Οι αιτήσεις στήριξης για τη Βιολογική Γεωργία θα ξεκινήσουν τελικά στις 25 Φεβρουαρίου από τις 16 του μήνα που ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τροποποίηση της προκήρυξης.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως και τις 31 Μαρτίου. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν σε μία από τις προκηρυσσόμενες δράσεις, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Υπενθυμίζεται πως τα 490 εκατ. ευρώ µοιράζονται ανά κλάδο και θα υπάρξουν ξεχωριστοί πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων για: αροτραίες (116 εκατ. ευρώ), µόνιµες καλλιέργειες, κηπευτικά, αρωµατικά (210 εκατ. ευρώ), παραγωγικά ζώα (130 εκατ. ευρώ) και µελισσοκοµία (34 εκατ. ευρώ).

Για όλες τις παραπάνω οµάδες παραγωγής προκηρύσσονται οι δράσεις:

∆ράση 11.1 Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία: Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και να έχει εντάξει στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας,, αγροτεµάχια που δεν συµπεριλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) µέχρι και την 31/12/2020.

∆ράση 11.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη γεωργία: Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός και να έχει εντάξει αγροτεµάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές, στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας, µέσω σύµβασης µε Οργανισµό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020.

Μοριοδότηση για την ένταξη
Για τη ∆ράση 11.1 (µετατροπή) προτεραιότητα ένταξης έχουν γεωργοί νεαρής ηλικίας έως 40 ετών (40 µόρια). Από 41-64 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη. Μόρια λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 11 ανάλογα την έκταση) και οι καλλιεργητές ζωοτροφών εφόσον είναι δικαιούχοι βιολογικής κτηνοτροφίας. Για τη ∆ράση 11.2 τα περισσότερα µόρια λαµβάνουν όσοι έχουν σύµβαση µε πιστοποιητή για 5 έτη (6 µόρια/έτος). Μόρια επίσης λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 10 µόρια), οι κατ’ επάγγελµα αγρότες (ορισµένοι στο ΜΑΑΕ έως την ηµεροµηνία που βγήκε η προκήρυξη) και τα µέλη συνεργατικών σχηµάτων.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής