Στα χέρια των αξιολογητών βρίσκεται ο οδηγός ελέγχου για τις αιτήσεις των Νέων Αγροτών, με το Agronews να παρουσιάζει το έγγραφο, στο οποίο θα βασιστούν οι εγκρίσεις και οι απορρίψεις των φακέλων.

Ολόκληρος ο οδηγός αξιολόγησης των Νέων Αγροτών 2021 με νέες διευκρινήσεις για φοιτητές, εργαζόμενους

Στο σχετικό έγγραφο όπως φαίνεται διευκρινίζονται και ορισμένα ζητήματα που δεν αποσαφήνιζε η πρόσκληση. Όπως για παράδειγμα το γεγονός πως για τους φοιτητές αρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης να προσκομισθεί διακοπή φοίτησης ώστε να είναι επιλέξιμοι. Οι μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί φοιτητές καθώς και φοιτητές στο ΕΑΠ είναι επιλέξιμοι χωρίς προϋποθέσεις.

Ολόκληρος ο οδηγός διαθέσιμος εδώ

Όσον αφορά τη μη μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, στους αξιολογητές τονίζεται πως αυτή δεν χρειάζεται να διακοπεί για να κριθεί κάποιος ως δικαιούχος. Υποψήφιος ο οποίος κατά δήλωση έχει μη μόνιμη απασχόληση, εφόσον κριθεί από τον αξιολογητή ότι αυτή είναι πράγματι μη μόνιμη, μπορεί να καταταχθεί απευθείας στους πίνακες των οριστικά δικαιούχων. Αξιολογούνται τα δικαιολογητικά σχετικά με την άσκηση μη μόνιμης εξαρτημένης απασχόλησης (όπως εποχιακή εργασία) για το φυσικό πρόσωπο αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ως αποδεικτικά στοιχεία αυτής ενδεικτικά αναφέρονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΕΦΚΑ.

Αναφορικά με την απόδειξη ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων διευκρινίζονται τα εξής:

«Καθώς η απόδοση βαθμολογίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο έχει αποφασιστεί η απόδειξη της ιδιοκτησίας να γίνεται με προσκόμιση των ανωτέρω πιστοποιητικών ιδιοκτησίας και όχι με βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ ή τη δήλωση Ε9 κάτι το οποίο ο αξιολογητής πρέπει να ελέγξει.

Δηλαδή ο έλεγχος συνίσταται στα εξής:

1.Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο αξιολογητής αποδέχεται την έκταση που υπάρχει συμπληρωμένη στο ΠΣΚΕ.
2.Για τα αγροτεμάχια που δηλώνονται ως ιδιόκτητα, ο αξιολογητής αναζητά τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9) που πρέπει να έχει επισυνάψει ο μελετητής. Με βάση αυτά:
α Ελέγχει την έκταση. Εφόσον παρουσιάζεται διαφορά μεγαλύτερη από 0,1 εκτάριο, μεταβάλει αντίστοιχα το πεδίο «Επιλέξιμη έκταση».

β Ελέγχει το ποσοστό ιδιοκτησίας και, εφόσον απαιτείται, διορθώνει το πεδίο «Ποσοστό ιδιοκτησίας (αγροκτήματος)» (και όχι το πεδίο «Ποσοστό του αγροτεμαχίου που καλλιεργεί ο υποψήφιος[1]»).

3.[…] Ο υποψήφιος κατά την υποβολή του ΟΣΔΕ 2021 δεν είχε στην κατοχή του το αγροτεμάχιο αλλά δηλώνει την πρόθεσή του να το αποκτήσει ώστε να λάβει βαθμολογία. Εδώ ο έλεγχος συνίσταται στα εξής:

α Εφόσον ο υποψήφιος κατά την υποβολή της αίτησης έχει ήδη αποκτήσει τα αγροτεμάχια και έχει επισυνάψει τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9), ο αξιολογητής ακολουθεί τις οδηγίες της ανωτέρω παραγράφου 2. Σημαντικό: Αν προσκομισθούν συμβόλαια τα οποία αποδεικνύουν μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας από αυτό που έχει δηλωθεί στο αίτημα υποψηφιότητας, το επιπλέον ποσοστό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

β Ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας: […] Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει εντός ενός μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9). Σημαντικό: Αν προσκομισθούν συμβόλαια τα οποία αποδεικνύουν μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας από αυτό που έχει δηλωθεί στο αίτημα υποψηφιότητας, το επιπλέον ποσοστό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

γ Ο υποψήφιος προσκομίζει τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (όχι Ε9) κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης: Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούνται οι οδηγίες της ανωτέρω παραγράφου 2. Σημαντικό: Αν προσκομισθούν συμβόλαια τα οποία αποδεικνύουν μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας από αυτό που έχει δηλωθεί στο αίτημα υποψηφιότητας, το επιπλέον ποσοστό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

4.Το πεδίο «Επιλέξιμη έκταση», μπορεί να μεταβληθεί, α) για καλλιέργειες με ΤΑ μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ ύστερα από επιτόπιο έλεγχο και β) για αμπέλια όπου στο πεδίο «Κατηγορία ΟΣΔΕ» υπάρχει η ένδειξη «Αμπελώνες για παραγωγή οίνου».

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής