Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές που να επηρεάζουν το πνεύμα της εγκυκλίου ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά σε νέα τροποποιητική, στο καθεστώς πλαίσιο μεταβίβασης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα έτους 2020.

Η μόνη διαφορά ανάμεσα στα δύο νομικά κείμενα έγκειται στη σύσταση της τριμελούς επιτροπής που εξετάζει τα αιτήματα μεταβίβασης τα οποία εμπίπτουν σε ζητήματα κληρονομιάς και ανωτέρας βίας. Τα ονόματα των μελών της εν λόγω επιτροπής, ανακοινώθηκαν με προηγούμενη απόφαση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά στις 7 Φεβρουαρίου.

Αναφορικά με τη νέα απόφαση, ενώ αρχικά προβλεπόταν η εξέταση της ανωτέρας βίας των αιτήσεων μεταβιβάσεων από τριμελή επιτροπή εκ των οποίων το ένα μέλος θα είναι νομικός, η νέα εγκύκλιος που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια στις 9 Φεβρουαρίου, διατυπώνει με πιο αόριστο τρόπο τη σύνθεση της επιτροπής.

Σχέδια βελτίωσης

Συγκεκριμένα αναφέρεται στο εν λόγω σημείο ότι «η εξέτασή τους θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή με νομική συνδρομή».

Κατά τα λοιπά, η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 ανακαλείται και τα δικαιώματα οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του εθνικού αποθέματος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αιτούντες δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των δικαιωμάτων αυτών, με σκοπό να μην ασκήσουν γεωργική δραστηριότητα, αλλά να προβούν σε καταχρηστική εκμίσθωση ή μεταβίβασή τους σε τρίτους. Καταχρηστική είναι η εκμίσθωση ή η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, ιδίως όταν οι δικαιούχοι εκμισθώνουν ή μεταβιβάζουν νομότυπα το σύνολο ή μέρος αυτών, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος, κατά καταστρατήγηση του σκοπού της δημιουργίας εθνικού αποθέματος και της χορήγησης των δικαιωμάτων από αυτό, ο οποίος συνίσταται ακριβώς στην ενίσχυση της άσκησης γεωργικής δραστηριότητας. Η ανωτέρω εκμίσθωση ή μεταβίβαση των αιτούμενων προς μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 απορρίπτεται και ενημερώνεται η “καρτέλα αγρότη”, καθώς η εκμίσθωση ή μεταβίβαση αυτή είναι άκυρη. Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης στους τρίτους ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επίσης τα ποσά που αντιστοιχούν στα αιτούμενα προς μεταβίβαση δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020 οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του εθνικού αποθέματος.

Πηγή:www.agronews.gr