Πρόσβαση σε φθηνά κεφάλαια για αγορά γης, φυτώριου, ζώων, ως και δικαιωμάτων, με βούλα Ε.Ε.

Την αγορά δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης και την απόκτηση αγροτεµαχίων χωρίς κάποιον περιορισµό µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων εγγυηµένου επιτοκίου, προβλέπει ο σχεδιασµός των αγροτικών εργαλείων δανεισµού στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Μάλιστα, το ευρύτερο πεδίο επιλεξιµότητας επενδύσεων µπορεί να ισχύσει στη χώρα µας άµεσα από το 2023, µε τις κατάλληλες προσαρµογές µέσω της λειτουργίας του τρέχοντος Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ταµείου Μικροπιστώσεων για τον Πρωτογενή Τοµέα που θα τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη τέλος της Άνοιξης.

Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρθηκε σε ηµερίδα της πλατφόρµας fi-compass (συµβουλευτικό εργαλείο Κοµισιόν και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) στη νέα ΚΑΠ θα µπορούν να ενισχυθούν µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων µεταξύ άλλων:

  • Η αγορά δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης.
  • Μεγάλες επενδύσεις σε υποδοµές εκτός από το πλαίσιο των Leader
  • Η απόκτηση ζωικού κεφαλαίου ή/και φυτικού κεφαλαίου ετήσιας και πολυετούς φύτευσης (σ.σ ισχύει και στην τρέχουσα περίοδο).

Ειδικότερα για τους νέους αγρότες:

  • Κατ’ εξαίρεση αγορά γης χωρίς κάποιο όριο (σ.σ. σήµερα η δαπάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της συνολικής επένδυσης).
  • Στήριξη κεφαλαίου κίνησης αυτόνοµα.
  • Έως 100.000 ευρώ στήριξη σε συνδυασµό µε το Μέτρο πρώτης εγκατάστασης.
  • ∆υνατότητα να τεθούν προνοµιακοί όροι δανεισµού για νέους αγρότες και νεοεισερχόµενους µε υψηλότερου ρίσκου πιστοληπτικό προφίλ.

Τα παραπάνω δάνεια µπορούν να συνδυαστούν µε Σχέδια Βελτίωσης, επενδύσεις Μεταποίησης, το πρόγραµµα Νέων Αγροτών, ∆ιαχείρισης Ρίσκου, Συνεργασίας, Ανταλλαγής Γνώσεων.

Στα πλαίσια της ηµερίδας, η Σίλβια Μισελίνι, διευθύντρια της DG Agri τόνισε πως µε βάση την πείρα, χρειάζονται από 6 µήνες έως 2-3 χρόνια για να λειτουργήσουν πλήρως τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, οπότε κάλεσε τις εθνικές αρχές να εργαστούν άµεσα ως προς αυτά.

«Αυτό που είναι καλό είναι ότι το νοµικό πλαίσιο έχει απλοποιήσει αυτήν την προπαρασκευαστική φάση µε την έννοια ότι τώρα κάνουµε τη ρύθµιση ευκολότερη», ανέφερε. «Για να σας δώσουµε µερικά στοιχεία, έχουµε εισαγάγει την επιλογή χρηµατοδότησης αυτόνοµου κεφαλαίου κίνησης -χωρίς ανάγκη επένδυσης. Περικόψαµε τις απαιτήσεις επιλεξιµότητας. Καταργήσαµε επίσης τον περιορισµό αγοράς γης από νέους αγρότες. Και έχουµε επίσης τον συνδυασµό µεταξύ χρηµατοοικονοµικών µέσων και επιχορηγήσεων», τόνισε.

Σηµειώνεται ότι στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ που έχει υποβάλει η Ελλάδα, προβλέπεται η χρήση των ίδιων χρηµατοδοτικών εργαλείων που ισχύουν σήµερα (Ταµεία Εγγυήσεων και Μικροπιστώσεων), προσαρµοσµένα στο νέο κοινοτικό κανονισµό.

Πηγή: Γιώργος Κοντονής – Agronews