Από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 16 Μαρτίου καλούνται να κάνουν αίτηση για ένταξη οι ενδιαφερόµενοι στο Μέτρο των Βιολογικών σύµφωνα µε την προκήρυξη που δηµοσιεύτηκε, ύψους 490 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας ενισχύσεων και οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα βιολογικής που ξεκινά στις 16 Φεβρουαρίου

Tα χρήµατα θα µοιραστούν ως εξής:

  • Αροτραίες καλλιέργειες 116 εκατ. ευρώ.
  • Μόνιµες καλλιέργειες, κηπευτικά, αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά, 210 εκατ. ευρώ.
  • Βοοειδή και αιγοπρόβατα, 130 εκατ. ευρώ.
  • Κυψέλες και παραφυάδες, 34 εκατ. ευρώ.

Για όλες τις παραπάνω οµάδες παραγωγής προκηρύσσονται οι δράσεις:

∆ράση 11.1 Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία: Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και να έχει εντάξει στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας,, αγροτεµάχια που δεν συµπεριλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) µέχρι και την 31/12/2020.

∆ράση 11.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη γεωργία: Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και να έχει εντάξει αγροτεµάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές, στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας, µέσω σύµβασης µε Οργανισµό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020.

Μέσω της προκήρυξης ο ενδιαφερόµενος µπορεί να µπει σε όσες δράσεις το επιθυµεί. ∆ηλαδή ένας καλλιεργητής που διαθέτει 20 στρέµµατα πιστοποιηµένα βιολογικά ελαιώνα και ακόµα 40 στρέµµατα µη πιστοποιηµένα, ενώ καλλιεργεί ταυτόχρονα 150 στρέµµατα µηδικής µη πιστοποιηµένα. Στην περίπτωση αυτή:

  • Για τα 20 στρέµµατα πιστοποιηµένα ελιάς κάνει αίτηση ένταξης στη ∆ράση 11.2.1 (για δενδροκαλλιέργειες) µε πριµ 50,5 ευρώ το στρέµµα. Σύνολο 1.010 ευρώ ετησίως.
  • Για τα 40 στρέµµατα ελιάς για τα οποία δεν έχει ενεργή σύµβαση µε οργανισµό πιστοποίησης κάνει αίτηση ένταξης στη ∆ράση 11.1.1 µε πριµ 67,9 ευρώ το στρέµµα. Σύνολο 2.716 ευρώ ετησίως.
  • Για τα 150 στρέµµατα µηδικής (µη πιστοποιηµένα) κάνει αίτηση στη σχετική πρόσκληση των αροτραίων και στη ∆ράση 11.1.1 µε πριµ 58,5 ευρώ το στρέµµα. Σύνολο 8.775 ευρώ ετησίως.

Μοριοδότηση

Για τη ∆ράση 11.1 (µετατροπή) προτεραιότητα ένταξης έχουν γεωργοί νεαρής ηλικίας έως 40 ετών (40 µόρια). Από 41-64 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη. Μόρια λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 11 ανάλογα την έκταση) και οι καλλιεργητές ζωοτροφών εφόσον είναι δικαιούχοι βιολογικής κτηνοτροφίας. Για τη ∆ράση 11.2 τα περισσότερα µόρια λαµβάνουν όσοι έχουν σύµβαση µε πιστοποιητή για 5 έτη (6 µόρια/έτος). Μόρια επίσης λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 10 µόρια).

Πηγή:www.agronews.gr