’ έτος τουλάχιστον 20 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.
 • Να προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

Η συνδεδεμένη δικαιολογείται, καθώς παρότι η παραγωγή των καρπών με κέλυφος παρουσιάζει αυξητικές τάσεις την περίοδο 2011-2018, το κόστος παραγωγής είναι αυξημένο, ιδιαίτερα το κόστος συλλογής καθώς η μηχανική συλλογή προϋποθέτει εδάφη με μικρές κλίσεις, ενώ οι σχετικές καλλιέργειες είναι εγκατεστημένες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και το κόστος φυτοπροστασίας.

Προϋπόθεση η παράδοση 500 κιλών μήλων ανά στρέμμα
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης για τα μήλα είναι οι ενεργοί γεωργοί που καλλιεργούν σε επιλέξιμες εκτάσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να παραδίδουν κατ’ έτος τουλάχιστον 500 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.
 • Να προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

Η συνδεδεμένη δικαιολογείται, καθώς η σταδιακή αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών και κυρίως η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, έχει ως αποτέλεσμα τη συχνή ζημίωση της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, αέρας, εγκαύματα επιφάνειας καρπών από έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και την απώλεια παραγωγής, λόγω έξαρσης εχθρών της καλλιέργειας όπως η περίπτωση της Μυίγας Μεσογείου. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την συνεχή και σταδιακή συμπίεση του εισοδήματος των παραγωγών.

Σε συνάρτηση με τα ζώα τα παραστατικά σε τριφύλλι-μηδική
Δικαιούχοι της συνδεδεμένες στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθοί είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν μηδική και τριφύλλι. Για όσους παράλληλα διατηρούν ζώα:

 • Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, είναι η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος, για το μέρος της παραγόμενης ποσότητας πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών που παραδίδεται σε μεταποιητική μονάδα ή σε έμπορο/αγοραστή του προϊόντος.
 • Η υπόλοιπη παραγόμενη ποσότητα πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, η οποία χρησιμοποιείται ως ιδιοπαραγόμενη ζωοτροφή για τα ζώα της εκμετάλλευσης, εξαιρείται από την παραπάνω υποχρέωση. Η ποσότητα αυτή θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με: α) τον αριθμό και το είδος των μηρυκαστικών ζώων και β) τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή.

Στα 18 κιλά το στρέμμα το καρτελάκι στο σκληρό
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της ετικέτας και του πρωτότυπου τιμολογίου πώλησης.
 • Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο.

Η νέα προτεινόμενη τιμή είναι 100 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 10 ευρώ/στρέμμα, ως πρόσθετο κόστος πλήρους χρησιμοποίησης πιστοποιημένου σπόρου, μείον την αξία του αντίστοιχου χρησιμοποιούμενου μη πιστοποιημένου σπόρου. Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 είναι τα 160.000 εκτάρια, δηλαδή 64% της δηλούμενης έκτασης.


Με πιστοποιημένο σπόρο το πριμ σε μαλακό σιτάρι και κριθάρι
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης μαλακού σίτου είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν μαλακό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της ετικέτας και του πρωτότυπου τιμολογίου πώλησης.
 • Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το μαλακό σιτάρι καθορίζονται τα 18 κιλά ανά στρέμμα.

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κριθαριού είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν κριθάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο σποράς που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της ετικέτας και του πρωτότυπου τιμολογίου πώλησης.
 • Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το κριθάρι καθορίζονται τα 18 κιλά/στρμ.


Ο τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης για τα αιγοπρόβατα
Στη συνδεδεμένη αιγοπρόβειου ως επιλέξιμα για πληρωμή θεωρούνται τα αιγοπρόβατα τα οποία πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας.

 • Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος-αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών η οποία πρέπει να είναι 100 κιλά γάλα προς 1 ζώο.
 • Ο συνολικός αριθμός των προσδιορισθεισών για πληρωμή προβατίνων ή/και αιγών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, την ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος διά αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβατα κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Για τη διενέργεια πληρωμής, ο μικρότερος αριθμός καθορίζει τον αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων.

Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης για κτηνοτροφικά ψυχανθή
Δικαιούχοι στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν κτηνοτροφικό κουκί, ρεβίθι, μπιζέλι, βίκος, λαθούρι, λούπινο, ρόβι, σόγια. Για όσους παράγουν κτηνοτροφικά ψυχανθή και παράλληλα διατηρούν ζώα:

 • Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, είναι η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος, για το μέρος της παραγόμενης ποσότητας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών που παραδίδεται σε μεταποιητική μονάδα ή σε έμπορο/αγοραστή του προϊόντος.

Πηγή: agronews.gr