Τα ειδικά δικαιώµατα κτηνοτρόφων στη νέα ΚΑΠ ενοποιούνται µε τη συνδεδεµένη ενίσχυση που θα λαµβάνουν όλοι οι υπόλοιποι βοοτρόφοι και αιγοπροβατοτρόφοι.

Σύµφωνα µε το πλαίσιο που περιγράφεται στο στρατηγικό σχέδιο, όλοι οι κτηνοτρόφοι, ασχέτως αν έχουν στην κατοχή τους βοσκότοπο, θα εντάσσονται στο ίδιο καθεστώς συνδεδεµένης ενίσχυσης, ανάλογα µε την εκτροφή τους. Πολύ απλά παύει να ισχύει το ειδικό µέτρο για τους έχοντες «ειδικά δικαιώµατα».

Πιο αναλυτικά, τα ειδικά δικαιώµατα, µεταφράζονταν σε ένα ποσό συνδεδεµένης ενίσχυσης της τάξης των 30 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά σε µια µερίδα του κτηνοτροφικού κόσµου που δεν µπόρεσαν στις προηγούµενες µεταρρυθµίσεις της ΚΑΠ να µετατρέψουν σε εκτατικά τα δικαιώµατα που λάµβαναν στο παρελθόν.

Οι αγελαδοτρόφοι αποτελούν την πολυπληθέστερη οµάδα στην κατηγορία αυτή και λαµβάνουν ετησίως εν είδει συνδεδεµένης ενίσχυσης ένα ποσό πέριξ των 280 ευρώ ανά κεφάλι ζώου. Σε αυτό το µοντέλο ενίσχυσης εντοπίζονται ορισµένες αδυναµίες, αφού δεν µπορούν να λάβουν άλλες συνδεδεµένες ενισχύσεις, η πληρωµή τους γίνεται µήνες µετά την καταβολή του τσεκ ενώ το εισόδηµα από την ενίσχυση αυτήν φορολογείται στο σύνολό του. Επιπλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα µεταβίβασης του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει µε τις ενισχύσεις που συνδέονται µε τη γη.

«Θα δηλώσω περισσότερη γη το 2022, θα πάρω και τα αντίστοιχα δικαιώµατα το 2023;»

Όσον αφορά τώρα τα εκτατικά δικαιώµατα, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν θα υπάρξει έτος αναφοράς για µία νέα κατανοµή δικαιωµάτων, παρά επαναϋπολογισµός της αξίας των δικαιωµάτων.

Για παράδειγµα, κτηνοτρόφος µε δικαιώµατα για 450 στρέµµατα βοσκότοπου το 2021, έλαβε περί τα 20 ευρώ βασική ενίσχυση το στρέµµα. Το 2022 ο ίδιος κτηνοτρόφος δηλώνει περισσότερα ζώα και του κατανέµεται µεγαλύτερος βοσκότοπος. Τα δικαιώµατά του παραµένουν όµως 45 στον αριθµό (450 στρέµµατα) οπότε λαµβάνει ξανά το ίδιο ποσό. Ξανά το 2023 µεγαλώνει έτι περαιτέρω την εκµετάλλευσή του και δηλώνει πλέον στο ΟΣ∆Ε 800 στρέµµατα βοσκότοπου. Και πάλι, θα πληρωθεί µε βάση τα δικαιώµατα που ήδη κατέχει. ∆εν σηµαίνει ότι επειδή του κατανέµεται βοσκότοπος, θα πάρει από το σύστηµα και νέα δικαιώµατα. Εκτός φυσικά, αν αγοράσει ή µισθώσει δικαιώµατα. Απλά, η αξία του δικαιώµατος θα είναι διαφορετική µε βάση τη σύγκλιση και το νέο δηµοσιονοµικό ταβάνι που έχει προβλεφθεί για τη βασική ενίσχυση (866.420.560 ευρώ, έναντι 1,09 δις ευρώ το 2022).

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί το εξής: Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν πως από τους συµβούλους της νέας ΚΑΠ είχε πέσει ως πρόταση να συνδεθεί το Εθνικό Απόθεµα µε ένα σύστηµα σε στυλ ΑΓΡΟΓΗ που θα διαχειρίζεται τους δηµόσιους βοσκότοπους. ∆ηλαδή, όταν ένας κτηνοτρόφος λαµβάνει νέο βοσκότοπο να του δίνεται µαζί µε τα δικαιώµατα και µάλιστα µε πολυετές µίσθωµα που θα δεσµεύει τον δικαιούχο. Κάτι τέτοιο, δεν φαίνεται πουθενά στο στρατηγικό σχέδιο, αλλά είναι κάτι που υπάρχει χρόνος ακόµα να αλλάξει.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής